0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

โรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพบก การสอบรอบสอง ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพบก การสอบรอบสอง ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพบก การสอบรอบสอง ปีการศึกษา 2564

การสอบรอบที่สอง

การตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม และการสอบพลศึกษา โดยจัดแบ่งผู้สมัครสอบออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายทั่วไป สลับกับการสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม และการสอบพลศึกษา จนครบทุกกลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้

1. การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจอื่นๆ

 1.  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  1) การตรวจเลือด
  – ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  – การตรวจหาเชื้อกามโรค (VDRL)
  – การตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
  – การตรวจการติดเชื้อโรคเอดส์ (Anti HIV)
  2) การตรวจปัสสาวะ
  – การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine exam)
  – การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (Methamphetamine and Urine Cannabinoid)
 2. เอกซเรย์ทรวงอก
  – ไม่สวมเครื่องประดับทุกชิ้นที่เป็นโลหะ รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ในส่วนที่ตรวจที่เป็นโลหะ
 3. การตรวจการได้ยิน (Hearing Test)
  – ไม่สัมผัสเสียงดังก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อยที่สุด 8-16 ชั่วโมง
 4. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 5. การตรวจกระจกตา
 6.  การตรวจร่างกาย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย อายุรแพทย์, อายุรแพทย์โรคหัวใจ, แพทย์ หู คอ จมูก, จักษุแพทย์, แพทย์โรคผิวหนัง, ศัลยแพทย์ทั่วไป, ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ, ศัลยแพทย์โรคทางเดินปัสสาวะ และทันตแพทย์
  – ในกรณีที่แพทย์ต้องการตรวจพิเศษเฉพาะผู้สมัครบางรายที่มีแนวโน้ม ผลการตรวจร่างกายผิดปกติเพิ่มเติมนอกเหนือจากตรวจธรรมดา ผู้รับการตรวจจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
  – คำแนะนาการปฏิบัติในวันตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ผลการตรวจร่างกาย ถือความเห็น ของคณะกรรมการแพทย์ที่กองทัพบกแต่งตั้งขึ้นเป็นเด็ดขาด จะไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายที่ผู้สมัคร ได้รับการตรวจโรค หรือได้รับใบรับรองการตรวจโรค จากที่อื่น ๆ
ผลการตรวจร่างกาย จะใช้เกณฑ์ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เท่านั้น โดยไม่มีคะแนน ผู้ไม่ผ่านหมายถึงผู้มีโรคหรือความพิการ ที่ขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก (ผนวก ข)


2. การสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม

 1. เป็นการตรวจสอบบุคลิกลักษณะท่าทาง เสียง คำพูด ไหวพริบปฏิภาณ ความว่องไว และการปฏิบัติตามคำสั่ง ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ซึ่งเหมาะสม ที่จะเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วน ของกองทัพบก
 2. สถานที่สอบ : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
 3. การปฏิบัติของผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม
  1) จะต้องทำการสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ดังนี้
  – เวลา 07.00 น. ตรวจสอบรายชื่อและรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  – เวลา 08.00 น. เริ่มการสอบสัมภาษณ์ฯ
  2) จะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมรองเท้าแตะ ไม่ไว้ผมยาวจนดูน่าเกลียด ไม่นำสิ่งของที่มีค่าติดตัวระหว่างเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ
  3) จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนา และแนวทางการปฏิบัติของแต่ละสถานีอย่างเคร่งครัด ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้เข้ารับการสอบ และห้ามเข้าในเขต “ห้ามผ่าน” โดย เด็ดขาด
  4) ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม ให้ดำเนินการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และต้องนำมาให้กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ ในวันที่เข้าสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตาม ผนวก จ
  ผลการสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม ถือความเห็นของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ฯ ที่กองทัพบกแต่งตั้งขึ้นเป็นเด็ดขาดผลการสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม จะใช้เกณฑ์การให้ คะแนน 100 คะแนน ถ้าผลคะแนนรวมไม่ถึง 50 คะแนน ถือว่า “ไม่ผ่าน”
  “ผ่าน” หมายถึง ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม มีคุณสมบัติ เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกได้
  “ไม่ผ่าน” หมายถึง ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม ไม่มี คุณสมบัติเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก

3. การสอบพลศึกษา

เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความคล่องตัว ความเร็ว ความอดทน การไหลเวียนของโลหิต และผู้สมัครสอบต้องผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งประกอบด้วยสถานีทดสอบทั้งสิ้น ๘ สถานี ดังนี้
– สถานีที่ 1 ดึงข้อราวเดี่ยว
– สถานีที่ 2 วิ่งเก็บของ
– สถานีที่ 3 ลุก – นั่ง 30 วินาที
– สถานีที่ 4 นั่งงอตัว
– สถานีที่ 5 ยืนกระโดดไกล
– สถานีที่ 6 วิ่งระยะทาง 50 เมตร
– สถานีที่ 7 วิ่งระยะทาง 1,000 เมตร
– สถานีที่ 8 ว่ายน้าระยะทาง 50 เมตร


4. การคิดคะแนนในการสอบพลศึกษา

ในการคิดคะแนนพลศึกษา การสอบไม่ผ่านสถานีใดสถานีหนึ่ง ถือว่าสอบตกพล

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.