คอร์สติวเพิ่มเกรด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

คอร์สติวเพิ่มเกรด มัธยมศึกษาปีที่ 6

สถาบันเอ็นจิเนียร์ติวเตอร์ เปิดคอร์สติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ติวสอบปลายภาค เริ่มต้นระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 ใน 3 รายวิชาหลัก กล่าวคือ คณิต, วิทย์ และภาษาอังกฤษ เพิ่มพื้นฐานและทักษะการทำข้อสอบในการเรียนที่โรงเรียนของน้องๆ เพื่อโอกาสทางการศึกษาในอนาคต เช่น เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาในสถาบันชั้นนำของจังหวัด, ภูมิภาค, หรือระดับประเทศ เราจึงได้เปิดคอร์สสำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจและอยากเพิ่มความสามารถของตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเนื้อหาหลักที่สอนอ้างอิงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะสอนปรับพื้นฐานในแต่ละเรื่อง มีแบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบให้ทดลองทำ และการสอบหลังเรียนเพื่อวัดและประเมินผลการเรียน

รายละเอียด

 1. ระยะเวลาในการเรียนโดยแต่ละรายวิชาโดยประมาณ 10 สัปดาห์ เรียนสัปดาห์ละ 3 วัน รวมเวลาทั้งหมด 70 ชั่วโมง
 2. เรียนช่วงหลังเลิกเรียน-หัวค่ำในวันธรรมดา และช่วงเวลาเช้า-บ่าย-เย็น ในวันเสาร์-อาทิตย์ (ตามตารางเรียน)
 3. สอนเนื้อหาในแต่ละรายวิชาก่อนที่น้องจะได้เรียนที่โรงเรียน ทำให้น้องเข้าใจเนื้อหาก่อนเพื่อนๆและเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้น
 4. สอนทำการบ้าน และติวข้อสอบปลายภาคเรียน เพื่อเพิ่มเกรด และนำไปต่อยอดได้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป
 5. มีแบบฝึกหัด และการสอบหลังจบคอร์ส เพื่อประเมินผลการเรียนในคอร์สนั้นๆ
 6. สอนโดยติวเตอร์ระดับแนวหน้าของเรา เรียนแบบพี่ติวให้น้อง สงสัยตรงไหนสอบถามได้ตลอด

รายวิชาที่เปิดสอน

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1

เรื่อง การวิเคระห์ข้อมูลเบื้องต้น

 • การวัดค่ากลางของข้อมูล
 • ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
 • มัธยฐาน
 • ฐานนิยม
 • ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
 • การวัดตำแหน่งที่หรือตำแหน่งสัมพทธ์ของข้อมูล
 • การวัดค่าการกระจ่ายของข้อมูล
 • การวัดค่าการกระจ่ายสัมบูรณ์
 • การวัดค่าการกระจายสัมพัทธ์
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ค่ากลาง และ การกระจายของข้อมูล

เรื่อง การแจกแจงปกติ

 • ค่ามาตรฐาน
 • การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ

เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
 • แผนภาพการกระจาย
 • การประมาณค่าของค่าคงตัวโดยใช้วิธีกำลังสองน้อยสุด
 • ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 2

เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์

 • ลำดับอนันต์
 • ความหมายของลำดับ
 • รูปแบบการกำหนดลำดับ
 • ลำดับเลขคณิต
 • ลำดับเรขาคณิต
 • ลิมิตของลำดับ
 • อนุกรมอนันต์
 • ผลบวกของอนุกรมอนันต์
 • สัญลักษณ์แทนการบวก

เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น

 • ลิมิตของฟังก์ชัน
 • ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
 • ความชันของเส้นโค้ง
 • อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
 • การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร
 • อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ
 • อนุพันธ์อันดับสูง
 • การประยุกต์ของอนุพันธ์
 • ปฎิยานุพันธ์
 • ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต
 • ปริพันธ์จำกัดเขต
 • พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น

 • กราฟของอสมการเชิงเส้น
 • กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น
 • การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยวิธีใช้กราฟ

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.6 เทอม 1

ฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง คลื่น

 • คลื่นกล
 • คลื่น
 • สมบัติของคลื่น
 • คลื่นกลและสมบัติของคลื่น
 • คลื่นเสียง
 • สมบัติของคลื่นเสียง
 • หูกับการได้ยิน
 • เสียงและปรากฏการณ์เรโซแนนซ์

เคมีพื้นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล

 • คาร์โบไฮเดรต
 • เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล และซากดึกดำบรรพ์
 • วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย สารชีวโมเลกุล
 • ไขมันและน้ำมัน
 • โปรตีน
 • กรดนิวคลีอิก
 • สารชีวโมเลกุล

ชีววิทยาพื้นฐาน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 • ระบบนิเวศและประชากรศาสตร์
 • ระบบนิเวศ
 • ชีวนิเวศ
 • ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบนิเวศ
 • วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
 • การเปลี่ยนแปลงแทนที่
 • ทรัพยากรธรรมชาติ
 • ภาวะโลกร้อน
 • มลภาวะ

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.6 เทอม 2

ฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่อง คลื่น

 • แม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์

 • การแผ่รังสีของธาตุกัมมันตรังสี
 • กัมมันตรังสี
 • พลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตรังสี
 • สัญลักษณ์นิวเคลียร์
 • ครึ่งชีวิต
 • ฟิสิกส์นิวเคลียร์
 • การประยุกต์ใช้พลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี
 • ปฏิกิริยานิวเคลียร์
 • การวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสี
 • โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ชีววิทยาพื้นฐาน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ

 • ความหลากหลายของสปีชีส์
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • อาณาจักรสิ่งมีชีวิต

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.6 เทอม 1

เรื่อง THE PRESENT PERFECT และ PAST PERFECT

 • Participle
 • Past participle
 • รูปประโยคและความหมายของ Present Perfect
 • การใช้ Simple past และ Present perfect
 • การใช้ since และ for
 • Present perfect continuous กับ Present perfect
 • การใช้ already, yet, still และ anymore
 • การใช้ Past perfect
 • Phrasal Verbs
 • Conditionals
 • Modal Verb
 • Passive Voice
 • Sentence Structure

เรื่อง การใช้ NOUN CLAUSES

 • Noun clauses
 • Noun clauses ที่ขึ้นต้นด้วย question word
 • Noun clauses กับ who, what, whose + be
 • Noun clauses ที่ขึ้นต้นด้วย if หรือ whether
 • การแทนที่ so ด้วย that clause ในประโยคสนทนา
 • Quoted speech และ Reported speech
 • กริยาที่ใช้ในการรายงาน tell, ask, answer/reply

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.6 เทอม 2

เรื่อง Phrasal verbs

 • Phrasal verbs

เรื่อง Preposition Combination

 • Preposition Combination

เรื่อง Conditional Sentences and Wish

 • Conditional Sentences and Wish If-Clause

เรื่อง Comparisons (การเปรียบเทียบ)

 • Comparisons (การเปรียบเทียบ)
 • การเปรียบเทียบด้วย as as
 • Comparative และ superlative
 • การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุดของคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์
 • การเปรียบเทียบด้วย less than และ not as…as
 • การใช้ more กับคำนาม
 • การใช้ the same, similar, different, like, alike