คอร์สติวสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปราม 2567

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

คอร์สนักเรียนนายสิบตำรวจ สายปราบปราม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายสิบตำรวจก็เป็นหนึ่งในยศของนายตำรวจชั้นประทวน ซึ่งในแต่ละปีนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จะเปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกที่มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนายสิบตำรวจ โดยรับจากบุคคลทั่วไปทั้งชายและหญิงจำนวนหลายอัตรา ทั้งนี้การรับบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนายสิบตำรวจนั้นก็จะรับไม่เท่ากันในแต่ละปี นายสิบตำรวจจะเปิดรับจำนวนผู้สมัครตามงบประมาณแต่ละปี บางปีรับทั้งชายและหญิง บางปีรับเฉพาะผู้ชาย โดยผู้สมัครจะได้รับการบรรจุโดยตรงกับหน่วยงานตำรวจ ทันทีที่จบการศึกษาหลักสูตร “ผู้บังคับหมู่” ก็จะได้รับการบรรจุเป็น ‘สิบตำรวจตรี’ ในหน่วยงานที่เลือกไว้ตอนสมัครสอบ

หมายเหตุ: เมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีสิทธิ์สอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หากอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งจะรับปีละ 30 นายเท่านั้น

สายปราบปราม ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่นักเรียน) ประจำศูนย์ฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต. โดยหน่วยรับสมัครแบ่งได้ดังนี้

หน่วยรับสมัคร
ตำรวจภูธร  ภาค 1-9 (ภ.1-9)

หน่วยรับสมัคร
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษาหน่วยปราบปราม
ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจตามที่กำหนด มีระยะเวลาการฝึกอบรม 12 เดือน เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการ ป้องกันปราบปราม หรือเป็นไปตามนโยบายและคำสั่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 19 (10,760 บาท)


คุณสมบัติ

  1. บุคคลภายนอก เพศชาย
  2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
  3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
  4. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2567

คลิก!!..เลือกหัวข้อที่สนใจ

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 จำนวน 5,000 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2566 จำนวน 5,000 อัตรา

กรุณาเลือกหน่วยที่ผู้สมัครได้สมัครสอบไว้ ตามประกาศรับสมัคร


 

ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1)ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2)
ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3)ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4)
ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5)ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6)
ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7)ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8)
ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9)กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)

ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน เวลาสอบ 3 ชั่วโมง (13.30 - 16.30)

ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ

ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ

ภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ

ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน จำนวน 25 ข้อ

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 20 ข้อ

สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ

กลุ่มที่ 1

ว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร
ไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า “ผ่าน”

วิ่ง ระยะทาง 25 เมตร
ผู้ทำเวลาไม่เกิน 4 นาที 45 วินาที ถือว่า “ผ่าน”

กลุ่มที่ 2

ยืนกระโดดไกล
ผู้ทำระยะได้ไม่น้อยกว่า 180 ซม. ถือว่า “ผ่าน”

วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร
ผู้ทำเวลาไม่เกิน 13 วินาที ถือว่า “ผ่าน”

วิ่ง ระยะทาง 50 เมตร
ผู้ทำเวลาไม่เกิน 10 วินาที ถือว่า “ผ่าน”

ทั้งนี้ เฉพาะผู้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง กลุ่มที่ 1 แล้วเท่านั้น ถึงจะไต้รับการทดสอบในกลุ่มที่ 2 โดยผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเข้าทดสอบทั้ง 3 ประเภท ตามที่กำหนด โดยต้องเป็นผู้ผ่านเกณท์ 2 ใน 3 ของประเภทการทดสอบ จึงจะถือว่า “ผ่าน” และหากเข้าทดสอบไม่ครบทั้ง 3 ประเภทถือว่าสละสิทธิในการเข้าทดสอบ

สอบสัมภาษณ์ จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จะบรรจุแต่งตั้งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ความสมบูรณ์ของร่างกาย