คอร์สครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ 2566

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

คอร์สครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ

มีคนเคยกล่าวว่า อาชีพครู คือ คือผู้ที่ทำหน้าที่สอนให้ศิษย์เกิดความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม นำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติในอนาคต คอร์สติวสอบของเราเน้นเทคนิค ติวทุกครบทุกวิชาทั้งภาค ก และภาค ข 

ครูผู้ช่วย คือ ตำแหน่งข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี หรือที่เรียกว่า ครูบรรจุใหม่ ในระยะเวลา 2 ปีนั้น โดยในระยะช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการสอบทั้งด้านการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู เมื่อผ่านการทดลองงานจะได้รับการแต่งตั้งเป็น ครู ค.ศ. 1

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ 2565

คลิก!!..เลือกหัวข้อที่สนใจ

ระเบียบการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ รอบทั่วไป 2565

ระเบียบการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ รอบทั่วไป 2565

Weight Score

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 200 คะแนน

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 200 คะแนน

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 คะแนน

ปล. ผู้สมัครทุกท่านต้องทำการสอบ ภาค ก และ ภาค ข

ตามวันและเวลาที่กำหนด

โดยคะแนนแต่ละภาคต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละหกสิบ จึงจะได้รับการประเมินสอบภาค ค ต่อไป

3 ด่านอรหันต์ ในการสอบครูผู้ช่วย

ด่านแรก คือ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

1.1) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
1.2) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ
1.3) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตเบื้องตัน การเปรียบเทียบและวิคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

2) ทักษะภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คแนน)

เพื่อวัดความข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิง ความหมาย และบริบท แสดงถึงควมสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องตัน

3) ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

เพื่อวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

ด่านสอง คือ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

1. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)

1.1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
1.3) หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
1.4) การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
1.5) การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

2) มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

3) ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

3.1)กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

3.1.1) รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
3.1.2) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
3.1.3) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
3.1.4) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1.5) กฎหมายว่ด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1.6) กฎหมายว่ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
3.1.7) กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
3.1.8) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย

3.2)แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

3.2.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3.2.2) แผนการศึกษาแห่งชาติ
3.2.3) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

ด่านสาม ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้

1.1) บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
1.2) วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา
1.3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู

2) การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

2.1) ประวัติการศึกษา
2.2) ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา
2.3) การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ

3) ความสามารถด้านการสอน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

3.1) การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้
3.2) ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทของชั้นเรียน
3.3) ทักษะการใช้คำถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน
3.4) การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัตการเรียนรู้
3.5) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

ภาค ก ความความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

วัน/เวลาวิชาที่สอบคะแนนเต็ม
วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 9.00 – 11.30 น.ความสามารถในการดิตวิเคราะห์100 คะแนน
เวลา 13.00 – 14.30 น.ทักษะภาษาอังกฤษ50 คะแนน
เวลา 15.30 – 16.30 น.ความรู้และสักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี50 คะแนน

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

วัน/เวลาวิชาที่สอบคะแนนเต็ม
วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 9.00 – 11.30 น.มาตรฐานความในเนื้อหวิชาที่สอน (วิชาเอก)100 คะแนน
เวลา 13.00 – 14.30 น.มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน75 คะแนน
เวลา 15.30 – 16.00 น.ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
25 คะแนน