0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

คำแนะนำการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2564

คำแนะนำการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2564

ติวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

กล่าวทั่วไป

 1. ความมุ่งหมาย
  กองทัพเรือมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน รวมทั้งทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ใน ๑ พ.ค.๖๔ อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 2. การศึกษาของนักเรียนจ่าทหารเรือ
  2.1) การศึกษาภาคทฤษฎี นักเรียนจ่าทหารเรือทุกพรรค – เหล่าจะต้องฝึกภาคสาธารณศึกษา ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประมาณ ๑ เดือน เพื่อให้มีลักษณะท่าทางเป็นทหารและรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ต่อจากนั้นจึงแยกไปศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ ๒ ปี ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ และสถานศึกษาตามสาขาวิชาชีพของพรรค – เหล่าต่าง ๆ (รายละเอียดตามผนวก ข – ๔ )
  2.2) การศึกษาภาคปฏิบัติ ตามสาขาวิชาชีพของแต่ละพรรค – เหล่าและฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเล บนเรือหลวง พื้นที่บริเวณอ่าวไทยและจังหวัดชายทะเล
 3. สิทธิกำลังพลและสวัสดิการที่ได้รับ
  3.1) ระหว่างการศึกษา
  – กองทัพเรือออกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและเครื่องแต่งกายให้ทั้งหมด
  – เบี้ยเลี้ยงเป็นค่าอาหารประจำวัน วันละ ๙๖ บาท
  – ขณะศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๓,๐๗๐ บาท
  – ขณะศึกษาชั้นปีที่ ๒ ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๓,๒๗๐ บาท
  สำหรับนักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ ๑ ที่มีผลการศึกษาดี จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนักเรียนนายเรือ โดยเข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายเรือ
  3.2) เมื่อสำเร็จการศึกษา
  – ได้รับการบรรจุให้รับราชการเป็นข้าราชการและแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี
  – เริ่มรับเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ ๑๐,๗๖๐ บาท กับรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
  – ได้รับการรับรองวุฒิเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
  – สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานบนเรือหลวงจะได้รับเงินเพิ่มประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับทหารหน่วยเรือ (พ.น.ร.) นอกเหนือจากเงินเดือนตามปกติอีก เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท
  – สวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนด เช่น การรักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว รวมทั้งบิดา มารดา การศึกษาบุตร ฯลฯ
  – เมื่อบรรจุเป็นข้าราชการของกองทัพเรือแล้วมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรพิเศษเพิ่มเติมตามขีดความสามารถของตนเองในสาขาต่าง ๆ อาทิเช่น
  (๑) นักทำลายใต้น้ำจู่โจมของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๑๑,๐๐๐ บาท/เดือน
  (๒) นักโดดร่มของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๕,๓๐๐ บาท/เดือน
  (๓) นักประดาน้ำของกรมสรรพาวุธทหารเรือได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ๕,๓๐๐ บาท/เดือน

ติวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. บุคคลพลเรือน ต้องเป็นชายโสด อายุ ๑๘ – ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖)
  2. ทหารกองประจำการ (พลทหาร) สังกัดกองทัพเรือซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
  3. อาสาสมัครทหารพราน (ในส่วนของกองทัพเรือ) ที่เข้ารับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๐)
  4. ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ (ปลดจากกองประจำการ) ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๐)
  5. มีสัญชาติไทยและบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร สัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ หรือเป็นบุตรของคนไทยพลัดถิ่น ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
  6. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  7. ว่ายน้ำเป็น
  8. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และไม่เป็นโรค ที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และตามที่กรมแพทย์ทหารเรือกำหนด
  9. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
  10. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  11. ไม่เป็นผู้ที่มีความข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
  12. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิด ในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
  13. ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการหรือถูกไล่ออกจากราชการ เนื่องจากการกระทำความผิด
  14. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากกระทำความผิดหรือหนีราชการ
  15. บิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรม
  16. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ

  หมายเหตุ คุณสมบัติและลักษณะดังกล่าวในข้อ ๒.๑ – ๒.๑๖ นี้ หากปรากฏว่าเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับคุณสมบัติที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือกำหนด ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่รับเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือแล้วจะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนจ่าทหารเรือทันที โดยไม่สามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


  การสมัคร

  1. สมัครทาง Internet ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๒๔.๐๐ น. ทั้งนี้ให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง (ผนวก ก และ ข) สำหรับการเลือกพรรค – เหล่า ให้ศึกษารายละเอียดหน้าที่ และการปฏิบัติงานของแต่ละพรรค – เหล่า (ผนวก ข – ๔) แบบการเลือกพรรค – เหล่าตามเว็บสมัคร
  2. การชำระเงินค่าสมัคร ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้นตามข้อ ๓.๑ ให้ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินจำนวน ๔๐๐ บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมของธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทยทุกสาขา หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7- eleven) ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
  3. การรับหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม และหลักฐานรับรองความสามารถทางการกีฬา (เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เท่านั้น)
   3.1 ) ให้อัพโหลดหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม และหลักฐานรับรองความสามารถทางการกีฬา ในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตให้ถูกต้อง (ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลการสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔)
   3.2) สำหรับผู้ที่ยื่นหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มทางอินเทอร์เน็ตไว้ และผ่านการสอบภาควิชาการให้นำเอกสารฉบับจริงมามอบให้เจ้าหน้าที่ ในวันทดสอบความเหมาะสมและพลศึกษา ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (หากไม่นำมาแสดงจะถือว่าไม่ขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม)
  4. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร (สแกนและจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB)
   ๔.๑ หลักฐานทั่วไป
   ๔.๑.๑ ภาพถ่ายสี (รูปแบบของไฟล์ JPG, PNG, GIF หรือ BMP) ขนาด ๒ นิ้ว หน้าตรง ไม่ยิ้ม ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาหรือเครื่องแบบทหารเท่านั้น และต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน
   ๔.๑.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   ๔.๑.๓ สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ ได้แก่ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษา ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า กรณีที่ใช้หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ต้องระบุสาขาการเรียนให้ชัดเจน
   ๔.๑.๔ สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
   ๔.๑.๕ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้สมัคร (ถ้ามี)
   ๔.๒ หลักฐานเพื่อขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)
   ๔.๒.๑ หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร (รายละเอียดตามผนวก ค – ๑) โดยได้รับคะแนนสูงสุด ที่ได้เพียงกรณีเดียว ดังนี้
   ๔.๒.๑.๑ ชั้นปีที่ ๑ เพิ่มให้ร้อยละ ๓ ของคะแนนรวมภาควิชาการ
   ๔.๒.๑.๒ ชั้นปีที่ ๒ เพิ่มให้ร้อยละ ๔ ของคะแนนรวมภาควิชาการ
   ๔.๒.๑.๓ ชั้นปีที่ ๓ เพิ่มให้ร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมภาควิชาการ
   ๔.๒.๑.๔ ชั้นปีที่ ๔ เพิ่มให้ร้อยละ ๖ ของคะแนนรวมภาควิชาการ
   ๔.๒.๑.๕ ชั้นปีที่ ๕ เพิ่มให้ร้อยละ ๗ ของคะแนนรวมภาควิชาการ
   หมายเหตุ กรณีที่หน่วยฝึกทหารได้เก็บสำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙) ฉบับจริงไว้ให้ผู้สมัคร ไปขอถ่ายสำเนา (สด.๙) แล้วให้หน่วยฝึกประทับตรารับรองว่า“หลักฐานฉบับจริง (สด.๙) ได้นำขึ้นทะเบียน นำปลดเรียบร้อยแล้ว” จึงจะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่ม
   ๔.๒.๒ หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉิน หรือราชการทวีคูณ (รายละเอียดตามผนวก ค – ๒)
   ๔.๒.๒.๑ สำหรับผู้ที่เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิ์ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพิ่มให้ร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมภาควิชาการ
   ๔.๒.๒.๒ สำหรับผู้ที่เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสพอันตราย ถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินทำขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฏีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ เพิ่มให้ร้อยละ ๑๐ ของคะแนนรวม ภาควิชาการ
   ๔.๒.๓ หนังสือรับรองการเป็นบุตรของข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ (รายละเอียดตามผนวก ค – ๓) ที่มีเวลารับราชการดังต่อไปนี้ ให้ได้รับคะแนนเพิ่มตามลำดับ ดังนี้
   ๔.๒.๓.๑ รับราชการไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลา เพิ่มให้ร้อยละ ๔ ของคะแนนรวมภาควิชาการ
   ๔.๒.๓.๒ รับราชการไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เพิ่มให้ร้อยละ ๓ ของคะแนนรวมภาควิชาการ
   ๔.๒.๓.๓ รับราชการไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพิ่มให้ร้อยละ ๒ ของคะแนนรวมภาควิชาการ
   หมายเหตุ การนับเวลาราชการดังกล่าว ให้นับตั้งแต่วันเข้ารับราชการ ถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร ในปีนั้น ๆ
   ๔.๒.๔ สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือสำเนาบัตรอนุญาตใช้แทนหนังสือสำคัญ (กองหนุน) ชั่วคราว หรือหนังสือรับรองการเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพเรือ (รายละเอียดตามผนวก ซ – ๓)โดยจะได้รับคะแนนเพิ่ม ดังนี้
   ๔.๒.๔.๑ ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ ๖ เดือน ให้ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ ๒ ของคะแนน รวมภาควิชาการ
   ๔.๒.๔.๒ ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ ๑ ปี ให้ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ ๓ ของคะแนน รวมภาควิชาการ หรือเท่ากับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑
   ๔.๒.๔.๓ ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ ๒ ปี ให้ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ ๔ ของคะแนน รวมภาควิชาการ หรือเท่ากับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒
   ๔.๒.๕ หนังสือรับรองการเป็นทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพราน หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างปฏิบัติราชการชายแดนเพิ่มให้ ร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมภาควิชาการ
   ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์จะได้รับคะแนนเพิ่มในข้อ ๔.๒.๒.๑ และ ๔.๒.๒.๒ ในขณะเดียวกันให้ถือเกณฑ์ตามข้อ ๔.๒.๒.๒ ที่ได้คะแนนเพิ่มมากที่สุดเพียงข้อเดียว ส่วนในกรณีที่ได้รับคะแนนเพิ่มในข้อ ๔.๒.๒ และ ๔.๒.๓ ให้ถือเกณฑ์ ตามข้อ ๔.๒.๒ เพียงข้อเดียว
   หมายเหตุ สำหรับทหารกองประจำการที่สมัครใจอยู่รับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทน การเรียกเกณฑ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) โดยจะได้รับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ ร้อยละ ๕ ของคะแนนสอบรวมภาควิชาการ เพื่อประกอบการสมัครฯ โดยต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงความประพฤติให้แก่ทหารกองประจำการในสังกัดนั้น
   ๔.๓ หลักฐานรับรองความสามารถทางการกีฬา สำหรับนักกีฬาที่แสดงว่าเป็นหรือเคยเป็นนักกีฬาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทีมชาติ กีฬาแห่งชาติ เยาวชนทีมชาติ เยาวชนแห่งชาติ และกีฬาระหว่างโรงเรียน เพื่อขอรับสิทธิ์ สำเนา ๑ ชุด (ถ้ามี) สำหรับประเภทกีฬาที่จะทำการสอบคัดเลือก จำนวน ๓๓ ประเภท ได้แก่ กรีฑากอล์ฟ จักรยาน ฟันดาบ กีฬาทางอากาศสาขาโดดร่ม กีฬาทางอากาศสาขาร่มร่อน กีฬาทางอากาศสาขาร่มบิน ตะกร้อ แบดมินตัน ปัญจกีฬาทหาร เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล มวยสากลสมัครเล่น ยิงปืน รักบี้ฟุตบอล วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ ฮอกกี้ เทควันโด ไตรกีฬา บิลเลียด สนุกเกอร์ ยกน้ำหนัก เพาะกาย ยิงธนู เรือใบ วินด์เซิฟ เรือพาย และเรือกระเชียง สำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารรับรองความสามารถทางการกีฬา จะต้องมาทำการทดสอบความสามารถทางการกีฬา ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. โดยต้องมายืนยันตัวบุคคลก่อนการทดสอบเวลา ๐๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (รายละเอียดการเดินทางตามผนวก ซ – ๕)
  5. การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบและตรวจสอบสถานที่สอบ ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตรวจสอบอาคารและห้องสอบได้ทางเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
  6. การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ)
   ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. วิชาที่สอบ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์ เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ระดับมัธยมศึกษา) โดยผู้เข้าสอบให้ปฏิบัติดังนี้
   ๖.๑ มาแสดงตัวเพื่อลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าห้องสอบ เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวสอบมาแสดงด้วย ผู้ไม่มายืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าห้องสอบ จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
   ๖.๒ เข้าห้องสอบ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. และไม่เกิน ๑๓.๓๐ น.
   ๖.๓ เริ่มสอบตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
   ๖.๔ การแต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดวอร์ม (เสื้อยืดคอกลมสีขาว กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ) เท่านั้น
   ๖.๕ การปฏิบัติในการสอบภาควิชาการ (รายละเอียดตามผนวก ง – ๑)
   ๖.๖ การใช้ใบตอบในวันสอบภาควิชาการ (รายละเอียดตามผนวก ง – ๒)
  7. การประกาศผลการสอบรอบแรก
   ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยประกาศหมายเฉพาะเลขประจำตัวสอบของผู้ที่สอบผ่านการสอบภาควิชาการ เรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวสอบ พร้อมกับกำหนดชุดที่จะเข้าสอบรอบสอง ไว้ในประกาศผลการสอบ
   การตรวจสอบผลการสอบสามารถตรวจสอบได้จาก
   ๗.๑ ประกาศผลการสอบที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
   ๗.๒ ที่ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th
   ๗.๓ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒-๔๗๕- ๓๖๑๖, ๐ ๒-๔๗๕- ๓๖๒๙, ๐ ๒-๔๗๕- ๓๖๖๓ และ ๐ ๒-๔๗๕- ๓๖๕๔ ในวันและเวลาราชการ
   หมายเหตุ ผู้สมัครสอบควรตรวจสอบผลการสอบด้วยความรอบคอบ เพื่อเข้าสอบรอบสองตามชุด ที่กำหนดให้ หากเข้าสอบรอบสองผิดชุด จะหมดสิทธิ์ในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  8. การรายงานตัวของผู้เข้าสอบรอบสอง
   ชุดที่ทำการทดสอบความเหมาะสมและพลศึกษา และชุดที่ทำการตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต ให้ไปรายงานตัวที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามวัน – เวลา และตามชุดที่กำหนดไว้ในประกาศผลการสอบรอบแรก ตามข้อ ๗ ผู้ที่สอบผ่านรอบแรกจะต้องเข้าสอบรอบสอง (การตรวจสุขภาพทดสอบสุขภาพจิตการสอบความเหมาะสมและพลศึกษา) ให้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติในการตรวจสุขภาพอย่างเคร่งครัดตามชุดที่แจ้งให้ทราบในประกาศผลการสอบรอบแรก ผู้ไม่มารายงานตัวสอบตามชุดถือว่าสละสิทธิ์
  9. การสอบรอบสอง (ทดสอบความเหมาะสม พลศึกษา ตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต)
