0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

กำหนดการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2564

กำหนดการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2564

กำหนดการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2564

“ครูผู้ช่วย” เป็นตำแหน่งแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 30 ได้กำหนดว่า ผู้ที่จะรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติทั่วไป

ครูผู้ช่วย จะต้องได้รับการประเมินอย่างเข้นข้น 4 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี หรือประเมิน ทุก ๆ 6 เดือน มีหลาย ๆ ด้านในการประเมิน ทั้งด้านการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู มากมายสารพัด การปฎิบัติตน การสอนหนังสือ นี่แหละครับจะทำให้ได้ครูที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์จริงๆ มาสอนเด็ก ๆ พอผ่านการทดลองงานก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็น ครู ค.ศ. 1 นั่นเอง

ครูผู้ช่วยได้เงินเดือนเท่าไหร่
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท

กำหนดการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2564


กำหนดการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2564

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.