คอร์สติวเพิ่มเกรด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

คอร์สติวเพิ่มเกรด มัธยมศึกษาปีที่ 4

สถาบันเอ็นจิเนียร์ติวเตอร์ เปิดคอร์สติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ติวสอบปลายภาค เริ่มต้นระดับชั้นมัธยมปีที่ 4 ใน 3 รายวิชาหลัก กล่าวคือ คณิต, วิทย์ และภาษาอังกฤษ เพิ่มพื้นฐานและทักษะการทำข้อสอบในการเรียนที่โรงเรียนของน้องๆ เพื่อโอกาสทางการศึกษาในอนาคต เช่น เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาในสถาบันชั้นนำของจังหวัด, ภูมิภาค, หรือระดับประเทศ เราจึงได้เปิดคอร์สสำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจและอยากเพิ่มความสามารถของตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเนื้อหาหลักที่สอนอ้างอิงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะสอนปรับพื้นฐานในแต่ละเรื่อง มีแบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบให้ทดลองทำ และการสอบหลังเรียนเพื่อวัดและประเมินผลการเรียน

รายละเอียด

 1. ระยะเวลาในการเรียนโดยแต่ละรายวิชาโดยประมาณ 10 สัปดาห์ เรียนสัปดาห์ละ 3 วัน รวมเวลาทั้งหมด 70 ชั่วโมง
 2. เรียนช่วงหลังเลิกเรียน-หัวค่ำในวันธรรมดา และช่วงเวลาเช้า-บ่าย-เย็น ในวันเสาร์-อาทิตย์ (ตามตารางเรียน)
 3. สอนเนื้อหาในแต่ละรายวิชาก่อนที่น้องจะได้เรียนที่โรงเรียน ทำให้น้องเข้าใจเนื้อหาก่อนเพื่อนๆและเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้น
 4. สอนทำการบ้าน และติวข้อสอบปลายภาคเรียน เพื่อเพิ่มเกรด และนำไปต่อยอดได้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป
 5. มีแบบฝึกหัด และการสอบหลังจบคอร์ส เพื่อประเมินผลการเรียนในคอร์สนั้นๆ
 6. สอนโดยติวเตอร์ระดับแนวหน้าของเรา เรียนแบบพี่ติวให้น้อง สงสัยตรงไหนสอบถามได้ตลอด

รายวิชาที่เปิดสอน

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1

เรื่อง เซต

 • เซต

เรื่อง การให้เหตุผล

 • การให้เหตุผล

เรื่อง จำนวนจริง

 • จำนวนจริง
 • ระบบจำนวนจริง
 • สมการและอสมการตั้งแต่กำลังสองขึ้นไป
 • ค่าสัมบูรณ์

เรื่อง เลขยกกำลัง

 • เลขยกกำลัง

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2

เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น

 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
 • ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสอง

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.4 เทอม 1

ฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่

 • การเคลื่อนที่แนวตรง
 • การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
 • การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวดิ่ง
 • มวล แรง และกฎของนิวตัน
 • กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

เคมีพื้นฐาน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ

 • โครงสร้างอะตอม
 • อะตอมและโครงสร้างอะตอม
 • สมบัติของธาตุและสารประกอบ
 • โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
 • โครงสร้างอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ และการจัดเรียงอิเล็กตรอน
 • ชนิดของธาตุ
 • สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
 • จุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสาร
 • การทำนายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ

ชีววิทยาพื้นฐาน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 • ไบโอม

ชีววิทยาพื้นฐาน เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
 • เซลล์และองค์ประกอบในเซลล์
 • เซลล์และองค์ประกอบสำคัญของเซลล์
 • การลำเลียงสารผ่านเซลล์
 • เซลล์และการลำเลียงสารผ่านเซลล์
 • เซลล์และการลำเลียงสารผ่านเซลล์

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.4 เทอม 2

ฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง สนามของแรง

 • แรงโน้มถ่วง
 • แรงและสนามของแรง
 • สนามของแรง

เคมีพื้นฐาน เรื่อง ธาตุและสารประกอบมี

 • พันธะเคมี

ชีววิทยาพื้นฐาน เรื่อง กลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

 • การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช
 • การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในร่างกายคน
 • การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในร่างกายคน
 • การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในสัตว์ต่าง ๆ
 • การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย
 • ผิวหนัง
 • การอักเสบ
 • ระบบภูมิคุ้มกัน
 • ภูมิคุ้มกันก่อเอง
 • ภูมิคุ้มกันรับมา
 • ระบบน้ำเหลือง
 • ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม 1

เรื่อง PRESENT TIME

 • Simple Present and Present Continuous
 • รูปของ Simple Present และ Present Continuous
 • Frequency adverbs (คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่)
 • การเติม s ที่ท้ายคำ
 • การสะกดคำที่ลงท้ายด้วย s/-es
 • Noun action verbs
 • กริยาปัจจุบัน ประโยคคำตอบอย่างสั้นถึงประโยคการตอบด้วย yes/no

เรื่อง NOUNS AND PRONOUNS

 • การออกเสียงที่ลงท้ายด้วย s/-es
 • รูปพหูพจน์ของคำนาม
 • ประธาน กริยา และกรรม
 • รูปกรรมของบุพบท (objects of prepositions)
 • คำบุพบทบอกเวลา (prepositions of time )
 • การเรียงลำดับคำ (word order) สถานที่ (place) และเวลา (Time)
 • การสอดคล้องคำระหว่างประธาน-กริยาในประโยค (Subject-verb agreement)
 • การใช้คำคุณศัพท์เพื่อขยายคำนาม
 • การใช้คำนามเป็นคำคุณศัพท์
 • บุรุษสรรพนาม (personal pronouns) ในรูปประธานและกรรม
 • คำนามแสดงความเป็นเจ้าของ ( possessive nouns )
 • คำนามแสดงความเป็นเจ้าของ ( possessive nouns )
 • คำสรรพนามและคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ
 • Reflexive pronouns
 • รูปเอกพจน์ของ other, another และ the other
 • รูปพหูพจน์ของ other, other(s) และ the other(s)

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม 2

เรื่อง Present simple and continuous

 • Verb + infinitive or -ing form
 • present simple
 • present continuous

เรื่อง Past simple

 • Past simple
 • Past continuous

เรื่อง Some, any, much, many, a lot of, a little, a few

 • Articles : Some, any, much, many, a lot of, a little, a few

เรื่อง Comparatives and superlatives

 • Comparatives and superlatives: (not)as…as,too, enough

เรื่อง Present perfect

 • Present perfect and past simple

เรื่อง Will and going to

 • modal verb : May, might, could

เรื่อง Must, mustn’t and needn’t

 • modal verb : Will and won’t

เรื่อง Second conditional

 • conditional : Second conditional /I wish

เรื่อง Past perfect

 • Reported speech

เรื่อง Passive (present and past simple)

 • Passive (Present Perfect and future)
 • Wh-question
 • yes-no question
 • Question tag