   ๙.๑ สอบรอบสอง การสอบทดสอบความเหมาะสม พลศึกษา ตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๖ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๕.๐๐ น. ของทุกวันที่ต้องทำการสอบ ตามวัน – เวลา และตามชุดที่กำหนดไว้ในประกาศผลการสอบรอบแรก โดยผู้ทำการสอบฯ เข้าแถวเพื่อยืนยันตัวบุคคลพร้อมกัน ณ ลานสวนสนามหน้ากองบังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ในเวลา ๐๕.๐๐ น.
   ๙.๑.๑ การแต่งกายในการสอบรอบสองทุกสถานี ให้ใส่ได้เฉพาะเสื้อยืดคอกลมสีขาว ไม่มีลวดลายเท่านั้น
   ๙.๑.๒ การตรวจสุขภาพ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. จนแล้วเสร็จเป็นการตรวจขนาดพิกัดความสมบูรณ์ ของร่างกายรวมทั้งการตรวจโรคและความพิการที่ขัดต่อการเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ (รายละเอียดตามผนวก จ และผนวก ฉ)
   ๙.๑.๓ การทดสอบสุขภาพจิต ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. จนแล้วเสร็จ เป็นการตรวจสอบลักษณะ บุคลิกภาพ แนวความคิด อารมณ์ และจิตใจ
   ๙.๑.๔ การสอบความเหมาะสมและพลศึกษาตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. จนแล้วเสร็จ เป็นการสอบสัมภาษณ์ความรู้ทั่วไปที่ควรทราบ และท่วงที – วาจา เพื่อดูลักษณะความเหมาะสมการเป็นทหารและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
   ๙.๒ ผู้สมัครจะต้องนำเงินมาชำระต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
   ๙.๒.๑ วันตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต จำนวน ๘๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุในการตรวจสุขภาพ
   ๙.๒.๒ วันสอบความเหมาะสมและพลศึกษา จำนวน ๒๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ สระว่ายน้ำและการเตรียมความพร้อมของสนามกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
  10. การประกาศผลการสอบรอบสอง
   ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ การประกาศผลการสอบโดยจะประกาศเรียงลำดับหมายเลขประจำตัวสอบพร้อมระบุพรรค – เหล่าที่ได้ ยกเว้นบุคคลที่สอบผ่านเป็นบุคคลตัวสำรองจะประกาศผลเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ไม่ระบุพรรค – เหล่า
   การตรวจสอบผลการสอบสามารถตรวจสอบได้จาก
   ๑๐.๑ ประกาศผลการสอบที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
   ๑๐.๒ ที่ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th
   ๑๐.๓ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๖ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๙ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๕๔ ในวันและเวลาราชการ
   สำหรับผู้ที่กองทัพเรือประกาศรับเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ และมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ทางราชการถือว่า เป็นบุคคลที่ร้องขอเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ทางราชการจะนำขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจำการต่อไป
   หมายเหตุ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ที่กองทัพเรือแต่งตั้ง ถือเป็นเด็ดขาด
  11. การรายงานตัวและการทำสัญญา
   ๑๑.๑ การรายงานตัวของผู้สอบผ่านรอบสอง (บุคคลตัวจริง) ให้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญา ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามวัน – เวลา และตามพรรค – เหล่าที่กำหนดไว้ในประกาศผลการสอบรอบสองสำหรับบุคคลตัวสำรอง ให้ปฏิบัติตามที่ได้แจ้งไว้ประกาศผลการสอบ ผู้ไม่มารายงานตัวจะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ และถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษา
   หมายเหตุ
   ๑) ผู้สมัครจะต้องนำเงินมาชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา จำนวน ๔๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำสัญญา อุปกรณ์การพิมพ์ลายนิ้วมือ และการส่งตรวจสอบประวัติอาชญากรรมฯ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   ๒) ผู้มาไม่ทันตามกำหนดวัน – เวลา หรือไม่มารายงานตัวด้วยตนเอง ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
   ๓) หากลาออกในช่วงฝึกภาคสาธารณศึกษาหรือต้องพ้นจากฐานะนักเรียนจ่าทหารเรือจะด้วยเหตุใดก็ตาม จะต้องชดใช้เงินเป็นค่าตอบแทน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ
   ๑๑.๒ ผู้ร่วมลงนามในสัญญา คือ
   ๑๑.๒.๑ ผู้ปกครอง ได้แก่ บิดา มารดา ของผู้สมัคร หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองของผู้สมัคร โดยคำสั่งศาล ในกรณีที่บิดา มารดา ถึงแก่กรรม หรือผู้จดทะเบียนรับผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรม
   ๑๑.๒.๒ ผู้ค้ำประกัน
   ๑๑.๒.๒.๑ ต้องเป็นข้าราชการทหาร หรือตำรวจประจำการ ตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นที่เทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งยังรับราชการอยู่หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป และต้องมีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี นับถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔
   ๑๑.๒.๒.๒ บิดา หรือมารดา เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๑๑.๒.๒.๑ จะเป็นผู้ค้ำประกันบุตรของตนเองก็ได้
   หมายเหตุ
   ๑) พระภิกษุหรือนักบวชในศาสนาอื่นจะเป็นผู้ค้ำประกันไม่ได้
   ๒) ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันสมรสแล้ว จะต้องนำคู่สมรสมาลงลายมือชื่อยินยอมให้ทำสัญญาค้ำประกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญาด้วย
   ๓) ผู้ค้ำประกัน ๑ คน สามารถทำสัญญาค้ำประกันนักเรียนจ่าทหารเรือได้ไม่เกิน ๒ คน
   ๑๑.๓ การทำสัญญาของผู้สมัคร (ดูรายละเอียดคำแนะนำในการทำสัญญาของผู้สมัครในผนวก ช)
   ๑๑.๔ วิธีทำสัญญา
   ๑๑.๔.๑ ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในหนังสือสัญญาที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้โดยยังมิต้อง ลงลายมือชื่อ
