0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

แนะนำโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (รรช.กฟภ.)

PEA Electric Vocational School (PEAEVS)

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เริ่มเปิดการเรียนการสอนมาตั่งแต่ปี พ.ศ.2511 โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งคือ ผลิตช่างไฟฟ้าที่จะมาปฎิบัติงานฮอทไลน์ ซึ่งถือเป็นโรงเรียนเดียวที่มีการสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะ พนักงานช่างฮอทไลน์ เป็นหัวใจที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถประกาศรับสมัครจากบุคคลทั่วไปได้ นี้คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราต้องมีการเรียนการสอนด้านนี้โดยเฉพาะ

ดูเผินๆแล้ว หลักสูตรปกติ 3 ปี ของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี้ไม่แตกต่างจากหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา หรือกรมอาชีวะศึกษากระทรวงศึกษาธิการเท่าใดนัก แต่ด้วยลักษณะบางประการจากข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลายเป็นโรงเรียนที่ไม่ธรรมดาเหมือนโรงเรียนอื่น เพราะที่นี้เรียนฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนตลอด 3 ปี จะเสียเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก ค่าอาหาร เท่านั้น เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับวุฒิ ม.6 ซึ่งได้รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการและต้องออกปฎิบัติงานฮอทไลน์ ดังนั้นผู้ที่ผ่านหลักสูตรของจึงต้องมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวจริงๆ

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2564


หลักสูตรทั้งหมด โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


สถาบันติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ระเบียบการรับสมัครสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฮอทไลน์) 2564

แนะนำหลักสูตร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นอกจากได้เรียนฟรีตลอด 3 ปี ผู้จบหลักสูตรที่ได้คะแนนดีตั้งแต่อันดับที่ 1 ถึง 10 ของแต่ล่ะรุ่นจะมีสิทธิ์ไปสอบเอ็นทรานซ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลังหรือคอมพิวเตอร์ ใมมหาวิทยลัยของรัฐ ถ้าสอบคัดเลือกได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้สนับสนุนให้ทุนการศึกษาปีล่ะ 40,000 บาท และได้รับเงินเดือนระหว่างการลาศึกษาต่อ ทั้งนี้เมื่อเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์เป็นบัญฑิตแล้ว การไฟฟ้าจะปรับวุฒิให้เป็นวิศวกรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หากจะกล่าวว่าต้นแหล่งหรือเบ้าหลอมที่ผลิต “มนุษย์สายฟ้า” ที่ออกมาปฎิบัติงานฮอทไลน์ทั่วประเทศในขณะนี้คือ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งนี้ นับตั้งแต่เปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนแห่งนี้ผลิตพนักงานฮอทไลน์เพื่อปฎิบัติงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศมาแล้วกว่า 1,000 คน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้บุคลากรระดับวิศวกร ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโทอีกจำนวนหลายสิบคน ซึ่งศิษย์เก่าของโรงเรียนทุกคนมีความผูกพันธ์ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะศิษย์เก่าของโรงเรียนใช้ชีวิตอยู่ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งแต่อายุเพียง 15 ปีเท่านั้น

คุณสมบัติและหลักฐานที่ใช้สมัครสอบ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หลักสูตร 3 ปี)

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562

คุณสมบัติและหลักฐานที่ใช้สมัครสอบ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หลักสูตรพิเศษ 1 ปี)

คุณสมบัติและหลักฐานที่ใช้สมัครสอบ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หลักสูตพิเศษ 1 ปี)

คุณสมบัติและหลักฐานที่ใช้สมัครสอบ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร ปวส

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กำหนดการรับสมัครสอบ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หลักสูตร 3 ปี) ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครสอบ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หลักสูตร 1 ปี) ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครสอบ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรเฉพาะทาง ปวส. ปีการศึกษา 2562

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562

วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน หลักสูตร 3 ปี

วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์ 50 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน

คณิตศาสตร์ : 9.00 – 12.00 
อังกฤษ+วิทยาศาสตร์ : 13.30 – 16.30

วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน หลักพิเศษ 1 ปี

วิชาความรู้ทั่วไป 50 คะแนน
1.1) ความถนัดเชาว์ปัญญา (APtitide)
1.2) ภาษาอังกฤษ
1.3) ความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
1.4) สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ.

ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ปวช) 50 คะแนน
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ความรู้ทั่วไป : 9.00 – 11.30 
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ปวช) : 13.30 – 16.00

วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน หลักสูตร ปวส

วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน

วิชาความรู้ทั่วไป 50 คะแนน

ความรู้ทั่วไป : 9.00 – 12.00 
วิชาเฉพาะตำแหน่ง: 13.30 – 16.30

การประกาศผลสอบข้อเขียน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียน โดยจะคัดเลือกจากผู้มีคะแนนสูง 110 อันดับแรก

 • ไม่มีการแจ้งผลสอบทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์
 • เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน ตามประกาศของโรงเรียน ให้โหลดและกรอกข้อความแบบฟอร์มการให้ความยินยอม ทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆและนำมาแสดง
 • ให้เข้ารับการตรวจโรคจากหน่วยแพทย์ตามที่โรงเรียนได้จัดไว้ให้ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท ซึ่งโรงเรียนจะแจ้งอีกครั้งในประกาศผลสอบภาควิชาการ

ประเภท
จำนวนครั้งที่ได้
คะแนน
ดันพื้น
กระทำต่อเนื่อง เวลา 1 นาทีโดยการย่อศอกลง
ให้อกกดลงบนเครื่องนับและดันตัวขึ้นให้สุด
ศอกตึง เป็นหนึ่งครั้ง
(ถ้าดันตัวไม่สุด ศอกไม่ตึง จะไม่นับ)
50 ครั้งขึ้นไป
15
45 - 49
12
40 - 44
10
35 - 39
8
30 - 34
6
25 - 29
5
20 - 24
4
15 - 19
3
10 - 14
2
ไม่เกิน 9 ครั้ง
1
ลุงนั่ง
กระทำต่อเนื่อง เวลา 1 นาที
เท้าแยกห่างกันประมาณ 1 ฟุต ประสานนิ้วมือ
รองท้ายทอยใว้ เมื่อเริ่มให้งอตัวขึ้น จนศอก
สัมผัสเข่าทั้งสอง แล้วปล่อยตัวลงจนนิ้วมือ
สัมผัสกับพื้นนับเป็นหนึงครับ
50 ครั้งขึ้นไป
15
45 - 49
12
40 - 44
10
35 - 39
8
30 - 34
6
25 - 29
5
20 - 24
4
15 - 19
3
10 - 14
2
ไม่เกิน 9 ครั้ง
1
วิ่ง
ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร
หรือ 4 รอบ สนามฟุตบอล
ตามที่กรรมการกำหนด
ไม่เกิน 4 นาที
20
4.01 -4.15
15
4.16 -4.30
13
4.31 -4.45
11
4.46 -5.00
9
5.01 -5.15
7
5.16-5.30
5
5.31 -5.45
3
5.46-6.00
2
6.01-7.00
1
เกิน 7.01 นาที หรือวิ่งไม่ครบ
0
ดึงข้อราวเดี่ยว ในระยะเวลา 1 นาที
20 ครั้งขึ้นไป
10
15-19
7
10-14
5
5-9
3
ไม่เกิน 4 ครั้ง
1

ทดสอบทักษะการปีนเสา

   • ปีนเสาคอนกรีต(ใช้อุปกรณ์ปีนเสาช่วย) เพื่อทดสอบสภาพความพร้อมของร่างกายและภาวะจิตใจบนเสาไฟฟ้า ที่ระดับความสูง 10 เมตร
   • การให้คะแนน 30 คะแนน แบ่งเป็น 3 ส่วน

   ปฏิบัติตามขั้นตอน  10 คะแนน
   ความคล่องตัว  10 คะแนน
   ความปลอดภัย  10 คะแนน

  การตรวจโรคและการสอบสัมภาษณ์
  การตรวจโรคและการสอบสัมภาษณ์แต่ละวันจะแบ่งผู้เข้าสอบออกเป็น 2 กลุ่มคือแยกไปตรวจโรค และเข้าสอบสัมภาษณ์ การตรวจโรคโดยหน่วยแพทย์ตามที่โรงเรียนได้จัดให้ และแพทย์จากกองสถานพยาบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้วินิจฉัยผลตรวจ ผลการวินิจฉัยของแพทย์ถือเป็นอันสิ้นสุด หากไม่มาตามวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  การประกาศผลสอบคัดเลือก
  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หมายถึง ผู้ที่มีคะแนนสอบข้อเขียนรวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทักษะการปีนเสาที่ได้คะแนนสูงสุด 65 อันดับแรก โดย 55 อันดับแรกให้ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถผ่านการคัดเลือก ส่วนอีก 10 คนที่เหลือถือเป็นตัวสำรอง
  ให้ผู้ข้าสอบสัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆและตรวจโรค สามารถดูผลสอบได้ทาง www.pea.co.th หรือมาดูด้วยตนเองที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในวันดังกล่าว เป็นต้นไป
  เฉพาะผู้ที่สอบคัดเลือกผ่าน ให้ลงชื่อรายงานตัวพร้อมทั้งเข้าประชุมรับทราบวิธีการมอบตัว เวลา 09.00 น. ถ้าผู้สอบคัดเลือกได้ไม่เข้าประชุมทางโรงเรียนจะถือ่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองตามลำดับที่สอบได้