0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Engineer Tutor Blog

Engineer Tutor Blog

ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 200 อัตรา

ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน 200 อัตรา

ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องรับสมัครและคัดเ [...]
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ จำนวน 100 อัตรา

ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ จำนวน 100 อัตรา

ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่องรับสมัครและสอบแ [...]
ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่องรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) จำนวน 400 อัตรา

ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่องรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) จำนวน 400 อัตรา

ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่องรับสมัครและคัดเลือกข้าราชก [...]
นาย ณัฏฐ์ บำเพ็ญเกียรติกุล (พัด) ผลงานติวสอบสอบบรรจุทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2563

นาย ณัฏฐ์ บำเพ็ญเกียรติกุล (พัด) ผลงานติวสอบสอบบรรจุทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2563

ผลงานติวสอบสอบบรรจุทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศว [...]
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน 2564

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน 2564

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประ [...]