0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

การขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม โรงเรียนจ่าอากาศ 2564

การขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม โรงเรียนจ่าอากาศ 2564

การขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม โรงเรียนจ่าอากาศ 2564

ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ขอคะแนนเพิ่มและคะแนนที่เพิ่มเป็นพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติตรงตาม ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ.2543 ดังนี้

 1. สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้ได้คะแนนเพิ่ม คิดเป็นร้อยละของคะแนนรวมทั้งสิ้น ดังนี้
  • สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 3
  • สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 4
  • สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 5
  • สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 6
  • สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 5 ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 7
 2. ผู้ที่เป็นบุตรทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการ รบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการให้ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 5 ของคะแนนรวมทั้งสิ้น
 3. ผู้ที่เป็นบุตรทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตาย เพราะเหตุนั้นซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือได้รับเงิน ค่าทำขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ ให้ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 10 ของคะแนนรวมทั้งสิ้น

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.