0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Our Teacher

นส. ชิดชนก ชูช่วย (พี่ตาล)

คอร์สติวสอบโรงเรียนไปรษณีย์

วิชาภาษาไทย (Thai)

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ย 3.84
 • คะแนน O-Net วิชาภาษาไทยได้ 87 คะแนน
 • คะแนน GAT เชื่อมโยง 150/150
 • สอบตรงเข้าคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ติด 1 ใน 15 คน
 • สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยม

ประสบการณ์สอนวิชาภาษาไทยระดับประถม  มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 5 ปี

ประสบการณ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นระยะเวลา 1 เทอม

ประสบการณ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นระยะเวลา 1 เทอม

ปัจจุบันรับเขียนบทความวิชาการภาษาไทยลงเว็บไซต์ และนิตยสาร

ติวเตอร์ของเรา