0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

คอร์สติวสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปราม 2565

NewHotSold
86

คอร์สติวสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปราม 2565

5,200.00฿
รายละเอียดคอร์ส คอร์สติวสอบนัก [...]

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายสิบตำรวจก็เป็นหนึ่งในยศของนายตำรวจชั้นประทวน ซึ่งในแต่ละปีนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จะเปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกที่มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนายสิบตำรวจ โดยรับจากบุคคลทั่วไปทั้งชายและหญิงจำนวนหลายอัตรา ทั้งนี้การรับบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนายสิบตำรวจนั้นก็จะรับไม่เท่ากันในแต่ละปี นายสิบตำรวจจะเปิดรับจำนวนผู้สมัครตามงบประมาณแต่ละปี บางปีรับทั้งชายและหญิง บางปีรับเฉพาะผู้ชาย โดยผู้สมัครจะได้รับการบรรจุโดยตรงกับหน่วยงานตำรวจ ทันทีที่จบการศึกษาหลักสูตร “ผู้บังคับหมู่” ก็จะได้รับการบรรจุเป็น ‘สิบตำรวจตรี’ ในหน่วยงานที่เลือกไว้ตอนสมัครสอบ

หมายเหตุ: เมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีสิทธิ์สอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจะรับปีละ 30 นายเท่านั้น

สายปราบปราม ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่นักเรียน) ประจำศูนย์ฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต. โดยหน่วยรับสมัครแบ่งได้ดังนี้

หน่วยรับสมัคร
ตำรวจภูธร  ภาค 1-9 (ภ.1-9)

หน่วยรับสมัคร
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษาหน่วยปราบปราม
ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจตามที่กำหนด มีระยะเวลาการฝึกอบรม 12 เดือน เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการ ป้องกันปราบปราม หรือเป็นไปตามนโยบายและคำสั่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 19 (10,760 บาท)


คุณสมบัติ

  1. บุคคลภายนอก เพศชาย
  2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
  3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
  4. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

ระเบียบการสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายปราบปราม 2565

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2565

คลิก!!..เลือกหัวข้อที่สนใจ

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา


รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา

กรุณาเลือกหน่วยที่ผู้สมัครได้สมัครสอบไว้ ตามประกาศรับสมัคร


ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1)ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2)
ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3)ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4)
ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5)ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6)
ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7)ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8)
ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9)กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)

รายวิชาที่เปิดสอบ สายปราบปราม

ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน เวลาสอบ 3 ชั่วโมง (13.30 - 16.30)

ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ

ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ

ภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ

ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน จำนวน 25 ข้อ

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 20 ข้อ

สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ

ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง(รอบพละ)

กลุ่มที่ 1

ว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร
ไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า “ผ่าน”

วิ่ง ระยะทาง 25 เมตร
ผู้ทำเวลาไม่เกิน 4 นาที 45 วินาที ถือว่า “ผ่าน”

กลุ่มที่ 2

ยืนกระโดดไกล
ผู้ทำระยะได้ไม่น้อยกว่า 180 ซม. ถือว่า “ผ่าน”

วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร
ผู้ทำเวลาไม่เกิน 13 วินาที ถือว่า “ผ่าน”

วิ่ง ระยะทาง 50 เมตร
ผู้ทำเวลาไม่เกิน 10 วินาที ถือว่า “ผ่าน”

ทั้งนี้ เฉพาะผู้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง กลุ่มที่ 1 แล้วเท่านั้น ถึงจะไต้รับการทดสอบในกลุ่มที่ 2 โดยผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเข้าทดสอบทั้ง 3 ประเภท ตามที่กำหนด โดยต้องเป็นผู้ผ่านเกณท์ 2 ใน 3 ของประเภทการทดสอบ จึงจะถือว่า “ผ่าน” และหากเข้าทดสอบไม่ครบทั้ง 3 ประเภทถือว่าสละสิทธิในการเข้าทดสอบ

สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จะบรรจุแต่งตั้งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ความสมบูรณ์ของร่างกาย