ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 2564

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 2564

[academia_heading title=”ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 2564″ el_class=”mg-bottom-60″]

จำนวนการรับสมัครและสอบคัดเลือก 499 นาย ดังนี้

 1. กลุ่มที่ 1 ประเภทบุคคลพลเรือน จำนวน 484 นาย เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่า
  ทหาร จำนวน 11 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารแพทย์ เหล่าทหารต้นหน (ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน).
  เหล่าทหารต้นหน (บังคับการบิน), เหล่าทหารอุตุ, เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหาร
  สรรพาวุธ เหล่าทหารพัสดุ เหล่าทหารสารบรรณ เหล่าทหารการเงิน, เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหาร
  สารวัตร
 2. กลุ่มที่ 2 ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ จำนวน 15 นาย เพื่อบรรจุ
  เข้าศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน 2 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัครทั้ง 2 กลุ่ม

 1. สำเร็การศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสุตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00  หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. ประเภหบุคคลพลเรือน เป็นชายโสด อายุ 18 – 20 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2544 ถึง 31 ธันวาคม พศ.2546)
 3. ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ (เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ) เป็นชายโสด อายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ 1 มกราคม พศ.2540 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2543) ต้องมีระยะเวลาประจำการไม่น้อยกว่า 2 ปี ปลดเป็นทหารกองหนุนไม่เกินวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ระหว่างรับราชการไม่เคยต้องโทษถึงชั้น “ขัง”
 4. มีสัญชาติไทย และบิดามาดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะไม่ใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัครฉบับจริง (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 3. สำเนาระเบียนแสดผลการเรียน ของสถานศึกษาทีแสดงว่าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือใบรับรองของสถานศึกษา ซึ่งแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร
 4. ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นทหารกองหนุน ในส่วนกองทัพอากาศ ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จำนวน 2 ฉนับ

การรับสมัคร

สมัครทาง Internet เท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ พศ.2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครที่เว็บไซต์ http//www.atts.ac.th และให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครทาง Internet โดยการรับสมัครละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง

กาสอบวิชาการ

สอบวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ ศุนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัตปทุมธานี โดยจะแจ้งสถานที่สอบ ที่นั่งสอบ และเวลาสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *