คอร์สติวสอบกระทรวงสาธารณสุข 2566

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

คอร์สกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการ

กระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ(คุณวุฒิ ป.ตรี) อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปล. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภาค ก ดังนี้

1) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่ง

2) ระดับประกาศนียบัตรวิชชีพชั้นสูง (ปวส) ขึ้นไป สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่ง

วิชาที่ใช้สอบกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 2565

Weight Score

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อสอบปรนัย จำนวน 100 ข้อ รวม 200 คะแนน)

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์รายบุคคล 100 คะแนน)

  • การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียตามลำดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลำตับตามเลขประจำตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก

 

  • การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาสขึ้นบัญชี แยกเป็นบัญชีตามตำแหน่งที่รับสมัครตามข้อ 1 แต่ถ้ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตำแหน่งอย่างเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก