วิชาที่สอบและคะแนนการสอบภาควิชาการ โรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพบก 2564

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

วิชาที่สอบและคะแนนการสอบภาควิชาการ โรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพบก 2564

[academia_heading title=”วิชาที่สอบและคะแนนการสอบภาควิชาการ โรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพบก 2564″ el_class=”mg-bottom-40″]

การสอบรอบแรก

เป็นการสอบภาควิชาการ จำนวน 5 วิชา (700 คะแนน) ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ (220 คะแนน) วิชาวิทยาศาสตร์ (220 คะแนน) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (50 คะแนน) วิชาภาษาไทย (60 คะแนน) และวิชาภาษาอังกฤษ (150 คะแนน) เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ทั้งนี้วิชาภาษาอังกฤษ ถ้าสอบได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 30 ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบ

 1. วิชาคณิตศาสตร์
  – เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  – เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) เนื้อหาดังต่อไปนี้
  1) เซต
  2) ตรรกศาสตร์
  3) จำนวนจริง
  4) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
  5) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล และฟังก์ชันลอการิทึม
  6) เรขาคณิตวิเคราะห์
  7) หลักการนับเบื้องต้น
  8) ความน่าจะเป็น
 2. วิชาวิทยาศาสตร์
  เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  วิชาฟิสิกส์ เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) เนื้อหาดังต่อไปนี้
  1) ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
  2) การเคลื่อนที่แนวตรง
  3) แรงและกฎการเคลื่อนที่
  4) สมดุลกล
  5) งานและพลังงาน
  6) โมเมนตัมและการชน
  7) การเคลื่อนที่แนวโค้ง
  วิชาเคมี เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) เนื้อหาดังต่อไปนี้
  1) ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
  2) อะตอมและสมบัติของธาตุ
  3) พันธะเคมี
  4) โมลและสูตรเคมี
  5) สารละลาย
  6) ปริมาณสัมพันธ์
  วิชาชีววิทยา เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.4) เนื้อหาดังต่อไปนี้
  1) การศึกษาชีววิทยา
  2) เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  3) เซลล์และการทำงานของเซลล์
  4) โครโมโซมและสารพันธุกรรม
  5) การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
  6) เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
  7) วิวัฒนาการ
 3. วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ในรายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) เนื้อหาดังต่อไปนี้
  1) โครงสร้างโลก
  2) การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
  3) ธรณีพิบัติภัย
  4) การลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา
  5) ทรัพยากรธรณี
  6) แผนที่ภูมิประเทศ และแผนที่ธรณีวิทยา
 4. วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบ่งกลุ่มเนื้อหาเรื่องที่ออกข้อสอบ ดังนี้
  กลุ่มวิชาทางด้านประวัติศาสตร์ กรอบองค์ความรู้
  1)  พระราชประวัติ พระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยะภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
  2) พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย ที่ก่อให้เกิดความจงรักภักดี ความภูมิใจในความเป็นชาติ โดยเฉพาะองค์ที่ทรงเป็น “มหาราช”
  3) พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการพระราชดาริ ศาสตร์พระราชา ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4) ความเป็นมาและวิวัฒนาการของชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
  5) วีรกรรมที่สาคัญของบรรพบุรุษไทย
  6) บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทย ความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ในการสรรสร้างความมั่นคง และความเจริญให้กับประเทศไทย
  7) หน้าที่พลเมือง ความมั่งคงของชาติและความสัมพันธ์กับสถาบันหลักของชาติ
  8) ความเชื่อมโยงของปัจจุบันกับวิวัฒนาการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ และประชาชนชาวไทยในอดีต
  9) เหตุการณ์สำคัญที่สร้างความตระหนักในความรักชาติ ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และความจงรักภักดีต่อสถาบัน
  กลุ่มวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ (ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์) เนื้อหาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเนื้อหาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
  1) หนังสือที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเนื้อหาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
  2) ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (ตั้งแต่การทำสนธิสัญญาบาวริงถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516) : ปิยนาถ บุนนาค
  3) ประวัติศาสตร์ชาติไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ.2547
  4) พัฒนาการเมืองการปกครองไทย : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ๕) เจ้าชีวิตพงศาวดาร 9 รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี : พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
 5. วิชาภาษาไทย ใช้เนื้อหา ดังนี้
  1) เนื้อหาครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  2) เนื้อหาครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)
 6. วิชาภาษาอังกฤษ ใช้เนื้อหา ดังนี้
  1) ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  2) เนื้อหาครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *