0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

แนะนำโรงเรียนการไปรษณีย์

โรงเรียนการไปรษณีย์

Thailand Postal School

โรงเรียนการไปรษณีย์ เป็นสถาบันวิชาชีพเฉพาะในความควบคุมของฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านงานไปรษณีย์โดยเฉพาะ โดยในอดีตนั้นตั้งอยู่ที่ไปรษณียาคาร ต่อมาได้มีการย้ายสถานที่หลายครั้ง จนกระทั่งย้ายมาอยู่ข้างศูนย์ฝึกอบรม หลังที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ในปัจจุบัน

น้องๆสอบติดโรงเรียนการไปรษณีย์ 2559 (คปท.72)
โรงเรียนการไปรษณีย์
ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน

 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาภาษาไทย
 • ข้อสอบ Personality Test

คณิตศาสตร์ (ม.4 – ม.6) = 20%

ภาษาอังกฤษ (ม.4 – ม.6) = 20%

ภาษาไทย (ม.4 – ม.6) = 15%

ข้อสอบ Personality Test = 40%

แนะนำโรงเรียนการไปรษณีย์
แนะนำโรงเรียนการไปรษณีย์

เกรณ์การตัดสิน

ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยล่ะ ๕o และเมื่อรวมคะแนนทุกวิชาแล้วผู้ได้คะแนนมากกว่าให้เป็นผู้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า

การสอบสัมภาษณ์ (ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์)

ค. คมนาคม สมศักดิ์ศรี

ป. ไปรษณีย์ ที่ยิ่งใหญ่

ท. โทรเลข เอกอำไพร

โรงเรียนการไปรษณีย์ เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดพัฒนาบุคคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ผลิตพนักงานระดับปฎิบัติการที่มีคุณภาพ
มีความรู้ความสามารถด้านปฎิบัติงานไปรษณีย์ให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนการไปรษณีย์

เป็นสถาบันการศึกษาด้านไปรษณีย์ที่ผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะตามความต้องการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.๖)

 • เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕o (๖ เทอม)

 • สัญชาติไทย เพศชาย ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว เพศหญิง โสด

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปีและไม่เกิน ๒๕ ปีบริบรูณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

แนะนำโรงเรียนการไปรษณีย์

ระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี แบ่งเป็น

 • ภาควิชาการ ๘ เดือน: ได้แก่ ภาควิชาทั่วไป ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชากฎหมาย ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาคอมพิวเตอร์พิ้นฐาน ภาควิชาไปรษณีย์และบริการการเงิน ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาการตลาด

 • ภาคปฎิบัติ ๔ เดือน: ฝึกปฎิบัติระบบงานไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก และที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่าย

ค่าใช้จ่ายการเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์ตลอดปี

 • ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ากิจกรรม จำนวน ๑๒,ooo บาท

 • ค่าเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา เข็มขัด เน็กไท เข็มกลัดสัญลักษณ์โรงเรียน กระเป๋าและสมุดนักเรียน ฯลฯ ประมาณ ๖,ooo บาท

แนะนำโรงเรียนการไปรษณีย์

สิทธิของนักเรียน ในระหว่างการศึกษาและเมื่อสำเร็จการศึกษา

๑. ระหว่างการศึกษา

ใช้บริการห้องสมุดของฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เข้ารับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่ฝ่ายสุขภาพและอนามัยของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

๒.เมื่อสำเร็จการศึกษา

ได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนการไปรษณีย์

ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ ๒ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในอัตราเงินเดือน ๑๑,๓๕o บาท บวกกับค่าครองชีพก็อยู่ที่ ๑๓,๒๘๕ บาท

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษาตั้งแต่ร้อยละ ๘o ขึ้นไป มีสิทธิขอทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามข้อกำหนดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

น้องสอบติดโรงเรียนการไปรษณีย์ รุ่น คปท.72
แนะนำโรงเรียนการไปรษณีย์

สถิตผู้สมัครนักเรียนการไปรษณีย์

 ปีการศึกษา  เปิดรับสมัคร  จำนวนที่รับสมัคร  จำนวนผู้สมัคร
  ชาย   หญิง   รวม
 2553  19/04/53 –  30/04/53  100  80  180  14,226
 2554  ปีนี้ไม่มีการรับสมัคร  –      –
 2555  19/04/55 –  30/04/55  45  25  70  6,500
 2556  18/04/56 –  30/04/56  60  40  100  8,050
 2557  18/04/57 –  30/04/57 130  80  210  13,164
 2558   17/04/58 –  30/04/58  110  70  180  11,856
 2559   18/04/59 –  30/04/59  115  77  192  15,200
 2560  18/04/60 –  9/05/60  122  80  202  8,979
 2561  18/04/61 –  4/05/60  124 82  206 13,586
 2562  22/04/61 –  9/05/60  141 61  202 8,795