0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

คอร์สการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ) 2565

New
LIVE STREAMING คอร์สการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ) ตำแหน่งวิศวกรและช่าง 2565
87

LIVE STREAMING คอร์สการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ) ตำแหน่งวิศวกรและช่าง 2565

6,500.00฿

คอร์สติวสอบบรรจุพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 9 วันต่อเนื่อง เริ่มคอร์สวันจันทร์ที่ 4 เม.ย. 2565 ปิดคอร์ส วันอังคารที่ 12 เม.ย. 2565 เป็นการไลฟสด สามารถดูรายละเอียดตารางเรียนได้จากด้านล่างครับ รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 27 ชั่วโมง โดยที่น้องจะได้เข้าเรียนสดกับพี่ๆติวเตอร์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา สามารถสอบถามได้ตอนเรียนสดหรือดูย้อนหลัง รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ คลอบคลุมหัวข้อที่ออกข้อสอบ

มีคนเคยกล่าวว่า “การไฟฟ้า” คือรัฐวิสาหกิจเบอร์หนึ่ง ของประเทศไทย แล้วจะดีแค่ไหน ถ้าคุณได้เป็นส่วนหนึงขององค์กรณ์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยแบบนี้ ความมั่นคง สวัสดิการ ที่นี้ไม่เป็นรองที่ไหนแน่นอน!!

กฟผ. มีหน้าที่ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน โดยผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ใช้พลังงานไฟฟ้ารายอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งประเทศใกล้เคียง และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ส่งเสริมกิจการของ กฟผ. โดยมีนโยบายหลักคือการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงเชื่อถือได้ และราคาเหมาะสม

ระเบียบการรับสมัครสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย บุคคลตามแนบท้ายประกาศ
 • ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา และมีคุณสมบัติที่กำหนดตามแนบท้ายประกาศ
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกินเกณซ์ ดังต่อไปนี้ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์
ระดับคุณวุฒิอายุ
ปวส.ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
ปริญาตรีไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
ปริญญาโท ปริญญาเอกไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
 • ผู้สมัครเพศชายต้องมีสถานภาพพ้นภาระทางการทหารแล้วเท่านั้น
 • ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิปริญญา ต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ ดังนี้

การสอบภาษาอังกฤษผลคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด
TOEIC (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
TOEFL (IBT) (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
IELTS (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
CU-TEP (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน)ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

การสอบข้อเขียน และเกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

ระดับคุณวุฒิวิชาที่ทดสอบ
ปริญญา (ทดสอบ 1 วิชา)1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
1.1) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ตามตำแหน่งงาน
1.2) ทักษะ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
ปวช./ปวส. (ทดสอบ 2 วิชา)1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
1.1) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ตามตำแหน่งงาน
1.2) ทักษะ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
2. วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาที่ทดสอบเกณฑ์ผ่านการสอบข้อเขียน
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปคะแนนไม่น้อยกว่า T-score 50
วิชาภาษาอังกฤษคะแนนไม่น้อยกว่า T-score 40