การขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 2565

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

การขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 2565

[academia_heading title=”การขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 2565″ el_class=”mg-bottom-60″]

การขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

 1. สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้ได้คะแนนเพิ่ม คิดเป็นร้อยละของคะแนนรวมทั้งสิ้น ดังนี้
  • สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 3
  • สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 4
  • สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 5
  • สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 6
  • สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 5 ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ 7

  หมายเหตุ กรณีที่หน่วยฝึกทหารได้เก็บสำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙) ฉบับจริงไว้ให้ผู้สมัคร ไปขอถ่ายสำเนา (สด.๙) แล้วให้หน่วยฝึกประทับตรารับรองว่า“หลักฐานฉบับจริง (สด.๙) ได้นำขึ้นทะเบียน นำปลดเรียบร้อยแล้ว” จึงจะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่ม

 2. สำหรับผู้ที่เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิ์ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพิ่มให้ร้อยละ 5 ของคะแนนรวมภาควิชาการ
 3. สำหรับผู้ที่เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสพอันตราย ถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินทำขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฏีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ เพิ่มให้ร้อยละ 10 ของคะแนนรวม ภาควิชาการ
 4. หนังสือรับรองการเป็นบุตรของข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ (รายละเอียดตามผนวก ค – ๓) ที่มีเวลารับราชการดังต่อไปนี้ ให้ได้รับคะแนนเพิ่มตามลำดับ ดังนี้
  • รับราชการไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลา เพิ่มให้ร้อยละ 4 ของคะแนนรวมภาควิชาการ
  • รับราชการไม่น้อยกว่า 10 ปี เพิ่มให้ร้อยละ 3 ของคะแนนรวมภาควิชาการ
  • รับราชการไม่น้อยกว่า 5 ปี เพิ่มให้ร้อยละ 2 ของคะแนนรวมภาควิชาการ

  หมายเหตุ การนับเวลาราชการดังกล่าว ให้นับตั้งแต่วันเข้ารับราชการ ถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร ในปีนั้น ๆ

 5. สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเนาบัตรอนุญาตใช้แทนหนังสือสำคัญ (กองหนุน) ชั่วคราว หรือหนังสือรับรองการเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพเรือ (รายละเอียดตามผนวก ซ – 3)โดยจะได้รับคะแนนเพิ่ม ดังนี้
  • ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ 6 เดือน ให้ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ 2 ของคะแนน รวมภาควิชาการ
  • ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ 1 ปี ให้ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ 3 ของคะแนน รวมภาควิชาการ หรือเท่ากับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
  • ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ 2 ปี ให้ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ 4 ของคะแนน รวมภาควิชาการ หรือเท่ากับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2
  • หนังสือรับรองการเป็นทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพราน หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างปฏิบัติราชการชายแดนเพิ่มให้ร้อยละ 5 ของคะแนนรวมภาควิชาการ
  • สำหรับทหารกองประจำการที่สมัครใจอยู่รับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทน การเรียกเกณฑ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยจะได้รับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษร้อยละ 5 ของคะแนนสอบรวมภาควิชาการ เพื่อประกอบการสมัคร โดยต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงความประพฤติให้แก่ทหารกองประจำการในสังกัดนั้น

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *