คอร์สโรงเรียนจ่าทหารอากาศ 2567

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

คอร์สโรงเรียนจ่าทหารอากาศ

โรงเรียนจ่าอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศที่ผลิต นายทหารประทวนให้กับส่วนราชการต่างๆ ของกองทัพอากาศ และนอกกองทัพอากาศที่ฝากผลิตเป็นครั้งคราว ตลอดทั้งให้การศึกษาอบรมข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรทั้งในและนอกกองทัพอากาศตามแต่กองทัพอากาศจะกำหนด

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา
หลังจากสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนจ่าอากาศแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี ทั้งยังได้รับเงินเดือนตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีในการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการได้รับเงินเดือน ดังนี้

  • แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี
  • บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
  • รับเงินเดือน ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด
  • มีสิทธิสอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามความต้องการบรรจุกำลังพลในแต่ละปี

* อัตราเงินเดือนดังกล่าว จะขึ้นอยู่ที่บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ตามพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการฯ

รายวิชาที่สอบ

คะแนนรวม 700 คะแนน
เวลา 13.00 – 15.00 น.

คณิตศาสตร์ 200 คะแนน

วิทยาศาสตร์ 200 คะแนน

ภาษาอังกฤษ 175 คะแนน

ภาษาไทยและสังคม 125 คะแนน