0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

กริยาสามช่อง สอบ ก.พ. 2565

กริยาสามช่อง สอบ ก.พ. 2565

กริยา>อ<ปกติ

begin – began – begun เริ่มต้น
drink – drank – drunk ดื่ม
ring – rang – rung สั่น (กระดิ่ง)
shrink – shrank – shrunk หดลง, สั้นลง
sing – sang – sung ร้องเพลง
sink – sank – sunk จม, ถอยลง
spring – sprang – sprung เด้ง, โดดอย่างเร็ว
stink- stank – stunk ส่งกลิ่นเหม็น
swim – swam – swum ว่ายน้ำ

bite – bit – bitten กลายเป็น
break – broke – broken แตก, หัก
choose – chose – chosen เลือก
forget – forgot – Forgotten ลืม
freeze – froze – Frozen แข็งตัว, หนาว
steal – stole – stolen ขโมย
weave – wove – woven ถักทอ, สาน
be (is, am, are) – was, were – been เป็น, อยู่,คือ
drive – drove – driven แตก, หัก
eat – ate – eaten กิน
Fall – Fell – Fallen ตก, หล่น
Forbid – forbade – forbidden ห้าม
give – gave – given ให้
hide – hid – hidden ซ่อน
ride – rode – ridden ขี่
rise – rose – risen ขึ้น,ลุกขึ้น
see – saw – seen เห็น
mistake – mistook – mistaken ทำผิด
shake – shook – shaken เขย่า, สั่น
take – took – taken เอา, พาไป
speak – spoke – spoken พูด
wake – woke – woken ตื่น, ปลุก
write – wrote – written เขียน

bet – bet – bet  พนัน
burst – burst – burst  ระเบิด
cost – cost – cost  มีราคา
cut – cut – cut  ตัด
hit – hit – hit  ตี
hurt – hurt – hurt  ทำร้าย
let – let – let  ปล่อย, ให้
put – put – put  วาง, ใส่
quit – quit – quit  เลิก, หยุด, ปิด
shut – shut – shut  ปิด, พับ, หยุด
set – set – set  จัด
spit – split – spit  แตก, แยก, ผ่า
spread – spread – spread  แผ่, กระจาย
read – read – read  อ่าน

become – became – become กลายเป็น
come – came – come มา
run – ran – run วิ่ง

blow – blew – blown รู้, รู้จัก
grow – grew – grown เติบโต, ปลูก
know – knew – known รู้
throw – three – thrown ขว้าง,เหวี่ยง
draw – drew – drown วาด
fly – Flew – Flown บิน
do – did – done ทำ
go – went – gone ไป

bear – bore – born ให้กำเชิด, ทน
swear – swore – sworn สาบาน
tear – tore – torn ฉีกออก
wear – wore – worn สวม, ใส่
lie – lay – lane นอน
show – showed – shown แสดง
swell – swelled – swollen ทำให้บวม, ป่อง

กริยา>อ<ปกติ กริยาอปกติ (irregular verb) คือ v. ที่ไม่เติม ed เมื่อเป็น v.2 และ v.3
(อาจเปลี่ยนรูป หรือ คงรูปเดิม)

bend – bent – bent โน้ม, โค้งลงมา
bleed – bled – bled เลือดออก
build – buit – built สร้าง
bring – brought – brought น้ำมา, เอามา
buy – bought – bought ซื้อ
fight – fought – Fought ต่อสู้
seek – sought – sought ค้นหา
think – thought – thought คิด
catch – caught – caught จับ, ทัน (รถ)
teach – taught – taught สอน
find – found – Found พบ
grind – ground – ground บด, สับ
creep – crept – crept คลาน
dig – dug – dug ขุด
dwell – dwelt – dwelt อาศัยอยู่
feed – fed – fed ให้อาหาร
feel – Felt – Felt รู้สึก
Flee – Fled – fled หนี, หลบหนี
get – got – got เอา, ได้รับ
hang – hung – hung แขวน, ห้อย
have (has, have) – had – had มี,กิน
hear – heard – heard ได้ยิน
hold – held – held จัดงาน, ถือ, จับไว้
keep – kept – kept เก็บ, รักษา
lead – led – led นำ
burn – burnt– burnt เผา
leap – leapt – leapt กระโดดข้าม, กระโดด
learn – learnt – learnt เรียนรู้
mean – meant – meant หมายความ, ตั้งใจ

leave – left – left ละทิ้ง, จากไป
lend – lent – lent ให้ยืม
light – iit – iit จุดไฟ
lend – lent – Ient ให้ยืม
lose – lost – lost พ่ายแพ้, สูญเสีย
make – made – made ทำ
meet – met – met พบ, เจอ
lay – laid – laid วาง, ออกไข่
pay – paid – paid จ่าย
say – said – said พูด
sell – sold – sold ขาย
tell – told – told บอก
shine – shone – shone ส่องสว่าง
shoot – shot – shot ยิง, ถ่ายภาพ
send – sent – sent ส่ง (ถึง)
sit – sat – sat นั่ง
side – slid – slid ลื่นไถล, เลื่อนไป
sleep – slept – slept นอนหลับ
spend – spent – spent ใช้จ่าย, ใช้เวลา
spin – spun – spun ปั่นฝ้าย, ม้วน, กรอ
sting – stung – stung ต่อย, แทง
strike – struck – struck ตี, ปะทะ, โจมตี
string – strung – strung ผูกด้วยเชือก
swing – swung – swung แกว่ง, หมุนรอบ
sweep – swept – swept กวาด, พัดพาไป
stand – stood – stood ยืน
understand – understood – understood เข้าใจ
weep – wept – wept ร้องไห้
wind – wound – wound ไขลาน
beat – beat – beaten ตี

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.