หลักเกณฑ์การเลือกเหล่าทหาร โรงเรียนจ่าอากาศ 2564

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

หลักเกณฑ์การเลือกเหล่าทหาร โรงเรียนจ่าอากาศ 2564

atts5-2564

หลักเกณฑ์การเลือกเหล่าทหาร มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 1. ผู้สอบได้ตัวจริง มีคะแนนรวมทั้งสิ้นสูงกว่า มีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในเหล่าทหารได้ก่อน ตามความประสงค์ เว้นแต่ในเหล่าทหารนั้นมีผู้มีคะแนนรวมทั้งสิ้นที่สูงกว่า บรรจุไว้เต็มตามจำนวนแล้ว
 2. ผู้สอบได้ลำดับสำรอง มีคะแนนรวมทั้งสิ้นสูงกว่า มีสิทธิ์เลือกศึกษาในเหล่าทหารจำนวนที่ขาดได้ตามความประสงค์
 3. ผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน
  3.1) คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร จานวน 11 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารแพทย์, เหล่าทหารต้นหน (บังคับการบิน), เหล่าทหารต้นหน (ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน), เหล่าทหารอุตุ, เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารอากาศโยธิน,เหล่าทหารสารวัตร, เหล่าทหารพัสดุ, เหล่าทหารสารบรรณ และเหล่าทหารการเงิน
  3.2) คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนอื่นๆ หรือคุณวุฒิการศึกษา นอกระบบ (กศน.) หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชาชีพ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร จานวน 8 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารอากาศโยธิน, เหล่าทหารสารวัตร, เหล่าทหารพัสดุ, เหล่าทหารสารบรรณ และเหล่าทหารการเงิน
 4. ผู้สมัครประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิการศึกษานอกระบบ (กศน.) หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชาชีพ สามารถเลือกศึกษา ในเหล่าทหาร จำนวน 2 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

ข้อมูลประกอบการเลือกเหล่าทหาร โรงเรียนจ่าอากาศ

 1. แพทย์(จำพวกทหาร บริการแพทย์) (พ.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
  ศึกษาเกี่ยวกับ
  การปฏิบัติการเฉพาะทางด้านการแพทย์ในการช่วยเหลือ ดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ระบบการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ การจัดตั้งหน่วยแพทย์สนับสนุนหน่วยรบ ทั้งทางบกและหน่วยทางอากาศ
  ความก้าวหน้า
  รับราชการในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศหรือสถาบันเวชศาสตร์การบิน ศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตรภายในกองทัพอากาศและต่างประเทศ ฝึกร่วมผสมด้านการแพทย์กับนานาชาติตามเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติของกองทัพอากาศ มีความก้าวหน้าทางด้านรับราชการ มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเมื่อครบถ้วน มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งผู้ทำการในอากาศ ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบิน
 2. ต้นหน (บังคับการบิน) (ตห.บบ.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
  ศึกษาเกี่ยวกับ
  การป้องกันทางอากาศ, การเฝ้าตรวจทางอากาศ, การพิสูจน์ฝ่ายการควบคุมการบินสกัดกั้น, การติดต่อสื่อสารในการควบคุมการบินสกัดกั้น และระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ (ACCS)
  ความก้าวหน้า
  ศึกษาเพิ่มเติมด้านการป้องกันทางอากาศหลักสูตรภายในกองทัพ อากาศ และต่างประเทศ ฝึกร่วมผสมกับนานาชาติด้านการป้องกันทางอากาศ ปฏิบัติงานตามสถานีเรดาร์ของกองทัพอากาศ มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนตามเงื่อนไขคุณสมบัติที่ราชการกำหนด
 3. ต้นหน (ควบคุมอากาศยาน และแจ้งเตือน) (ตห.คจ.) ระยะเวลาเรียน 2 ปี
  ศึกษาเกี่ยวกับ
  หลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานเกี่ยวกับการบริการจราจรทางอากาศ การบริการข่าวสารการบิน และการบริการควบคุมจราจรทางอากาศตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย กฎหมายการเดินอากาศ หลักการบิน กฎจราจรทางอากาศ การบริการข่าวสารการบิน การเดินอากาศ การบริการจราจรทางอากาศ เครื่องช่วยการเดินอากาศสนามบินและเครื่องอำนวยความสะดวก การบริการควบคุมจราจรทางอากาศ การติดต่อสื่อสาร และการบริการโทรคมนาคมการบิน
  ความก้าวหน้า
  บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ปฏิบัติงานด้านการบริการควบคุมจราจรทางอากาศในหน่วยงานของกองทัพอากาศ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยบริการจราจรทางอากาศที่เกี่ยวข้อง การสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามคุณสมบัติที่ราชการกำหนด นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ไปเทียบเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในหลักสูตรทางด้านสนับสนุนการบิน และสาขาอื่น ๆ ตามที่สนใจ
 4. อุตุ (อต.) ระยะเวลาเรียน 2 ปี
  ศึกษาเกี่ยวกับ
  หลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานเกี่ยวกับงานด้านอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย อุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศ อุณหพลศาสตร์ รหัสอุตุนิยมวิทยา เครื่องมือตรวจอากาศ การให้บริการข่าวอากาศ การตรวจอากาศเพื่อการบิน แผนที่อากาศ ภูมิสารสนเทศ สภาพอากาศในอวกาศ ดาวเทียม ภัยธรรมชาติ ระบบการรับ-ส่งข่าวอากาศและการสื่อสารข่ายข่าวอากาศ
  ความก้าวหน้า
  บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ การสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามคุณสมบัติที่ราชการกำหนด นอกจากนี้ยังสามารถนาความรู้ไปเทียบเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในหลักสูตรทางด้านอุตุนิยมวิทยา และสาขาอื่น ๆ ตามที่สนใจ
 5. ช่างอากาศ (ชอ.) ระยะเวลาเรียน 2 ปี
  ศึกษาเกี่ยวกับ
  โครงสร้างอากาศยาน (Airframe), เครื่องยนต์อากาศยาน (Power plant), ระบบอากาศยาน (General), สมรรถภาพมนุษย์ (Human performance and Limitations), กฎหมายการบิน (Law and regulations) และ นิรภัยภาคพื้น (Ground safety)
  ความก้าวหน้า
  ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหารอากาศ เหล่าทหารช่างอากาศ มีโอกาสไปศึกษา อบรม ดูงานต่างประเทศเมื่อมีประสบการณ์ในการซ่อมบารุงอากาศยาน จำนวน 4 ปี สามารถสอบใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน ประเภทที่ 2 (License) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT), ผ่านการอบรมหลักสูตรช่างเทคนิคประจำอากาศยานจะได้รับการบรรจุเป็นช่างเทคนิคประจาอากาศยาน (มีเงินเพิ่มปฏิบัติงานบนอากาศยาน) สอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหาร ช่างอากาศ ประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมบารุงเครื่องบินพาณิชย์
 6. สื่อสาร (ส.) ระยะเวลาเรียน 2 ปี
  ศึกษาเกี่ยวกับ
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่าอาชีวศึกษา และช่างสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทัพอากาศ เช่น ช่างวิทยุสื่อสารประจำอากาศยาน ช่างวิทยุสื่อสารการบินภาคพื้น, ช่างเรดาร์, ช่างโทรศัพท์, ช่างวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม, ช่างปรับเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด เจ้าหน้าที่สื่อสาร ทางยุทธวิธี, เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
  ความก้าวหน้า
  บรรจุเป็นช่างสื่อสารประจำอากาศยาน, ช่างสื่อสารโทรคมนาคม ช่างสื่อสารภาคพื้น, ช่างสื่อสารประจำสถานีเรดาร์, ช่างปรับมาตรฐานเครื่องมือวัด, ช่างโทรศัพท์และระบบเครือข่าย, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสื่อสารยุทธวิธี, เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพอากาศ และสามารถนำความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาราชการ
 7. สรรพาวุธ (สพ.) ระยะเวลาเรียน 2 ปี
  ศึกษาเกี่ยวกับ
  หมวดวิชาอาวุธและอุปกรณ์, กระสุนวัตถุระเบิด, การส่งกำลังบารุงสายสรรพาวุธ, ระบบควบคุมการยิง, อาวุธนำวิถี, ระบบอาวุธสมัยใหม่และฝึกปฏิบัติงานช่างระบบควบคุมการยิง, ช่างอาวุธและอุปกรณ์, ช่างสรรพาวุธหน่วยบิน, การบริการกระสุนวัตถุระเบิด และสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์
  ความก้าวหน้า
  สามารถสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่เทคนิคทำลายวัตถุระเบิด และหลักสูตรเจ้าหน้าที่สรรพาวุธประจำอากาศยาน (ทั้งสองหลักสูตรถ้าได้รับการบรรจุจะได้เงินค่าฝ่าอันตรายเพิ่ม) และยังสามารถออกไปทำงานการท่าอากาศยานต่าง ๆ เช่น ท่าอากาศยาน ดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรถไฟฟ้าใต้ดิน
 8. อากาศโยธิน (อย.) ระยะเวลาเรียน 2 ปี
  ศึกษาเกี่ยวกับ
  ยุทธวิธีการปฏิบัติการทางทหาร การป้องกันฐานบิน การป้องกันที่ตั้ง ผู้นำและการบังคับบัญชา การใช้อาวุธภาคพื้น การใช้อาวุธต่อสู้อากาศยาน การปฏิบัติการพิเศษ และการโดดร่มจากอากาศยาน
  ความก้าวหน้า
  ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาหลักสูตรรบพิเศษ
  ทั้งในและนอกเหล่าทัพ บรรจุในหน่วยปฏิบัติการพิเศษจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอารักขาบุคคลสาคัญ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีสิทธิ์สอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
 9. สารวัตร (สห.) ระยะเวลาเรียน 2 ปี
  ศึกษาเกี่ยวกับ
  กฎหมาย แบบธรรมเนียมทหาร การควบคุมและรักษา ความปลอดภัย การต่อสู้ป้องกันตัว การตรวจค้น จับกุม การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรบประชิด การปฏิบัติการในอาคารหรือ สิ่งปลูกสร้าง การรักษาความปลอดภัยในเมือง การใช้อาวุธทางภาคพื้น การยิงปืนพกระบบทำนองรบ การยิงปืนระบบต่อสู้ป้องกันและอารักขาบุคคลสำคัญ การขับขี่รถจักรยานยนต์ การขับรถยนต์ ยุทธวิธีทหารสารวัตร และการโดดร่มจากอากาศยานทางยุทธวิธี
  ความก้าวหน้า
  บรรจุเข้ารับราชการเป็นเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร เจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญมีเงินเพิ่มพิเศษ เจ้าหน้าที่ควบคุมและรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานเอกชนอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษซึ่งมีเงินเพิ่มพิเศษ มีสิทธิ์สอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตการเรียนได้มากที่สุดในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานเป็นนายตำรวจ นายทหารพระธรรมนูญ ปลัดอาเภอ ปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น นิติกร ทนายความ อัยการ และ ผู้พิพากษา
 10. พัสดุ (พด.) ระยะเวลาเรียน 2 ปี
  ศึกษาเกี่ยวกับ
  หลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานเกี่ยวกับการพัสดุเกี่ยวกับการจัดดำเนินงานการพิจารณากำหนดความต้องการ การจัดหา การสะสม การเก็บรักษา การควบคุม การแจกจ่าย การตรวจสำรวจ การเรียกคืน การส่งซ่อมพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ รวมทั้งระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศเกี่ยวกับการพัสดุ
  ความก้าวหน้า
  บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล เจ้าหน้าที่ตรวจรับ-ส่ง และเจ้าหน้าที่รับ-ส่งพัสดุการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามคุณสมบัติที่ราชการกำหนด นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ไปเทียบเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในหลักสูตรทางด้านโลจิสติกส์ และสาขาอื่น ๆ ตามที่สนใจ
 11. สารบรรณ (สบ.) ระยะเวลาเรียน 2 ปี
  ศึกษาเกี่ยวกับ
  หลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานเกี่ยวกับการสารบรรณ และการกำลังพล ประกอบด้วย การจัดส่วนราชการ แบบธรรมเนียมทหาร งานสารบรรณ การจัดการประชุม การพิธีการ การติดต่อประสานและการประชาสัมพันธ์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติต่อเอกสารที่มีชั้นความลับ ระบบเครือข่ายสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ นโยบายแผนกำลังพล การควบคุมและพัฒนากาลังพล การปกครอง การข้อมูลกำลังพล การพิมพ์เอกสาร การจัดการกำลังพล การกำลังพลสารองและการสัสดี
  ความก้าวหน้า
  บรรจุเป็นเสมียนสารบรรณ เสมียนทูตต่างประเทศ เจ้าหน้าที่กำลังพล การสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามคุณสมบัติที่ราชการกำหนด นอกจากนี้ยังสามารถนาความรู้ไปเทียบเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในหลักสูตรทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสาขาอื่น ๆ ตามที่สนใจ
 12. การเงิน (กง.) ระยะเวลาเรียน 2 ปี
  ศึกษาเกี่ยวกับ
  หลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย การบัญชี การงบประมาณ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย เงินเดือน เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ระบบกรรมวิธีข้อมูล ระเบียบการเงินและการคลังภาครัฐ ระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ กฎหมายเบื้องต้น การพิมพ์ เครื่องคำนวณ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง แบบพิมพ์ ทอ.
  ความก้าวหน้า
  บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่การบัญชี เจ้าหน้าที่การงบประมาณ และเจ้าหน้าที่การตรวจสอบภายใน การสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามคุณสมบัติที่ราชการกำหนด นอกจากนี้ยังสามารถนาความรู้ไปเทียบเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในหลักสูตรทางด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ และสาขาอื่น ๆ ตามที่สนใจ

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *