0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

คอร์สติวสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ รับรองผล

New
106

Live Streaming คอร์สติวสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ 2564

3,700.00฿

คอร์สติวสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ สอนเพื่อปรับพื้นฐานและประยุคต์ใช้ในการทำข้อสอบ เรามีข้อสอบทดสอบน้องหลายชุด รวบรวมข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปีที่เคยออก ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 8 วัน เริ่มคอร์สวันเสาร์ที่ 14 ส.ค. 2564 ปิดคอร์สวันอาทิตย์ที่ 22 ส.ค. 2564 เป็นการสอนไลฟสด สามารถดูรายละเอียดตารางเรียนได้จากด้านล่าง รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 26 ชั่วโมง โดยที่น้องจะได้เข้าเรียนสดกับพี่ๆติวเตอร์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ ใครทีใฝ่ฝันอยากรับราชการครูงานนี้ไม่ควรพลาดครับ

มีคนเคยกล่าวว่า อาชีพครู คือ คือผู้ที่ทำหน้าที่สอนให้ศิษย์เกิดความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม นำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติในอนาคต คอร์สติวสอบของเราเน้นเทคนิค ติวทุกครบทุกวิชาทั้งภาค ก และภาค ข 

ครูผู้ช่วย คือ ตำแหน่งข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี หรือที่เรียกว่า ครูบรรจุใหม่ ในระยะเวลา 2 ปีนั้น โดยในระยะช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการสอบทั้งด้านการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู เมื่อผ่านการทดลองงานจะได้รับการแต่งตั้งเป็น ครู ค.ศ. 1

3 ด่านอรหันต์ในการเป็นครูผู้ช่วย

Weight Score

  • ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
  • ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 200 คะแนน

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 200 คะแนน

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 คะแนน

ปล. ผู้สมัครทุกท่านต้องทำการสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ตามวันและเวลาที่กำหนด

โดยคะแนนแต่ละภาคต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละหกสิบ จึงจะได้รับการประเมินสอบภาค ค ต่อไป

ด่านแรก คือ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

1.1) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
1.2) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ
1.3) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตเบื้องตัน การเปรียบเทียบและวิคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

2) ทักษะภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คแนน)

เพื่อวัดความข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิง ความหมาย และบริบท แสดงถึงควมสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องตัน

3) ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

เพื่อวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

ด่านสอง คือ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

1. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)

1.1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
1.3) หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
1.4) การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
1.5) การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

2) มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

3) ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

3.1)กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

3.1.1) รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
3.1.2) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
3.1.3) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
3.1.4) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1.5) กฎหมายว่ด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1.6) กฎหมายว่ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
3.1.7) กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
3.1.8) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย

3.2)แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

3.2.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3.2.2) แผนการศึกษาแห่งชาติ
3.2.3) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

ด่านสาม ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้

1.1) บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
1.2) วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา
1.3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู

2) การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

2.1) ประวัติการศึกษา
2.2) ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา
2.3) การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ

3) ความสามารถด้านการสอน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

3.1) การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้
3.2) ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทของชั้นเรียน
3.3) ทักษะการใช้คำถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน
3.4) การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัตการเรียนรู้
3.5) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
รับสมัคร วันศุกร์ที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
สอบข้อเขียน
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิรับการประเมิน ภาค ค ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและการสอบสาธิตการปฎิบัติการสอน
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฎิบัติงานในสถานศึกษา
ตามที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.สศศ. กำหนด (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564)
ประกาศผลสอบแข่งขัน ตามที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.สศศ. กำหนด (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564)

ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ภาค ก ความความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564
เวลา 9.00 – 11.00 น. ความสามารถในการดิตวิเคราะห์ 100 คะแนน
เวลา 13.00 – 14.00 น. ทักษะภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
เวลา 15.00 – 16.00 น. ความรู้และสักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564
เวลา 9.00 – 11.00 น. มาตรฐานความในเนื้อหวิชาที่สอน (วิชาเอก) 100 คะแนน
เวลา 13.00 – 14.00 น. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน 75 คะแนน
เวลา 15.00 – 16.00 น. ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
25 คะแนน

คอร์ส Live Streaming ดีอย่างไร?

engineer tutor live streaming


สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า 2563

คอร์ส Live Stream ของเราเป็นการเรียนสดกับติวเตอร์ เรียนตามตารางเรียนที่กำหนด โดยที่น้องนั่งเรียนได้ที่บ้าน และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ ไม่จำกัดจำนวนรอบตลอด 24 ชม สงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามในกลุ่มได้เลย

ใช้งานง่าย ไม่ต้องลองโปรแกรม เพียงแค่มี Account Facebook ก็สามารถเรียนได้

รองรับทุกอุปกรณ์ ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet และทุกระบบปฎิบัติการ IOS, Android, Window

ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง รถติด 1-3 ชมต่อวัน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ไม่ต้องเดินทางจากต่างจังหวัดเพื่อมาเรียนในกทม. แล้วเสียค่าที่พัก ค่าเดินทาง อันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

น้องๆสามารถติดต่อติวเตอร์ที่สอนได้โดยตรง สามารถเข้าถึงได้ ไม่เหมือนกับการเรียนผ่านวีดีโอที่น้องๆไม่สามารถสอบถามติวเตอร์ที่สอนในรายวิชานั้นๆได้จริง