0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

คอร์สนักเรียนนายสิบตำรวจ 2565

Sold
คอร์สติวสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
86

คอร์สติวสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 2565

3,500.00฿
รายละเอียดคอร์ส คอร์สติวสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สำนักงาน [...]

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่นักเรียน) ประจำศูนย์ฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต.

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา
ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจตามที่กำหนด มีระยะเวลาการฝึกอบรม 12 เดือน เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการ ป้องกันปราบปราม หรือเป็นไปตามนโยบายและคำสั่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 19 (10,760 บาท)

คุณสมบัติ

 1. บุคคลภายนอก เพศชาย
 2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
 4. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

ระเบียบการสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2564

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2565

คลิก!!..เลือกหัวข้อที่สนใจ

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา


รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา

กรุณาเลือกหน่วยที่ผู้สมัครได้สมัครสอบไว้ ตามประกาศรับสมัคร


ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1)ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2)
ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3)ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4)
ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5)ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6)
ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7)ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8)
ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9)กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)

รายวิชาที่เปิดสอน (รอบแรก)

ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน

ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ

ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ

ภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ

ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน จำนวน 25 ข้อ

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 20 ข้อ

สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ

ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง(รอบพละ)

 1. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย แบ่งการทดสอบเป็น 2 กลุ่ม ตามประเภทต่าง ๆ ดังนี้
  (1) กลุ่มที่ 1 ว่ายน้ำ – วิ่ง
  (2) กลุ่มที่ 2 ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น
 2. การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต
 3. สอบสัมภาษณ์
 4. การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ

 

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สมัครทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียนก่อนโดยให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ข้อเขียนแล้วเท่านั้น เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งตามจำนวนที่ผู้ดำเนินการคัดเลือกกำหนด