คอร์สติวเพิ่มเกรด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

คอร์สติวเพิ่มเกรด มัธยมศึกษาปีที่ 5

สถาบันเอ็นจิเนียร์ติวเตอร์ เปิดคอร์สติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ติวสอบปลายภาค เริ่มต้นระดับชั้นมัธยมปีที่ 5 ใน 3 รายวิชาหลัก กล่าวคือ คณิต, วิทย์ และภาษาอังกฤษ เพิ่มพื้นฐานและทักษะการทำข้อสอบในการเรียนที่โรงเรียนของน้องๆ เพื่อโอกาสทางการศึกษาในอนาคต เช่น เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาในสถาบันชั้นนำของจังหวัด, ภูมิภาค, หรือระดับประเทศ เราจึงได้เปิดคอร์สสำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจและอยากเพิ่มความสามารถของตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเนื้อหาหลักที่สอนอ้างอิงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะสอนปรับพื้นฐานในแต่ละเรื่อง มีแบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบให้ทดลองทำ และการสอบหลังเรียนเพื่อวัดและประเมินผลการเรียน

รายละเอียด

 1. ระยะเวลาในการเรียนโดยแต่ละรายวิชาโดยประมาณ 10 สัปดาห์ เรียนสัปดาห์ละ 3 วัน รวมเวลาทั้งหมด 70 ชั่วโมง
 2. เรียนช่วงหลังเลิกเรียน-หัวค่ำในวันธรรมดา และช่วงเวลาเช้า-บ่าย-เย็น ในวันเสาร์-อาทิตย์ (ตามตารางเรียน)
 3. สอนเนื้อหาในแต่ละรายวิชาก่อนที่น้องจะได้เรียนที่โรงเรียน ทำให้น้องเข้าใจเนื้อหาก่อนเพื่อนๆและเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้น
 4. สอนทำการบ้าน และติวข้อสอบปลายภาคเรียน เพื่อเพิ่มเกรด และนำไปต่อยอดได้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป
 5. มีแบบฝึกหัด และการสอบหลังจบคอร์ส เพื่อประเมินผลการเรียนในคอร์สนั้นๆ
 6. สอนโดยติวเตอร์ระดับแนวหน้าของเรา เรียนแบบพี่ติวให้น้อง สงสัยตรงไหนสอบถามได้ตลอด

รายวิชาที่เปิดสอน

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1

เรื่อง ลำดับและอนุกรม

 • ลำดับและอนุกรม
 • ลำดับอนันต์ และอนุกรมอนันต์

เรื่อง ความน่าจะเป็น

 • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
 • กฎการนับเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
 • กฎการนับเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ การหาจำนวนเต็มบวก k ที่มากที่สุด
 • กฎการนับเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ วิธีเรียงสับเปลี่ยน
 • กฎการนับเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ การจัดหมู่
 • ความน่าจะเป็น

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2

เรื่อง สถิติและข้อมูล

 • สถิติเบื้องต้น

เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

 • การแจกแจงปกติ
 • การวัดตำแหน่งของข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.5 เทอม 1

ฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง การเคลื่อนที่

 • การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
 • การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และวงกลม
 • การเคลื่อนที่ในสองมิติ
 • การเคลื่อนที่แนววงกลม
 • การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
 • การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
 • การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

เคมีพื้นฐาน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี

 • การเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • สมการเคมี
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • การเกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน
 • สารเคมีในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.5 เทอม 2

ฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง สนามของแม่เหล็ก

 • แรงจากสนามแม่เหล็ก
 • สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • แรงจากสนามไฟฟ้า

เคมีพื้นฐาน เรื่อง ปิโตรเลียม

 • เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และผลิตภัณฑ์
 • การเกิดและแหล่งปิโตรเลียม
 • การกำเนิดปิโตรเลียม
 • การแยกแก๊สธรรมชาติ
 • การขุดเจาะปิโตรเลียม
 • การกลั่นน้ำมันดิบ
 • การสำรวจปิโตรเลียม
 • เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน
 • ผลของปิโตรเลียมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์

