0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

ระเบียบการรับสมัคร (หลักสูตร 3 ปี) 2561

ระเบียบการรับสมัครโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(หลักสูตร 3 ปี) 2561

ระเบียบการรับสม้ครโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี 2561
ระเบียบการรับสม้ครโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี 2561

รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 (และ ม.4 ที่จบ รด. ปี1 แล้ว) เท่านั้น จำนวน 55 คน โดยจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของ กฟภ. เพื่อส่งไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า (ฮอทไลน์) ในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ. ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องทดลองงาน ผู้ที่มีผลการเรียนดี 5 อันดับแรก จะได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐฯ และปรับระดับเป็นวิศวกรไฟฟ้า ของ กฟภ. ต่อไป


[กำหนดการรับสมัคร]
– จำหน่ายใบสมัคร : 20 ก.พ. 61 – 20 มี.ค. 61
– รับสมัคร : 14 – 20 มี.ค. 61
– สอบข้อเขียน : 1 เม.ย. 61 (คณิต, วิทย์, อังกฤษ)
– ประกาศผลสอบข้อเขียน : 9 เม.ย. 61
– ทดสอบสมรรถภาพ : 11 เม.ย. 61
– ทดสอบว่ายน้ำและตรวจประวัติ : 12 เม.ย. 61
– สอบสัมภาษณ์และตรวจโรค : 18-20 เม.ย. 61
– ประกาศผลสอบ : 4 พ.ค. 61
– เปิดภาคเรียนที่ 1 : 16 พ.ค. 61


*หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการใดๆจะแจ้งให้ทราบ และรายละเอียดการสมัครอื่นๆควรศึกษาจากคู่มือการรับสมัครคัดเลือก จำหน่ายที่ รรช. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เท่านั้น) ที่เดียวเท่านั้น
สอบถามได้ที่เพจ รรช หรือ ติดต่อ 02-590-5596 , 02-590-5598

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชายที่มีลักษณะท่าทาง บุคลิกภาพเป็นผู้ชาย มีร่างกายแข็งแรง

1.2) มีสภาพร่างกายแข็งแรง และต้อง

 • มีบุคลิกภาพเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของ กฟภ. และไม่มีลักษณะเบี่ยงเบนทางเพศ
 • ดวงตาปกติ สายตาไม่สั้น ไม่เอียงไม่บอกสี โดยให้นำใบผลตรวจจากแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาลมาแสดงในวันตรวจโรค
 • หูไม่ตึง พูดชัด น้ำเสียงเป็นชายชัดเจน
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กิโลกรัม แต่น้ำหนักต้องเกิน ส่วนสูงลบด้วย 100 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 • รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ วัดแล้วไม่น้อยกว่า 74 เซนติเมตร
 • สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ หรือเสพยาเสพติดให้โทษร้านแรง หรือเป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงานฮอทไลน์ เช่น โรคหัวใจ โรคลูคีเมีย โรคทาลัสซีเมีย หากแพทย์ประจำ กฟภ. ได้ตรวจแล้วพบว่าเป็นโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์ ภายใน 1 ปี ให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน
 • ไม่กลัวความสูง สามารถปีนเสาทำงานบนที่สูง 8 – 12 เมตรได้
 • มีจิตใจเข้มแข็ง สุขุมและรอบคอบ สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี

1.3) จะต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง 1 ม.ค. 2543 – 31 มี.ค. 2545 เท่านั้น

1.4) สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนราษฎร์ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ และจะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ของปีการศึกษา 2559 หรือผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 ในปี 2558 และจะต้องผ่านการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 มาแล้วเท่านั้น

1.5) คะแนนเฉลี่ยสะชั้น ม.1 – ม.3 ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนกำหนด
 • ผู้ที่กำลังเรียนชั้นม.3ใช้เอกสาร ปพ.1 หรือใบรับรองของโรงรียนเดิมที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครพร้อมระบุคะแนนเฉลี่ย ชั้น ม.1-ม.3 (ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ พร้อททั้งนำใบจริงมาด้วย)
 • ผู้ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.4ใช้เอกสารปพ.1 (ม.3) พร้อมสำเนาหนังสือรับรองการเรียนวิชาทหาร หรือสำเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร หรือสำเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน (พร้อมทั้งในใบจริงมาแสดงด้วย)
 • บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ พร้อมทั้งนำใบจริงมาแสดงด้วย
 • รูปถ่ายอัดภาพครั้งเดียวกัน ขนาด 3×4เซนติเมตร จำนวน 4 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา

