แนะนำสถาบันการบินพลเรือน

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

[academia_heading title=”Civil Aviation Training Center (CATC)” sub_title=”Civil Aviation Training Center the Excellence Aviation Training in Thailandสถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ชำนาญพิเศษด้านกิจการบินของประเทศไทย” el_class=”mg-bottom-60″]
สถาบันการบินพลเรือน จัดตั้งขึ้นในลักษณะของโครงการความร่วมมือระหว่างกองทุนพิเศษสหประชาชาติ (United Nations Special Fund :UNSF)
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)และรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ภายใต้ชื่อศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทยและด้วยความสำคัญของการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้วนการบิน อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังการพัฒนาประเทศชาติโดยรวมและเพื่อให้การบริหารงานของภาครัฐมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นรัฐบาลจึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2535 แปรสภาพศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทยเป็นสถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม
[academia_heading title=”ระเบียบการรับสมัครสอบสถาบันการบินพลเรือน 2565″ el_class=”mg-bottom-60″]

ระเบียบการรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 3 : โควต้า (Quota)

คลิก!!..เลือกหัวข้อที่สนใจ

ประกาศสถาบันการบินพลเรือนเรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น รอบ 3 : โควตา (Quata) 2565

ประกาศสถาบันการบินพลเรือนเรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น รอบ 3 : โควตา (Quata) 2565

ระเบียบการรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 4 : รับตรง

คลิก!!..เลือกหัวข้อที่สนใจ

ประกาศสถาบันการบินพลเรือนเรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รอบ: รับตรง 2565

คณะเทคโนโลยีการบินบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการการบิน
(Bachelor of Science in Aviation Science-4 Year)
ประกอบด้วย 6 วิชาโท โดยเลือกวิชาโทได้เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 3

 • วิชาโทการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Minor: ATM)
 • วิชาโทการท่าอากาศยาน (Airport Minor: APM)
 • วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Minor: ACM)
 • วิชาโทโลจิสติกส์การบิน (Aviation Logistics Minor: ALM)
 • วิชาโทธุรกิจสายการบิน (Airline Business Minor: ABM)
 • วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน (Aircraft Maintenance Minor: AMM)

คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
(Bachelor of Engineering Program in Avionics Engineering-4 Year)
ประกอบด้วย 2 วิซาเอก โดยให้เลือกวิชาเอกได้เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 3 ได้แก่

 • แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน : AVE)
 • แผนการศึกษาแบบเอกโท (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์ตรี :
  (AVE – CPL)

หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน

หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน

 • สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์
  (Aircraft Maintenance Engineer License Course: AMEL (Aeroplanes Turbine)(B1)
 • สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์
  (Aircraft Maintenance Engineer License Course: AMEL (Avionics Mechanic) (B2)

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (Aircraft Technology)

 • วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionics : AT-AE)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 • สาขาเตรียมวิศวกรรมการบิน

หลักสูตรระดับอนุปริญญา

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน