0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

คำแนะนำการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบทหารบก และหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2564

คำแนะนำการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบทหารบก
และเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2564

ติวสอบนักเรียนนายสิบทหารบก


army-2564


สรุปสาระสำคัญจากประกาศได้ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 6 เดือน)
  เป็นหลักสูตปิดให้เข้ารับการศึกษา 1 ปี 6 เดือน โดยศึกษาโรงรียนนายสิบทหารบก จำนวน 1 ปี โรงเรียนเหล่า/สายวิทยาการจำนวน 6 เดือนเมื่อสำเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรี ประจำการในเหล่ต่าง ๆ ของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่า จำนวน 1,985 นาย ดังนี้
  1.1 ) บุคคลพลพลเรือน จำนวน 397 นาย
  1.2 ) ทหารกองประจำการ จำนวน 1,588 นาย
 2. นักเรียนนายสิบหล่ทหารราบ (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี)
  เป็น หลักสูตรพิศษขอกองทัพบก ปิดให้เช้ารับการศึกษาจำนวน 1 ปี โดยศึกษาโรงเรียนทหารราน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการเหล่าทหารราบจำนวน 700 นาย จึงให้สิทธิ์เฉพาะทหารกองประจำการ/พลอาสาสมัคร (ประจำการ )และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพบก และผู้ที่มีความสามารถทางด้านการกีฬา เท่านั้น สำหรับทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบก ต้องตรวจสอบคุณสมบัติการรับราชการ โดยต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงก่อนเข้ารับการศึกษา หากมีวันรับราชการน้อยกว่า 1 ปี ต้องครบกำหนดปลดใน 1 พ.ค. 64
  ไม่รับ ทหารกองหนุนซึ่งสำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร, ทหารกองประจำการ/ทหารกองหนุน จากกองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการกองทัพไทย, พลอาสาสมัคร (ประจำการ) สังกัดกองทัพเรื่อ กองทัพอากศ แลอาสาสมัครทหารพรานสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ

คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละหลักสูตร

1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
1.1) บุคคลพลเรือน อายุ 18-22 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี 2542-2546)

 • อายุ 18-20 ปี จะเรียนหรือไม่ได้เรียน รด. ก็สมัครได้ แต่ต้องมีหลักฐานการขึ้นทะเบียน (มีใบ สด.9)
 • อายุ 21 ปี (เกิดปี 2543) สมัครไม่ได้ เพราะต้องเกณฑ์ทหารปีหน้า ยกเว้นจบ รด.ปี 3 จึงจะสมัครได้ (มีใบ สด.8)
 • อายุ 22 ปี (เกิดปี 2542) สมัครได้ จบ รด.ปี 3 (มีใบ สด.8) หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จับได้ใบดำ (มีใบ สด.43)

1.2) ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์
1.3) ทหารกองประจำการ ในสังกัด กองทัพเรือ ,กองทัพอากาศ ,กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์
1.4) พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์
1.5) อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์
1.6) ทหารพทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์
1.7) บุคคลดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ทำการสมัครสอบ

2. นายสิบ เหล่าทหารราบ
2.1) บุคคลพลเรือน อายุ 18-22 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี 2542-2546) รับเฉพาะผู้มีความสามารถทางกีฬาเท่านั้น

 • อายุ 18-20 ปี จะเรียนหรือไม่ได้เรียน รด. ก็สมัครได้ แต่ต้องมีหลักฐานการขึ้นทะเบียน (มีใบ สด.9)
 • อายุ 21 ปี (เกิดปี 2543) สมัครไม่ได้ เพราะต้องเกณฑ์ทหารปีหน้า ยกเว้นจบ รด.ปี 3 จึงจะสมัครได้ (มีใบ สด.8)
 • อายุ 22 ปี (เกิดปี 2542) สมัครได้ จบ รด.ปี 3 (มีใบ สด.8) หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จับได้ใบดำ (มีใบ สด.43)

2.2) หหารกองประจําการ สังกัดกองทัพบกเท่านั้น อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์
2.3) พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบกเท่านั้น อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์
2.4) อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบกเท่านั้น อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์
2.5) ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยสังกัดกองทัพบกเท่านั้น อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายเท่านั้น สถานะภาพโสด คือ ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
 • มีวุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสายการเรียน ไม่จำกัดเกรด (เรียนอยู่เทอมสุดท้าย สามารถสมัครสอบได้)
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด + บิดาและมารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิดเท่านั้น
 • มารดาไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด บิดาต้องเป็นทหารเท่านั้น จึงจะสามารถสมัคได้
 • บิดาไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด สมัครไม่ได้ในทุกกรณี
 • ต้องไม่เป็นผู้เกณฑ์ทหารในปีหน้า (พ.ศ.2564) หรืออยู่ระหว่างผ่อนผันทหาร

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ

 1. รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังเรียบ ไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก ไฟล์นามสกุล JPEG ขนาดไม่เกิน 1MB
  • นักเรียน แต่งเครื่องแบบสถานศึกษา
  • พลเรือน ทหารกองหนุน แต่งชุดสุภาพ
  • ทหารกองประจำการ ,พลอาสาสมัคร(ประจำการ)สังกัดกองทัพบก ,อาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพบก สวมเครื่องแบบตามสังกัด
 2. หลักฐานเกี่ยวกับการศึกษา และหลักฐานทางทหาร  ส่งเป็นไฟล์ PDF

ขั้นตอนการสอบแข่งขัน

 1. สอบภาคพละ ทดสอบร่างกาย
 2. สอบภาควิชาการ
  *** ปีนี้ เป็นปีแรก ที่ต้องสอบภาคพละ ก่อนสอบภาควิชาการ ***
 3. ตรวจโรค สอบสัมภาษณ์ ตรวจประวัติอาชญากร

ติวสอบนักเรียนนายสิบทหารบก

ทดสอบภาคพละ

การสอบขั้นที่ 1 กรทดสอบสรรถภาพร่างกาย และการทดสอบว่ายน้ำ ระหว่างวันที่ 15 – 19 ก.พ. 64 มีพื้นที่

 • กองทัพภาคที่ 1
  – ยศ.ทบ. ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ
  – หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(สนามสีหราชเดโช) ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง จว. ลพบุรี กองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จว. ราชบุรี
 • กองทัพภาคที่ 2
  – สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.สุรนารี อ.เมือง จว นครราชสีมา
  – โรงเรียนกีฬา ต.ในเมือง อ.เมือง จว.อุบลราชธานี
  – มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขตอุดรธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จว.อุดรธานี
 • กองทัพภาคที่ 3
  – ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.อรัญญิก อ.เมือง จว.พิษณุโลก
  – ค่ายกองพลทหารราบที่ 7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.เซียงใหม่
 • กองทัพภาคที่ 4
  – ร.15 พัน.2 ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช
  – ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา
  – ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
  – ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จว.ชุมพร
  – ศูนย์ฝีกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา
 • การทดสอบจะเริ่มตั้งแต่เลา 05.20 นาฬิกา ของทุกวัน ให้ผู้สมัครตรวจสอบ วัน เวลา ให้ถูกต้อง
 • การทสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการทดสอบแต่ละสถานีได้แก่ ดึงข้อ, ลุกนั่ง, ดันพื้น และสถานีวิ่ง ตามลักษณะและระเบียบที่ถูกต้อง ซึ่งผู้สมัครต้องเข้ารับการทดสอบครบทุกขั้นตอน และปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่ คณะกรรมการกำหนด จึงจะได้รับการบันทึกคะแนน
 • การทดสอบว่ายน้ำ หากผู้เข้ารับการทดสอบไม่สามารถว่ายน้ำได้ ในระยะ 25 มตร หรือกระทำการใดๆ ผิด จากเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกำหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

สอบภาควิชาการระดับ ม.ปลาย

1.บุคคลพลเรือน ,ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และบุคคลพลเรือนที่สอบนายสิบทหารราบ(โควตานักกีฬา)

 1. คณิตศาสตร์ 25 ข้อ
 2. วิทยาศาสตร์ 25 ข้อ
 3. ภาษาไทย 25 ข้อ
 4. ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
 5. ความรู้ทั่วไป 20 ข้อ (ศาสตร์พระราชา ,ศีลธรรม และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทหารเบื้องต้น)

รวม 120 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

สอบวันเสาร์ที่ 20 ก.พ. 2564 เวลา 08.00 น. สนามสอบในพื้นที่กองทัพภาค ที่เราเป็นผู้เลือกสอบไว้ (หมายเลขประจำตัวสอบ ขึ้นต้นด้วยเลข 1)

2.ทหารกองประจำการ ,พลอาสาสมัคร(ประจำการ) ,อาสาสมัครทหารพราน ,ทหารกองหนุน นายสิบทหารราบ(โควตานักกีใา) สังกัดกองทัพบก

 1. คณิตศาสตร์ 25 ข้อ
 2. วิทยาศาสตร์ 25 ข้อ
 3. ภาษาไทย 25 ข้อ
 4. ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
 5. ความรู้ทั่วไป 20 ข้อ (ศาสตร์พระราชา ,ศีลธรรม และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทหารเบื้องต้น)

รวม 120 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

สอบวันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 08.00 น. สนามสอบในพื้นที่กองทัพภาค ที่เราเป็นผู้เลือกสอบไว้ (หมายเลขประจำตัวสอบ ขึ้นต้นด้วยเลข 9)


ติวสอบนักเรียนนายสิบทหารบก

ตรวจโรค สอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบประวัติอาชญากร

 • วันที่ 20-21 มี.ค.2564

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

 • วันที่ 20 เม.ย.2564

การสมัครสอบ

 • สมัครสอบ คลิกเลย http://www.atc-rta.com
  ระบบเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 00.01 ของวันที่ 11 ธ.ค.63 จนถึงเวลา 12.00 ของวันที่ 25 ม.ค.64 (ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)