สถานที่สอบ

อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ตารางสอบ

30 มีนาคม 2560

9.00-11.30 วิชาคณิตศาสตร์ (70คะแนน)
13.00-15.00 วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ ( 80 คะแนน )

การประกาศผลสอบข้อเขียน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียน โดยจะคัดเลือกจากผู้มีคะแนนสูง 100 อันดับแรก

 • ผู้เข้าสอบสามารถดูผลสอบได้ในวันที่ 7 เมษายน 2560
 • หรือมาดูด้วยตนเองที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่งภูมิภาค ในวันดังกล่าว (ไม่มีการแจ้งผลสอบทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์)
 • เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน ตามประกาศของโรงเรียน ให้โหลดและกรอกข้อความแบบฟอร์มการให้ความยินยอม ทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆและนำมาแสดงผลฝนวันที่ 19 เมษายน 2560
 • ให้เข้ารับการตรวจโรคจากหน่วยแพทย์ตามที่โรงเรียนได้จัดไว้ให้ วันที่ 20-21 เมษายน 2560 โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท ซึ่งโรงเรียนจะแจ้งอีกครั้งในประกาศผลสอบภาควิชาการ

ประเภท
จำนวนครั้งที่ได้
คะแนน
ดันพื้น
กระทำต่อเนื่อง เวลา 1 นาทีโดยการย่อศอกลง
ให้อกกดลงบนเครื่องนับและดันตัวขึ้นให้สุด
ศอกตึง เป็นหนึ่งครั้ง
(ถ้าดันตัวไม่สุด ศอกไม่ตึง จะไม่นับ)
48 ครั้งขึ้นไป
15
44 - 47
13
39 - 43
11
34 - 38
9
29 - 33
7
24 - 28
6
20 - 23
5
16 - 19
4
13 - 15
3
11 - 12
2
10 ครั้งลงมา
1
ลุงนั่ง
กระทำต่อเนื่อง เวลา 1 นาที
เท้าแยกห่างกันประมาณ 1 ฟุต ประสานนิ้วมือ
รองท้ายทอยใว้ เมื่อเริ่มให้งอตัวขึ้น จนศอก
สัมผัสเข่าทั้งสอง แล้วปล่อยตัวลงจนนิ้วมือ
สัมผัสกับพื้นนับเป็นหนึงครับ
52 ครั้งขึ้นไป
15
50 - 51
13
48 - 49
11
46 - 47
9
44 - 45
7
42 - 43
6
40 - 41
5
38 - 39
4
36 - 37
3
34 - 35
2
33 ครั้งลงมา
1
วิ่ง
ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร
หรือ 4 รอบ สนามฟุตบอล
ตามที่กรรมการกำหนด
5 นาทีลงมา
20
5.01 -5.11
18
5.16 -5.30
16
5.31 -5.45
14
5.46 -6.00
12
6.01 -6.15
10
6.16-6.30
8
6.31 -6.45
6
6.46-7.00
4
วิ่งครบ 4 รอบ ไม่เกิน 8 นาที
3
เกิน 8 นาที
2

ทดสอบทักษะการปีนเสา

  • ปีนเสาคอนกรีต(ใช้อุปกรณ์ปีนเสาช่วย) เพื่อทดสอบสภาพความพร้อมของร่างกายและภาวะจิตใจบนเสาไฟฟ้า ที่ระดับความสูง 10 เมตร
  • การให้คะแนน 30 คะแนน แบ่งเป็น 3 ส่วน

  ปฏิบัติตามขั้นตอน  10 คะแนน
  ความคล่องตัว  10 คะแนน
  ความปลอดภัย  10 คะแนน
  การตรวจโรคและการสอบสัมภาษณ์
  การตรวจโรคและการสอบสัมภาษณ์แต่ละวันจะแบ่งผู้เข้าสอบออกเป็น 2 กลุ่มคือแยกไปตรวจโรค และเข้าสอบสัมภาษณ์ การตรวจโรคโดยหน่วยแพทย์ตามที่โรงเรียนได้จัดให้ และแพทย์จากกองสถานพยาบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้วินิจฉัยผลตรวจ ผลการวินิจฉัยของแพทย์ถือเป็นอันสิ้นสุด ในวันที่ 20 และ 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30-09.00 น. หากไม่มาตามวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

