แนะนำโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

[academia_heading title=”โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (รรช.กฟภ.)” sub_title=”PEA Electric Vocational School (PEAEVS)” el_class=”mg-bottom-40″]

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เริ่มเปิดการเรียนการสอนมาตั่งแต่ปี พ.ศ.2511 โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งคือ ผลิตช่างไฟฟ้าที่จะมาปฎิบัติงานฮอทไลน์ ซึ่งถือเป็นโรงเรียนเดียวที่มีการสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะ พนักงานช่างฮอทไลน์ เป็นหัวใจที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถประกาศรับสมัครจากบุคคลทั่วไปได้ นี้คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราต้องมีการเรียนการสอนด้านนี้โดยเฉพาะ

ดูเผินๆแล้ว หลักสูตรปกติ 3 ปี ของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี้ไม่แตกต่างจากหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา หรือกรมอาชีวะศึกษากระทรวงศึกษาธิการเท่าใดนัก แต่ด้วยลักษณะบางประการจากข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลายเป็นโรงเรียนที่ไม่ธรรมดาเหมือนโรงเรียนอื่น เพราะที่นี้เรียนฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนตลอด 3 ปี จะเสียเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก ค่าอาหาร เท่านั้น เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับวุฒิ ม.6 ซึ่งได้รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการและต้องออกปฎิบัติงานฮอทไลน์ ดังนั้นผู้ที่ผ่านหลักสูตรของจึงต้องมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวจริงๆ

ประกาศรับสมัครโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2565


หลักสูตรทั้งหมด โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


สถาบันติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ระเบียบการรับสมัครสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฮอทไลน์) 2565

แนะนำหลักสูตร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นอกจากได้เรียนฟรีตลอด 3 ปี ผู้จบหลักสูตรที่ได้คะแนนดีตั้งแต่อันดับที่ 1 ถึง 10 ของแต่ล่ะรุ่นจะมีสิทธิ์ไปสอบเอ็นทรานซ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลังหรือคอมพิวเตอร์ ใมมหาวิทยลัยของรัฐ ถ้าสอบคัดเลือกได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้สนับสนุนให้ทุนการศึกษาปีล่ะ 40,000 บาท และได้รับเงินเดือนระหว่างการลาศึกษาต่อ ทั้งนี้เมื่อเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์เป็นบัญฑิตแล้ว การไฟฟ้าจะปรับวุฒิให้เป็นวิศวกรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หากจะกล่าวว่าต้นแหล่งหรือเบ้าหลอมที่ผลิต “มนุษย์สายฟ้า” ที่ออกมาปฎิบัติงานฮอทไลน์ทั่วประเทศในขณะนี้คือ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งนี้ นับตั้งแต่เปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนแห่งนี้ผลิตพนักงานฮอทไลน์เพื่อปฎิบัติงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศมาแล้วกว่า 1,000 คน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้บุคลากรระดับวิศวกร ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโทอีกจำนวนหลายสิบคน ซึ่งศิษย์เก่าของโรงเรียนทุกคนมีความผูกพันธ์ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะศิษย์เก่าของโรงเรียนใช้ชีวิตอยู่ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งแต่อายุเพียง 15 ปีเท่านั้น

กำหนดการรับสมัครสอบ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หลักสูตร 3 ปี) ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครสอบ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หลักสูตร 1 ปี) ปีการศึกษา 2564

วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน หลักสูตร 3 ปี

วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์ 50 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน

คณิตศาสตร์+อังกฤษ+วิทยาศาสตร์ : 9.00 – 12.00

วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน หลักพิเศษ 1 ปี

วิชาความรู้ทั่วไป 50 คะแนน
1.1) ความถนัดเชาว์ปัญญา (APtitide)
1.2) ภาษาอังกฤษ
1.3) ความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
1.4) สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ.

ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ปวช) 50 คะแนน
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน หลักสูตร ปวส

วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน

วิชาความรู้ทั่วไป 50 คะแนน

การประกาศผลสอบข้อเขียน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียน โดยจะคัดเลือกจากผู้มีคะแนนสูง 110 อันดับแรก

 • ไม่มีการแจ้งผลสอบทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์
 • เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน ตามประกาศของโรงเรียน ให้โหลดและกรอกข้อความแบบฟอร์มการให้ความยินยอม ทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆและนำมาแสดง
 • ให้เข้ารับการตรวจโรคจากหน่วยแพทย์ตามที่โรงเรียนได้จัดไว้ให้ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท ซึ่งโรงเรียนจะแจ้งอีกครั้งในประกาศผลสอบภาควิชาการ

ประเภท
จำนวนครั้งที่ได้
คะแนน
ดันพื้น
กระทำต่อเนื่อง เวลา 1 นาทีโดยการย่อศอกลง
ให้อกกดลงบนเครื่องนับและดันตัวขึ้นให้สุด
ศอกตึง เป็นหนึ่งครั้ง
(ถ้าดันตัวไม่สุด ศอกไม่ตึง จะไม่นับ)
50 ครั้งขึ้นไป
15
45 - 49
12
40 - 44
10
35 - 39
8
30 - 34
6
25 - 29
5
20 - 24
4
15 - 19
3
10 - 14
2
ไม่เกิน 9 ครั้ง
1
ลุงนั่ง
กระทำต่อเนื่อง เวลา 1 นาที
เท้าแยกห่างกันประมาณ 1 ฟุต ประสานนิ้วมือ
รองท้ายทอยใว้ เมื่อเริ่มให้งอตัวขึ้น จนศอก
สัมผัสเข่าทั้งสอง แล้วปล่อยตัวลงจนนิ้วมือ
สัมผัสกับพื้นนับเป็นหนึงครับ
50 ครั้งขึ้นไป
15
45 - 49
12
40 - 44
10
35 - 39
8
30 - 34
6
25 - 29
5
20 - 24
4
15 - 19
3
10 - 14
2
ไม่เกิน 9 ครั้ง
1
วิ่ง
ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร
หรือ 4 รอบ สนามฟุตบอล
ตามที่กรรมการกำหนด
ไม่เกิน 4 นาที
20
4.01 -4.15
15
4.16 -4.30
13
4.31 -4.45
11
4.46 -5.00
9
5.01 -5.15
7
5.16-5.30
5
5.31 -5.45
3
5.46-6.00
2
6.01-7.00
1
เกิน 7.01 นาที หรือวิ่งไม่ครบ
0
ดึงข้อราวเดี่ยว ในระยะเวลา 1 นาที
20 ครั้งขึ้นไป
10
15-19
7
10-14
5
5-9
3
ไม่เกิน 4 ครั้ง
1

ทดสอบทักษะการปีนเสา

   • ปีนเสาคอนกรีต(ใช้อุปกรณ์ปีนเสาช่วย) เพื่อทดสอบสภาพความพร้อมของร่างกายและภาวะจิตใจบนเสาไฟฟ้า ที่ระดับความสูง 10 เมตร
   • การให้คะแนน 30 คะแนน แบ่งเป็น 3 ส่วน

   ปฏิบัติตามขั้นตอน  10 คะแนน
   ความคล่องตัว  10 คะแนน
   ความปลอดภัย  10 คะแนน

  การตรวจโรคและการสอบสัมภาษณ์
  การตรวจโรคและการสอบสัมภาษณ์แต่ละวันจะแบ่งผู้เข้าสอบออกเป็น 2 กลุ่มคือแยกไปตรวจโรค และเข้าสอบสัมภาษณ์ การตรวจโรคโดยหน่วยแพทย์ตามที่โรงเรียนได้จัดให้ และแพทย์จากกองสถานพยาบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้วินิจฉัยผลตรวจ ผลการวินิจฉัยของแพทย์ถือเป็นอันสิ้นสุด หากไม่มาตามวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  การประกาศผลสอบคัดเลือก
  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หมายถึง ผู้ที่มีคะแนนสอบข้อเขียนรวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทักษะการปีนเสาที่ได้คะแนนสูงสุด 65 อันดับแรก โดย 55 อันดับแรกให้ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถผ่านการคัดเลือก ส่วนอีก 10 คนที่เหลือถือเป็นตัวสำรอง
  ให้ผู้ข้าสอบสัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆและตรวจโรค สามารถดูผลสอบได้ทาง www.pea.co.th หรือมาดูด้วยตนเองที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในวันดังกล่าว เป็นต้นไป
  เฉพาะผู้ที่สอบคัดเลือกผ่าน ให้ลงชื่อรายงานตัวพร้อมทั้งเข้าประชุมรับทราบวิธีการมอบตัว เวลา 09.00 น. ถ้าผู้สอบคัดเลือกได้ไม่เข้าประชุมทางโรงเรียนจะถือ่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองตามลำดับที่สอบได้