0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

คุณสมบัติผู้สมัครนักเรียนจ่าอากาศ 2564

คุณสมบัติผู้สมัครนักเรียนจ่าอากาศ 2564

คุณสมบัติผู้สมัครนักเรียนจ่าอากาศ 2564

atts4-2564

 

คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน

 1. อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี (เกิดระหว่างวันที 1 มกราคม 2544 ถึง วันที 31 ธันวาคม 2546 เท่านั้น)
 2. คุณวุฒิการศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือก่าลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ชั้นปีที 3 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.00
 3. เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหาสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เจาะหู ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามที่ทางราชการกำหนด รายละเอียดตาม ผนวก ก ของระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจ่าปีการศึกษา 2564
 5. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
 6. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องค่าพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 9. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

คุณสมบัติของผู้สมัครประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ

 1. เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) มีเวลารับราชการในกองประจ่าการอย่างน้อย 2 ปี และในระหว่างรับราชการกองประจำการ ต้องไม่เคยถูกลงทัณฑ์ถึงขั้น “ขัง”
 2. อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2540)
 3. คุณวุฒิการศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.00 หรือ
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.00
 4. เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 5. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เจาะหู ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามที่ทางราชการกำหนด รายละเอียดตาม ผนวก ก ของระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจ่าปีการศึกษา 2546
 6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
 7. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษถึงที่สุด ให้จำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหมหรือสถาบันการศึกษาใด ๆ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศมาก่อน
 10. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียน จ่าอากาศ

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.