คอร์สสำนักงาน ก.พ. ภาค ก 2566

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

คอร์สสำนักงาน ก.พ. ภาค ก

อาชีพ “ราชการ” เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลนำพาความเจริญสู่สังคม รวมถึงระเบียบในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

การสอบ กพ. คืออะไร เป็นคำถามที่คนจำนวนมากยังไม่ทราบและตั้งคำถามว่ามันคืออะไร แล้วมันสำคัญอย่างไร สอบแล้วจะสามารถนำผลสอบไปทำอะไรได้บ้าง วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะ

การสอบ ก.พ. คือ การคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาชีพที่แตกต่าง เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ เรียกได้ว่า เป็นตัวกลาง ระหว่างคนที่ต้องการทำงานราชการกับหน่วยงานราชการที่ขาดแคลนคนทำงาน นั่นเอง

สำนักงาน ก.พ. ภาค ก. รอบทั่วไป 2565

คลิก!!..เลือกหัวข้อที่สนใจ

ประกาศกำหนดการสอบสำนักงาน ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2565

ประกาศกำหนดการสอบสำนักงาน ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2565

สำนักงาน ก.พ. ภาค ก.พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านภาค ข ส่วนราชการต่างๆ 2566

คลิก!!..เลือกหัวข้อที่สนใจ

สำนักงาน ก.พ. ภาค ก รอบพิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านส่วนของราชการแล้ว

สำนนักงาน ก.พ. ภาค ก รอบ E- EXAM 2565

คลิก!!..เลือกหัวข้อที่สนใจ

ประกาศกำหนดการสอบสำนักงาน ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) ปี 2565

ประกาศกำหนดการสอบสำนักงาน ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) ปี 2565

ภาค ก เปิดสอบโดย ก.พ.
ทุกคนจะสอบบรรจุข้าราชการต้องสอบภาค ก

ภาค ข เปิดสอบโดย หน่วยงาน
การสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ, นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ, นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน, เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน, พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน, นายช่างโยธาปฎิบัติงาน, นิติกรเชี่ยวชาญ, นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ, นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

ภาค ค คือการสอบสัมภาษณ์

สอบแล้ว เอาไปทำอะไรได้บ้าง?

ในการสอบ ก.พ. ถ้าเราสอบผ่าน ภาค ก เราก็จะสามารถไปสอบ ภาค ข ของหน่วยงานต่างๆ ที่เปิดรับสมัครได้ เมื่อผ่าน ภาค ข จะมีสิทธิในการสอบ ภาค ค ซึ่งเป็นภาคสุดท้าย และเมื่อเราสอบผ่าน ภาค ค ก็จะมีสิทธิในการเข้ารับราชการต่อไป ตามประกาศของแต่ละหน่วยงานที่เราไปสอบ

ข้อสอบ ก.พ. ออกข้อสอบจำนวน 200 คะแนน

ความสามารถในการวิเคราะห์
(ความสามารถทั่วไป+ภาษาไทย) 100 คะแนน

ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน

วิชา
คะแนนเต็ม
เกณฑ์ผ่าน
คะแนนผ่าน
1. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
50 คะแนน
60%
30 คะแนน
1.1หลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี
1.2 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1.3 วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
1.4 หน้าที่และความรับผิดในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ
2. ความสามารถในการวิเคราะห์
100 คะแนน
60%
60 คะแนน
2.1 ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ และ อุปมาปุปไมย)
2.2 ภาษาไทย
3. ภาษาอังกฤษ
50 คะแนน
50%
30 คะแนน
3.1 บทสนทนา
3.2 จับใจความสำคัญ
3.3 คำศัพท์และสำนวน
3.4 หลักไวยากรณ์