คอร์สโรงเรียนจ่าทหารเรือ 2567

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

คอร์สโรงเรียนจ่าทหารเรือ

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เป็นสถานที่ฝึกหัดศึกษา ผลิตข้าราชการชั้นประทวน เพื่อรับราชการในกองทัพเรือ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้แก่กองทัพ โดยตัวโรงเรียนจะมีหน้าที่ดำเนินการฝึกหัดศึกษา และอบรมนักเรียนให้ความรู้ความสามารถในวิชาการทหารเรือ และวิชาการอื่นๆ เพื่อเป็นนายทหารประทวนชั้นจ่า

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา
หลังจากสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนชุมพลทหารเรือแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี ทั้งยังได้รับเงินเดือนตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีในการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการได้รับเงินเดือน ดังนี้

 • บรรจุให้รับราชการเป็นข้าราชการและแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี
 • เริ่มรับเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ 10,760 บาท กับรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • รับรองวุฒิเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 • สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานบนเรือหลวงจะได้รับเงินเพิ่มประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับทหารหน่วยเรือ (พ.น.ร.) นอกเหนือจากเงินเดือนตามปกติอีก เดือนละ 3,000 บาท
 • สวัสดิการต่างๆ ทางราชการกำหนด เช่น การรักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว รวมทั้งบิดา มารดา การศึกษาบุตร
 • เมื่อบรรจุเป็นข้าราชการของกองทัพเรือแล้วมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรพิเศษเพิ่มเติมตามขีดความสามารถของตนเองในสาขาต่าง ๆ อาทิเช่น
  (1) นักทำลายใต้น้ำจู่โจมของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการรับเงินเพิ่มพิเศษ 11,000 บาท/เดือน
  (2) นักโดดร่มของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 5,300 บาท/เดือน
  (3) นักประดาน้ำของกรมสรรพาวุธทหารเรือได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 5,300 บาท/เดือน

รับสมัครบุคคลพลเรือและทหารกองหนุนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 2567

คลิก!!..เลือกหัวข้อที่สนใจ

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่องการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 2567

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่องการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 2567

รายวิชาที่สอบ

เริ่มสอบตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
เวลาในการทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง

คณิตศาสตร์ = 200 คะแนน

วิทยาศาสตร์ = 200 คะแนน

ภาษาอังกฤษ = 175 คะแนน

ภาษาไทย = 125 คะแนน