เรื่อง พอลิเมอร์

 • วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์
 • การเกิดพอลิเมอร์
 • โครงสร้างพอลิเมอร์
 • ประเภทของพอลิเมอร์
 • พลาสติก
 • ยาง
 • เส้นใย
 • เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน
 • ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์

ชีววิทยาพื้นฐาน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

 • ลักษณะพันธุกรรม
 • โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
 • การแบ่งเซลล์
 • สารพันธุกรรม
 • การควบคุมลักษณะพันธุกรรม
 • การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
 • พันธุกรรม
 • วิวัฒนาการ
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.5 เทอม 1

เรื่อง Modal Auxiliaries

 • used to VS be, get used to
 • Direct and Indirect Speech – Question
 • กริยาช่วย (Modal Auxiliaries)
 • คำแสดงความสามารถ canและ could
 • การกล่าวถึงความน่าจะเป็นด้วย mayและ might
 • การใช้สำนวนกล่าวคำขออนุญาตด้วย mayและ can
 • การใช้ could เพื่อกล่าวถึงความน่าจะเป็น
 • การถามอย่างสุภาพด้วย may I, could I , can I
 • การขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพด้วย would you, could you, will you
 • การแสดงข้อเสนอแนะด้วย shouldและ ought to
 • การให้คำแนะนำ had better
 • การพูดถึงเรื่องของความจำเป็นด้วย have to, have got to, must
 • การแสดงความไม่จำเป็นด้วย do not have to
 • การห้ามปรามโดยใช้ must not
 • การแสดงความเป็นเหตุเป็นผลด้วย must
 • Imperative sentences
 • การแสดงข้อเสนอแนะด้วย let’s and why don’t
 • การแสดงความชอบด้วย prefer, like better, would rather

เรื่อง Connecting Ideas

 • Coordinating Conjunction
 • Subordinating Conjunction
 • Correlative Conjunction
 • การเชื่อมความด้วย and
 • การเชื่อมความด้วย but และ or
 • การเชื่อมความด้วย so
 • การใช้กริยาช่วยหลังbut และ and
 • การใช้ and + too , so , either, neither
 • การเชื่อมความด้วย because
 • การเชื่อมความด้วย even though หรือ although

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.5 เทอม 2

เรื่อง Present perfect simple and continuous

 • Verb pattern
 • present perfect simple and continuous

เรื่อง Used to and would

 • Past perfect simple and past perfect continuous

เรื่อง Question forms

 • Comparison

เรื่อง Future Tense

 • Future Tense

เรื่อง Probability present and future

 • Future continuous and future perfect
 • Be going toและ will
 • การกล่าวถึงอนาคตด้วย time clauses และ if-clauses
 • การใช้ present continuous และ simple present เพื่อบอกเหตุการณ์ในอนาคต

เรื่อง Passive

 • Use of the passive
 • ประโยค active และประโยค passive
 • Transitive and intransitive verbs
 • รูป passive forms ของ present และ past progressive

เรื่อง Passive : advanced structures

 • Articles and quantifiers

เรื่อง Reported speech

 • Reporting verbs

เรื่อง Talking about ability

 • Relative clauses

เรื่อง Criticising past actions

 • Mixed conditions

เรื่อง Emphasis

 • Unreal past and had better

เรื่อง คำนามนับได้/ไม่ได้ และคำนำหน้านาม

  • Count and noncount nouns
  • การใช้ several , a lot of, many/much และ a few/ a little

เรื่อง adjective clauses

 • การใช้ who, whom, who ,who(m),that , whichใน adjective clauses

เรื่อง GERUNDS และ INFINITIVES

 • Gerund : กริยา + gerund
 • Go + – ing
 • การใช้ be used /accustomed to
 • การใช้ get used /accustomed to
 • การใช้ be supposed to
 • Infinitives : กริยา + infinitive
 • การใช้ in order to และ for
 • การใช้ infinitive กับ too และenough