0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

คอร์สติวสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

NewSold
87

Live Streaming คอร์สติวสอบบรรจุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2563

4,000.00฿

คอร์สติวสอบบรรจุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 12 วันต่อเนื่อง เริ่มคอร์สวันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. 2563 ปิดคอร์ส วันศุกร์ที่ 25 ธ.ค. 2563 สามารถดูตารางเรียนได้ด้านล่าง เป็นการไลฟสด สามารถดูรายละเอียดตารางเรียนได้จากด้านล่างครับ รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 26 ชั่วโมง โดยที่น้องจะได้เข้าเรียนสดกับพี่ๆติวเตอร์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ คลอบคลุมหัวข้อที่ออกข้อสอบทั้งหมด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในความรับผิดชอบ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริหารงานบุคคล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การให้คะแนนสอบแข่งขันดังนี้

Weight Score

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อสอบปรนัย จำนวน 100 ข้อ รวม 200 คะแนน)

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์รายบุคคล 100 คะแนน)

ปล. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภาค ก ดังนี้

1) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับผู้สมัตรสอบตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

2) ระดับประกาศนียบัตรวิชชีพชั้นสูง (ปวส) ขึ้นไป สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงาพส่งเสริมการปกครองห้องถิ่นปฏิบัติงน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เกณฑ์การตัดสิน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสมารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60และเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

  • การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียตามลำดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลำตับตามเลขประจำตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก

 

  • การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาสขึ้นบัญชี แยกเป็นบัญชีตามตำแหน่งที่รับสมัครตามข้อ 1 แต่ถ้ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตำแหน่งอย่างเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

คอร์ส Live Streaming ดีอย่างไร?

engineer tutor live streaming


สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า 2563

คอร์ส Live Stream ของเราเป็นการเรียนสดกับติวเตอร์ เรียนตามตารางเรียนที่กำหนด โดยที่น้องนั่งเรียนได้ที่บ้าน และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ ไม่จำกัดจำนวนรอบตลอด 24 ชม สงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามในกลุ่มได้เลย

เรียนสด 1 รอบ และน้องๆสามารถย้อนกลับมาดู Live Video ย้อนหลัง เรียนไม่ทันตรงไหนหรือต้องการเรียนซ้ำ ไม่จำกัดจำนวนรอบ ตลอด 24 ชั่วโมง

ใช้งานง่าย ไม่ต้องลองโปรแกรม เพียงแค่มี Account Facebook ก็สามารถเรียนได้

รองรับทุกอุปกรณ์ ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet และทุกระบบปฎิบัติการ IOS, Android, Window

ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง รถติด 1-3 ชมต่อวัน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ไม่ต้องเดินทางจากต่างจังหวัดเพื่อมาเรียนในกทม. แล้วเสียค่าที่พัก ค่าเดินทาง อันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

น้องๆสามารถติดต่อติวเตอร์ที่สอนได้โดยตรง สามารถเข้าถึงได้ ไม่เหมือนกับการเรียนผ่านวีดีโอที่น้องๆไม่สามารถสอบถามติวเตอร์ที่สอนในรายวิชานั้นๆได้จริง