   ๑๑.๔.๒ ผู้สมัครนำเอกสารไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ทำสัญญา พร้อมด้วยผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่
   ๑๑.๔.๓ ผู้สมัครวัดขนาดเครื่องแต่งกาย
   ๑๑.๔.๔ ผู้สมัครทำการพิมพ์ลายนิ้วมือ
   หมายเหตุ
   ๑) ถ้าผู้สมัคร ผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน ไม่มาทำสัญญาตามกำหนดนัดหมายหรือไม่มาปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในผนวก ช (ดูคำแนะนำ ผนวก ช) จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์
   ๒) เมื่อผู้สมัคร ผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน ลงลายมือชื่อในสัญญาเรียบร้อยแล้ว หากลาออกก่อนกำหนดหรือพ้นจากฐานะนักเรียน จะด้วยเหตุใดก็ตามจะต้องถูกเรียกเงินชดใช้ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาในฐานะนักเรียนจ่าทหารเรือ
  12. การเลือก พรรค – เหล่า
   ๑๒.๑ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกพรรค – เหล่า โดยใช้ความสมัครใจของผู้สมัคร (รายละเอียดหน้าที่และการปฏิบัติงานของแต่ละพรรค – เหล่าตามผนวก ข – ๔) ประกอบกับคะแนนสอบคัดเลือกฯ ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตัดสินซึ่งผู้สมัครสอบจะทราบพรรค – เหล่า ของตนเอง ในวันประกาศผลการสอบรอบสอง ถ้ามีพรรค – เหล่าใดว่างลงอันเนื่องมาจากมีผู้สมัครน้อยหรือสละสิทธิ์คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดพรรค – เหล่า นั้น ๆ ให้แก่ผู้สมัครสอบเพื่อให้ครบจำนวนตามที่ทางราชการต้องการ
   ๑๒.๒ เงื่อนไขในการเลือกพรรค – เหล่า มีดังนี้
   ๑๒.๒.๑ พรรคนาวิน เหล่าทหารสามัญ, พรรคนาวิน เหล่าทหารการปืน, พรรคนาวิน เหล่าทหารขนส่ง, พรรคนาวิน เหล่าทหารสรรพาวุธ, พรรคนาวิน เหล่าทหารสัญญาณ, พรรคนาวิกโยธิน, พรรคกลิน และ พรรคกลิน เหล่าทหารเครื่องกล (ช่างเครื่องบิน) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
   ๑๒.๒.๒ พรรคนาวิน เหล่าทหารสารวัตร ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๕ เซนติเมตร
   ๑๒.๒.๓ พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาะดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายการเรียนวิทย์ – คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป ดังนี้
   – วิชาวิทยาศาสตร์ต้องมีหน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต
   – วิชาคณิตศาสตร์ต้องมีหน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
   ๑๒.๒.๔ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์) ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายการเรียนวิทย์ – คณิต โดยต้องมี ดังนี้
   – วิชาวิทยาศาสตร์ต้องมีหน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต
   – วิชาคณิตศาสตร์ต้องมีหน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
   ๑๒.๒.๕ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (ไฟฟ้า) ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียนวิทย์ – คณิต โดยต้องมี ดังนี้
   – วิชาวิทยาศาสตร์ต้องมีหน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต
   – วิชาคณิตศาสตร์ต้องมีหน่วยกิต รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
   หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม (ช่างไฟฟ้า)
   ๑๒.๒.๖ พรรคนาวิน เหล่าทหารอุทกศาสตร์ และเหล่าทหารอุตุนิยมวิทยา ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรตามข้อ ๑๒.๒.๓ – ๑๒.๒.๕ หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
  13. การพ้นจากฐานะนักเรียนจ่าทหารเรือ
   ในระหว่างที่เป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ถ้ามีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้นับว่าเป็นเหตุที่จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียน คือ
   ๑๓.๑ ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ ๒ และเข้าหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
   ๑๓.๑.๑ ใช้เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นเท็จหรือข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งในการดำเนินการสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือเป็นเท็จ
   ๑๓.๑.๒ ไม่สำเร็จการศึกษาก่อนที่จะทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ
   ๑๓.๑.๓ ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือผู้ซึ่งไม่สามารถปลดออกจากประจำการเป็นทหารกองหนุนภายใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
   ๑๓.๑.๔ ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือเป็นคนไทยพลัดถิ่น
   ๑๓.๑.๕ อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและเคยต้องคำพิพากษาลงโทษจำคุก
   ๑๓.๒ ผู้ค้ำประกันถอนการค้ำประกัน หรือถึงแก่กรรม หรือทางราชการเห็นว่าผู้ค้ำประกันขาดคุณสมบัติ จนไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไปได้ และทางราชการได้ให้นักเรียนจ่าทหารเรือผู้นั้นหาผู้ค้ำประกันใหม่ แต่ยังหาไม่ได้เมื่อพ้นกำหนด ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้แจ้งให้ทราบ
   ๑๓.๓ ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
   ๑๓.๔ ประพฤติผิดสัญญาที่ทำไว้กับกองทัพเรือ หรือประพฤติตนไม่สมเกียรติหรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
   ๑๓.๕ ถูกตัดคะแนนความประพฤติจนอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนตามที่ทางราชการกำหนดไว้
   ๑๓.๖ สอบความรู้ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เว้นแต่กองทัพเรือจะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
   ๑๓.๗ ขาดความเหมาะสมในการเป็นทหารหรือขาดความสามารถทางทะเลหรือความสามารถตามอาชีพของพรรค – เหล่าจนถึงทำงานในหน้าที่ทหารเรือไม่ได้
   ๑๓.๘ เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

  กำหนดการปฏิบัติต่าง ๆ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  navy2564-1

  วิธีการสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทาง INTERNET

  ผู้ประสงค์จะสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์กรมยุทธศึกษาทหารเรือ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th
  2. เลือกหัวข้อ “ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔”
  3. เลือกหัวข้อ “คำแนะนำการรับสมัคร” เพื่อดาวน์โหลดคำแนะนำการรับสมัครในรูปแบบของไฟล์ PDF (ควรบันทึกและสั่งพิมพ์ไว้เป็นคู่มือในการปฏิบัติตามขั้นตอน และดูกำหนดการต่างๆ)
  4. เลือกหัวข้อ “ขั้นตอนการรับสมัคร” (กรุณาศึกษาขั้นตอนการรับสมัครโดยละเอียด)
  5. เลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์” (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๒๔.๐๐ น.)
  6. เลือกหัวข้อ “กรอกใบสมัคร” โดยใส่ “เลขประจำตัวประชาชน” และ “รหัสรักษาความปลอดภัย (Captcha code)” เพื่อเข้าสู่ระบบการสมัคร
  7. ใส่ข้อมูลรายละเอียดของการสมัครตามแบบฟอร์มที่แสดงบนหน้าจอให้ครบถ้วน
  8. อัพโหลดไฟล์เอกสาร (สแกนภาพถ่ายเอกสารแล้วจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์ PDF โดยมีขนาดของไฟล์แต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน 1 MB) ให้ครบถ้วนได้แก่
   ๘.๑ ไฟล์รูปถ่ายสี รูปแบบของไฟล์ JPG, PNG, GIF หรือ BMP หน้าตรง ไม่ยิ้ม ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาหรือเครื่องแบบทหารเท่านั้น และต้องเป็นรูปที่ถ่าย ไม่เกิน ๓ เดือน ให้ใช้เครื่องมือที่มีให้ในโปรแกรมทำการสไลด์ปรับแต่งขนาดของภาพให้เหมาะสมเต็มกรอบรูปภาพ และลากเคลื่อนย้ายตำแหน่งของภาพให้อยู่กึ่งกลางกรอบรูปภาพ
   ๘.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นไฟล์รูปแบบ PDF ที่อ่านได้ชัดเจน
   ๘.๓ สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ได้แก่ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า เป็นไฟล์รูปแบบ PDF ที่อ่านได้ชัดเจน
   ๘.๔ สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร เป็นไฟล์รูปแบบ PDF ที่อ่านได้ชัดเจน
   ๘.๕ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้สมัคร (ถ้ามี) เป็นไฟล์รูปแบบ PDF ที่อ่านได้ชัดเจน
   ๘.๖ สำเนาหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิ์และคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี) เป็นไฟล์รูปแบบ PDF ที่อ่านได้ชัดเจน ในกรณีที่มีหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิ์และคะแนนเพิ่มมากกว่า ๑ ฉบับให้ใช้เครื่องมือที่แนะนำ ในระบบทำการรวมไฟล์ทั้งหมดเป็นไฟล์รูปแบบ PDF ไฟล์เดียวก่อนทำการอัพโหลด
   ๘.๗ สำเนาหลักฐานรับรองความสามารถทางการกีฬา (ถ้ามี) เป็นไฟล์รูปแบบ PDF ที่อ่านได้ชัดเจน
  9. ผู้สมัครทำการตรวจสอบข้อมูล และไฟล์เอกสารที่แนบแล้วอีกครั้ง จากนั้นให้รับรองและยืนยันข้อมูล การสมัครสอบว่าเป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน
  10. บันทึกข้อมูลและส่งใบสมัครสอบออนไลน์

  การตรวจสอบสถานะผู้สมัคร และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน

  1. หลังจากส่งใบสมัครสอบออนไลน์แล้ว ให้รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการสมัครทางอินเตอร์เน็ตภายในเวลา ๑ วัน ถึง ๓ วัน
  2. เข้าเว็บไซต์กรมยุทธศึกษาทหารเรือ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th
  3. เลือกหัวข้อ “ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔”
  4. เลือกหัวข้อ “ผู้สมัครเข้าระบบ”
  5. กรอก เลขประจำตัวประชาชน และรหัสรักษาความปลอดภัย เพื่อเข้าสู่ระบบการสมัคร
  6. เลือกหัวข้อ “ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร”
  7. ถ้าผลการตรวจสอบหลักฐานไม่ผ่าน ให้ทำการแก้ไขข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อย
  8. ถ้าผลการตรวจสอบหลักฐานผ่าน เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน โดย
   ๘.๑ เลือกหัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน”
   ๘.๒ ตรวจสอบข้อมูลแล้วสั่งพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ตั้งค่าเครื่องพิมพ์แบบมีความละเอียดสูงสุด)
   ๘.๓ เดินทางไปชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๔๐๐ บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทยทุกสาขา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-11) ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

  *** หมายเหตุ เมื่อท่านชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถขอรับคืนเงินได้ทุกกรณี


  ติวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

  การเลือกพรรค – เหล่า ในระบบแบบออนไลน์ทาง INTERNET

  *** ต้องเลือกให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และแก้ไขได้จนถึง ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
  ก่อนทำการเลือกพรรค – เหล่าผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลหน้าที่ และการปฏิบัติงาน สถานศึกษา ของแต่ละพรรค – เหล่า (ตามผนวก ข – ๔) หรือรับชมวิดีโอในระบบ ให้เข้าใจก่อน แล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์กรมยุทธศึกษาทหารเรือ http://www.navedu.navy.mi.th หรือ http://www.navy.mi.th
  2. เลือกหัวข้อ “ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔”
  3. เลือกหัวข้อ “ผู้สมัครเข้าระบบ”
  4. กรอก เลขประจำตัวประชาชน และรหัสรักษาความปลอดภัย เพื่อเข้าสู่ระบบการสมัคร
  5. เลือกหัวข้อ “เลือกพรรค – เหล่า”
  6. ลงรายการพรรค – เหล่าโดยทำการเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษทีละ พรรค – เหล่า ตามลำดับความประสงค์จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด (ผนวก ข – ๔) ดังนี้
  7. คำแนะนำการเลือกพรรค – เหล่า (ดูเงื่อนไขจากหัวข้อหลัก ๑๒.๒ การเลือกพรรค – เหล่า)
   ๗.๑ ผู้ที่เรียนสายวิทย์ – คณิต เลือกให้ครบทั้งหมดทุกพรรคเหล่าจำนวน ๒๓ เหล่า
   ๗.๒ ผู้ที่เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรม (ช่างไฟฟ้า) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรม(ช่างอิเล็กทรอนิกส์) เลือกได้จำนวน ๒๒ เหล่า (ยกเว้นเหล่าทหารแพทย์)
   ๗.๓ ผู้ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๗.๑ และข้อ ๗.๒ สามารถเลือกพรรค – เหล่าได้จำนวน ๑๗ เหล่า โดยยกเว้น
   ๗.๓.๑ เหล่าทหารแพทย์
   ๗.๓.๒ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์)
   ๗.๓.๓ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์) (สำเร็จการศึกษาแล้วรับราชการที่กองบัญชาการกองทัพไทย)
   ๗.๓.๔ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์) (สำเร็จการศึกษาแล้วรับราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
   ๗.๓.๕ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (ไฟฟ้า)
   ๗.๓.๖ เหล่าทหารอุทกศาสตร์และเหล่าทหารอุตุนิยมวิทยา
   ๗.๔ สำหรับผู้มีความสูงไม่ถึง ๑๖๕ เซนติเมตร ไม่สามารถเลือกเหล่าทหารสารวัตรได้
  8. กดบันทึกเพื่อยืนยันการเลือกพรรคเหล่า
  9. ออกจากระบบ
   ***หมายเหตุ หลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังสามารถแก้ไขลำดับการเลือกพรรค – เหล่าใหม่ได้ ภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เท่านั้น

  ติวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

  พรรค – เหล่า/
  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
  หน้าที่และการปฏิบัติงาน สถานศึกษา หมายเหตุ
  A พรรคนาวิน
  เหล่าทหารสัญญาณ
  ปฏิบัติงานการใช้วิทยุ เครื่องมือสื่อสารในเรือหลวงและสถานีสื่อสารทางบก โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ป้อมพระจุลจอมเหล้า จ.สมุทรปราการ 10290
  นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  และชั้นปีที่ 2
  B พรรคพิเศษ
  เหล่าทหารการเงิน
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงิน ทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
  เลขที่ 51 หมู่ 5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20251
  นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  และชั้นปีที่ 2
  C พรรคนาวิน
  เหล่าทหารสามัญ
  ปฏิบัติงานธุรการ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เดินเรือในเรือหลวง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  และชั้นปีที่ 2
  D พรรคนาวิน
  เหล่าทหารการปืน ((ปืนเรือ))
  ปฏิบัติงานการใช้และซ่อมบำรุงปืนเรือและระบบอาวุธอื่นๆในเรือหลวง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  และชั้นปีที่ 2
  E พรรคกลิน ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าในเรือหลวง และการซ่อมบำรุงตัวเรือ เครื่องจักร ระบบไฟฟ้าในอู่และโรงงานซ่อมบำรุง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  และชั้นปีที่ 2
  F พรรคนาวิน
  เหล่าทหารสามัญ ((อุทกศาสตร์))
  ปฏิบัติงานธุรการ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เดินเรือ ในเรือสำรวจทางทะเลของ ทร. โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  และชั้นปีที่ 2
  G พรรคนาวิน
  เหล่าทหารการปืน ((อุทกศาสตร์))
  ปฏิบัติงานในการใช้และซ่อมบำรุงปืนเรือ ในเรือสำรวจทางทะเลของ ทร. โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  และชั้นปีที่ 2
  H พรรคกลิน
  ((อุทกศาสตร์))
  ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าในเรือสำรวจทางทะเลของ ทร. โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  และชั้นปีที่ 2
  I พรรคนาวิกโยธิน ปฏิบัติงานในหน่วยกำบังรบทางบกของ ทร. ทำการฝึก ดำเนินกลยุทธ์ ยุทธวิธีการรบพิเศษ และการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยทหาร โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน
  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
  นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  และชั้นปีที่ 2
  J พรรคนาวิน
  เหล่าทหารการปืน ((ปืนต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง))
  ปฏิบัติงานในหน่วยทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งของ ทร. โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  และชั้นปีที่ 2
  K พรรคนาวิน
  เหล่าทหารสารวัตร
  ปฏิบัติงานในการดูแลระเบียบวินัยทหาร การรักษาความปลอดภัยพื้นที่และบุคคลสำคัญ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  และชั้นปีที่ 2
  L พรรคพิเศษ
  เหล่าทหารช่างยุทธโยธา ไฟฟ้า
  ปฏิบัติงานในการดูแลซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้ากำลังในอาคาร หน่วยงานต่าง ๆ ของ ทร. โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  และชั้นปีที่ 2
  M พรรคกลิน
  เหล่าทหารช่างเครื่องบิน
  ปฏิบัติงานในการปรนนิบัติซ่อมบำรุงอากาศยานของ ทร. โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  และชั้นปีที่ 2
  N พรรคพิเศษ
  เหล่าทหารช่างยุทธโยธา อิเล็กทรอนิกส์
  ปฏิบัติงานในการดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ในอาคารของหน่วยงานต่าง ๆ ของ ทร. โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  และชั้นปีที่ 2
  O พรรคนาวิน
  เหล่าทหารสรรพาวุธ
  ปฏิบัติงานในการดูแลจัดเก็บซ่อมบำรุงระบบอาวุธ อุปกรณ์ เครื่องสรรพาวุธและวัตถุระเบิดต่าง ๆ ที่มีใช้ในราชการ ทร. โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  และชั้นปีที่ 2
  P พรรคพิเศษ
  เหล่าทหารพลาธิการ
  ปฏิบัติงานด้านพัสดุ งานจัดเลี้ยง งานรับรอง และงานบริการต่าง ๆ ในเรือ และหน่วยงานต่าง ๆ ของ ทร. โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  โรงเรียนพลาธิการทหารเรือ
  เลขที่ 120 ถ.ริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
  นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 2
  Q พรรคพิเศษ
  เหล่าทหารแพทย์
  ปฏิบัติงานด้านการบริการทางการแพทย์ งานพยาบาลในเรือหลวง โรงพยาบาลและหน่วยกำลังรบของ ทร. โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
  แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
  นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  และชั้นปีที่ 2
  R พรรคนาวิน
  เหล่าทหารขนส่ง
  ปฏิบัติงานเป็นพลขับรถยนต์ราชการ รถรบ ยานพาหนะทางทหารและการซ่อมบำรุงพื้นฐาน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ
  ถ.อิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
  นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 2
  S พรรคพิเศษ
  เหล่าทหารช่างยุทธโยธาอิเล็กทรอนิกส์ ((สำเร็จการศึกษาแล้วรับราชการที่กองบัญชาการกองทัพไทย))
  ปฏิบัติงานในการดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอิเล็กทีอนิกส์ในอาคารหน่วยงานต่าง ๆ ของ บก.ทท. โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  ป้อมพระจุลจอมเหล้า จ.สมุทรปราการ 10290
  นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  และชั้นปีที่ 2
  T พรรคนาวิน
  เหล่าทหารการปืน ((สำเร็จการศึกษาแล้วรับราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ))
  ปฏิบัติงานในการใช้และซ่อมบำรุงปืนเรือในเรือตำรวจน้ำ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  และชั้นปีที่ 2
  U พรรคกลิน
  ((สำเร็จการศึกษาแล้วรับราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ))
  ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าภายในเรือตำรวจน้ำ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  และชั้นปีที่ 2
  V พรรคพิเศษ
  เหล่าทหารช่างยุทธโยธาอิเล็กทรอนิกส์ ((สำเร็จการศึกษาแล้วรับราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ))
  ปฏิบัติงานในการดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในอาคารหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  และชั้นปีที่ 2
  W พรรคนาวิน
  เหล่าทหารอุทกศาสตร์และเหล่าทหารอุตุนิยมวิทยา ((ในระหว่างการศึกษาจะศึกษาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์))
  ปฏิบัติงานด้านการพยากรณ์อากาศ การจัดทำข้อมูลพยากรณ์สภาพอากาศ ระดับน้ำ ข้อมูลสำรวจพื้นท้องทะเล การจัดทำแผนที่เดินเรือต่าง ๆ ของ ทร. โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ นักเรียนจ่า
  ชั้นปีที่ 1
  และชั้นปีที่ 2

  วิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

  navy2564-2

  กำหนดการสอบรอบสอง
  (การตรวจสุขภาพการทดสอบสุขภาพจิตการสอบความเหมาะสมและพลศึกษา)

  navy2564-3

  คำแนะนำในการทำสัญญาของผู้สมัคร

  navy2564