  การประกาศผลสอบคัดเลือก
  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หมายถึง ผู้ที่มีคะแนนสอบข้อเขียนรวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทักษะการปีนเสาที่ได้คะแนนสูงสุด 65 อันดับแรก โดย 55 อันดับแรกให้ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถผ่านการคัดเลือก ส่วนอีก 10 คนที่เหลือถือเป็นตัวสำรอง
  ให้ผู้ข้าสอบสัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆและตรวจโรค สามารถดูผลสอบได้ทาง www.pea.co.th วันที่ 4 พ.ค. 2560 หรือมาดูด้วยตนเองที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในวันดังกล่าว เป็นต้นไป
  เฉพาะผู้ที่สอบคัดเลือกผ่าน ให้ลงชื่อรายงานตัวพร้อมทั้งเข้าประชุมรับทราบวิธีการมอบตัว ในวันที่ 8 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. ถ้าผู้สอบคัดเลือกได้ไม่เข้าประชุมทางโรงเรียนจะถือ่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองตามลำดับที่สอบได้

  ระเบียบการศึกษาในโรงเรียน
  1. หลักสูตร
  หลักสูตรของโรงเรียนใช้เวลาเรียน 3 ปี เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต และปรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งได้เพิ่มบางวิชาของโรงเรียนเข้าไป เพื่อให้เหมาะสมกันกับนโยบายและความต้องการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนทุกวิชาที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร นักเรียนชั้นปีที่ 1-2 ที่สอบเลื่อชั้นได้ทางโรงเรียนจะส่งไปฝึกงานในส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลานานกว่า 4-6สัปดาห์ ระหว่างปลายมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี

  2. ระบบการศึกษา
  ในแต่ละปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคเรียนคือ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ในแต่ละภาคเรียนจะมีเวลาเรียนประมาณ 20 สัปดาห์ นักเรียนแต่ละคนจะต้องมีเวลาเรียนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 85% ของเวลาเรียนมิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ

  3. การวัดผลและประเมินผลการเรียน

  • ในแต่ละภาคเรียนมีการสอบสองครั้งคือ สอบกลางภาคและสอบปลายภาคเรียน
  • ในการสอบกลางภาคเรียน เป็นการสอบเก็บคะแนน ทุกวิชามีคะแนนเต็ม 40 คะแนน เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ของนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนสนใจการเรียน
  • การทดสอบปลายภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน หากนักเรียนคนใดสอบได้คะแนนรวมของวิชาใดไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม ให้ถือว่าสอบตกวิชานั้นและสอบให้แก้ตัวได้ 1 ครั้ง ตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด หากไม่สอบแก้ตัวตามวันและเวลาที่กำหนดให้ถือว่านักเรียนผู้นั้นหมดสิทธิ์ในการสอบแก้ตัวและจะขอสอบแก้ตัววิชานั้นอีกไม่ได้
  • ในการสอบกลางภาคเรียนและการสอบปลายภาคเรียน หากนักเรียนตนใดไม่สอบตามที่โรงเรียนกำหนดไว้ในตารางสอบทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้สอบ และไม่ให้สอบแก้ตัวถือว่าการสอบวิชานั้นๆได้คะแนนเป็นศูนย์ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรหรือเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน
  • การสอบแก้ตัวแล้ว แต่ได้คะแนนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม ให้ถือสอบตกวิชานั้นและให้ได้คะแนนที่สอบแก้ตัวนั้นเท่ากับ 1.00
  • นักเรียนที่สอบแก้ตัวแล้วแต่ได้คะแนนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม ให้ถือว่าสอบตกวิชานั้นและให้ได้คะแนนในวิขาที่สอบแก้ตัวนั้นเท่ากับ 0 จะขอสอบแก้ตัววิชานั้นอีกไม่ได้
  • การประเมินผลการเรียนแต่ละภาคเรียน นำคะแนนสอบกลางภาครวมกับคะแนนสอบปลายภาคแล้วนำไปพิจารณาตามเกณฑ์ตัดสินระดับคะแนน

  4. คะแนนความประพฤติ
  เรื่องความประพฤติของนักเรียน ทางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติในแต่ละปีการศึกษา 100 คะแนน หากนักเรียนกระทำความผิดอาจารย์จะพิจารณาลงโทษตั้งแต่ว่ากล่าว ตักเตือน ภาคทัณฑ์ ตัดคะแนนความประพฤติ ทัณฑ์บน เรียนช้ำชั้น และให้ออก ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  5. ค่าใช้จ่าย

  • การศึกษาในโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงใดๆทั้งสิ้น แต่นักเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆเอง เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเครื่องแบบ ค่าแบบเรียน และอุปกรณ์การเรียน ตามที่ทางโรงเรียนกำหนด เป็นต้น
  • ในแต่ละปีการศึกษานักเรียนทุกคนจะต้องชำระเงิน 2,000.- บาทต่อปี ซึ่งเป็นเงินที่คณะกรรมการนักเรียนจะขอเก็บเพื่อนนำมาใช้สำหรับกิจการของรักเรียน เช่น ค่าทัศนศึกษา การเข้าค่ายพุทธบุตร การเข้าค่าต่อต้านภัยยาเสพติด และต่ากิจกรรมต่างๆ เช่นการแข่งขัน กีฬาต่างๆ และการจัดงานประจำปี ฯลฯ
  • ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท (จะคืนให้เมื่อสำเร็จการศึกษา)
  • ในระหว่างการศึกษาทางโรงเรียนแนะนำให้นักเรียนทุกคนทำประกันชีวิต โดยนักเรียนทุกคนจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยกำหนด
  • ระหว่างการไปฝึกงานภาคฤดูร้อนในส่วนภูมิภาค บิดา-มารดาจะต้องสำรองจ่ายเงินให้แก่นักเรียนเป็นค่าพาหนะเดินทางทั้งไปและกลับ และค่าอาหาร โดยนักเรียนจะเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามจำนวนวันที่ฝึกงานและตามอัตราที่กำหนด ส่วนค่าพาหนะเดินทางนักเรียนช่างชั้นปีที่สอง นักเรียนสามารถเบิกที่โรงเรียนภายหลัง

  6. เงื่อนไขระหว่างเป็นนักเรียน

  • เนื่องจากนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและค่าบำรุงใดๆ นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรชองโรงเรียนต้องปฏิบัติงานชดใช้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทันทีที่สำเร็จการศึกษา ตามที่ระบุไว้ในสัญญาผูกผันการทำงาน ดังนั้นทางโรงเรียนจะพิจารณารับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าเรียนแบะฝึกวิชาทหารของกรมการรักษาดินแดนได้เท่านั้น
  • ทางโรงเรียนห้ามนักเรียน ลาสมัครสอบ ลาสอบ ลาฝึกอาชีพ หรือลาเพื่อประกอบกิจการอื่นๆในระหว่างเวลาเรียนหรือเวลาฝึกงาน
  • ระหว่างที่ศีกษาในโรงเรียนหากเกิดอุบิตเหตุหรือเจ็บป่วยหรือเป็นโรคตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารซึ่งแพทย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือผู้อำนวยการของโรงเรียนพิจารณาแล้วว่าเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการทำงาน ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนได้ทันที

  7. เมื่อสำเร็จการศึกษา

   • เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน จะได้รับประกาศนัยบัตรชองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะให้เทียบเท่ามัธยมศึกษาจอนปลายสอบสามัญ (ม.6) และจะได้รับการบรรจุเป็น หนักงานช่างระดับ 2 (ฮอทไลน์) อัตราเงินเดือนเทียบเท่าผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปวช.
   • ผู้ที่สอบได้คะแนนดี 5 อันดับแรก และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 ทางโรงเรียนจะให้โอกาสสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาคอมพิวเตอร์ ภายในแรกที่จบการศึกษาจากโรงเรียน หากสอบคัดเลือกได้ในสถาบันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดให้แล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะอนุญาตให้ลาศึกษาต่อได้ โดยได้รับทุนการศึกษาให้ปีละ 40,000.- บาท พร้อมทั้งรับเงินเดือนด้วย

   ***หมายเหตุ พนักงานช่างระดับ 2 ฮอทไลน์หมายถึงพนักงานช่างปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้าแรงสูง (แรงดันไฟฟ้า 22,000 – 115,000 โวลต์) ที่มีแรงดันไฟฟ้าโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานฮอทไลน์โดยเฉพาะ

   8. ข้อผูกพันต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

   • นักเรียนที่ศึกษาไม่จบหลักสูตรตามที่กำหนด หรือลาออกก่อนสำเร็จการศึกษา จะต้องชดใช้เป็นเงินตามจำนวนปีที่ได้รับการศึกษาไปแล้วเป็นจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาฯ
   • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องปฏิบัติงานเป็นพนักงานฮอทไลน์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่น้อยกว่า 9 ปี ถ้าปฏิบัติงานไม่ครบจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญา
   • นักเรียนที่เข้าเรียนในปีการศึกษานี้ จะสำเร็จการศึกษาและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับสอง (ฮอทไลน์) และพนักงานช่างระดับสอง รรช. (ผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับการศึกษาต่อฯ) ในวันที่ 1เมษายน 2563 สัญญาชดใช้เกี่ยวกับการเข้ารับการศึกษาและปฏิบัติงานภายหลังสำเร็จการศึกษาจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2572 หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ นักเรียนและผู้ค้ำประกันจะต้องชดใช้เงิน 450,000.- บาท หากลาออกภายหลังปฏิบัติงานไปแล้ว จำนวนเงินจะลดหลั่นลงตามจำนวนปีปฏิบัติงานที่เหลือ