ประวัติโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

[academia_heading title=”ประวัติโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” el_class=”mg-bottom-40″]

โรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2511 รับนักเรียนรุ่นแรกจำนวน 36 คน นักเรียนรุ่นแรกจะรับสมัครจากบุคคลทั่วไปและจากพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานช่างที่มีความรู้ในการทำงานของการไฟฟ้า และสามารถปฏิบัติงานให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทันที ทั้งนี้เนื่องจากในระยะแรกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขาดแคลนบุคลากรระดับช่างฝีมือที่มีความรู้ความสามารถ อาจารย์ใหญ่คนแรก คือ นายสุรศักดิ์ เสนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผนในขณะนั้น

สถาบันติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พ.ศ. 2513 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา หลักสูตร 3 ปี เป็นหลักสูตรของโรงเรียนเอง โดยมีผู้ว่าการ ทวี อัศวนนท์ เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียน รองผู้ว่าการ นาย สุรศักดิ์ เสนะวงษ์ เป็นผู้จัดการโรงเรียนและ น.อ. ประยูร วรรธนาคมเป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2516 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เริ่มมีการปฏิบัติงานฮอทไลน์ แต่ขาดแคลนบุคลากรที่จะปฏิบัติงานด้านนี้ ผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมอบหมายให้โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลิตพนักงานช่างที่จะต้องปฏิบัติงานฮอทไลน์เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีสถาบันการศึกษาแห่งใดในประเทศไทยที่จะให้ความรู้ และฝึกอบรมงานฮอทไลน์ได้ เพราะเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึกต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ มีราคาสูงรวมทั้งสถานที่ที่จะใช้ฝึกจำเป็นจะต้องฝึกงานในสภาพงานจริงด้วย เพื่อเป็นการทดสอบกำลังใจและความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการประกาศเทียบวุฒิประกาศนียบัตรหลักสูตร 3ปี โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เท่ากับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาได้เป็นจำนวนมาก

พ.ศ. 2524 คณะกรรมการกรไฟฟ้าภูมิภาคได้ให้ความเห็นชอบกำหนดให้มีข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการให้ทุนแก่พนักงานช่างที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้ ในระยะแรกให้ทุนการศึกษาปีละ 5,000.- บาท จำนวน 2 ทุนต่อปี พร้อมทั้งเงินเดือนจนถึง พ.ศ.2534 ได้เพิ่มจำนวนทุนเป็นปีละ 10 ทุน (ทุนละ 10,000.- บาท ต่อปี) พร้อมทั้งเงินเดือน ในปี 2540 ได้เพิ่มจำนวนเงินทุนเป็นทุนละ 40,000.-บาทต่อปี พร้อมทั้งเงินเดือน จนถึงพ.ศ.2560 ลดจำนวนเหลือ 5 ทุน ขณะนี้มีศิษย์เก่าของโรงเรียนได้รับทุนดังกล่าวไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และสำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของรัฐแล้ว มีจำนวนประมาณ  195 คน (ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ 41 คน)

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พ.ศ.2537 คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีความรู้ในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี จึงได้กำหนดให้มีข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการให้ทุนแก่วิศวกรรมไฟฟ้า แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงระงับการให้ทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (วศ.ม.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 แม้กระนั้นศิษย์เก่าโรงเรียนซึ่งเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะในการเรียนได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยใช้ทุนส่วนตัวหรือทุนจากหน่วยราชการอื่นอีกหลายคน ปัจจุบันโรงเรียนมีอาจารย์ประจำและพนักงานในสังกัดจำนวน 15 คน มีอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานตรงกับวิชาที่สอนมาเป็นอาจารย์พิเศษจำนวนประมาณ 36 คน

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปีการศึกษา 2560 ที่จะเปิดรับสมัครนักเรียนครั้งนี้โรงเรียนได้เปิดดำเนินการมาเป็นปีที่ 49 มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาไปแล้วประมาณ  2,446 คน ศิษย์เก่าของโรงเรียน ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานใหญ่ และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติงานและมีความรับผิดชอบสูง ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไป ระดับผู้จัดการสาขาและระดับผู้ช่วยผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขึ้นไปทั่วประเทศ ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ  247 คน นับได้ว่าศิษย์เก่าของโรงเรียนซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและระบบสายส่งแบบไม่ดับไฟ ที่เรียกว่าการปฏิบัติการฮอทไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ช่วยพัฒนาและนำความเจริญมาสู่สังคมชนบทของประเทศไทย