Passive Voice & Active Voice จำยังไง??

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

Passive Voice & Active Voice จำยังไง??

Passive Voice & Active Voice จำยังไง??

จะจำ Passive Voice ได้ง่ายขึ้นเมื่อจำโครงสร้ำง Tenses หลัก ๆ ได้หมดแล้ว

โครงสร้าง Passive Voice เป็น Be + V.3 เสมอ

รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษมีสองแบบ ซึ่งได้แก่ Active Voice และ Passive Voice

Active Voice คือรูปแบบของประโยคที่ประธานเป็นคนกระทำด้วยตัวเอง เช่น I eat apple. ฉันที่เป็นประธาน เป็นคนกินแอปเปิ้ล

Passive Voice คือรูปแบบของประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ ไม่ใช่กระทำเอง เช่น Apple is eaten by me. ในทีนี้แอปเปิ้ลเป็นประธานและโดนกระทำหรือโดนกินด้วยตัวฉัน

12 Tenses ล้วนมีรูปแบบประโยคแบบ Active Voice และ Passive Voice ซึ่งรวมแล้วจะมีทั้งหมด 24 แบบ แต่ในทีนี้จะขอตัวอย่ำงมา 5 tenses ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวันและเจอได้ในข้อสอบซึ่งได้แก่ Present Simple Tense, Past Simple Tense, Present Perfect Tense, Present Continuous Tense และ Future Simple Tense

สังเกต Passive Voice ว่าเป็น Tense ไหน ให้ดูที่ตัวบ่งบอกในประโยคนั้น ๆ เช่น ถ้ำมี เลข พ.ศ. Last week, 2 months ago จะเป็น Passive Voice แบบ Past Simple tense ถ้ำมี next time, tomorrow และ next month จะเป็น Passive Voice แบบ Future Simple tense ถ้ำมี since, for จะเป็น Passive Voice แบบ Present Perfect tense เป็นต้น

Present Simple Tense

ปัจจุบัน โครงสร้างทุกตัวต้องเป็นปัจจุบัน ยกเว้น V.3
Is am are + v 3 เช่น
• The doll is made by my friend.
• I am chosen by the coach to be in the national team.
• Many books are left in the storage room.


ตัวอย่างข้อสอบ

According to our current policy, each passenger _________ to carry one piece of hand baggage onto the plane without charge.
a. allows
b. is allowing
c. is allowed
d. has been allowed

ตอบข้อ c เมื่อแปลประโยคออกมาแล้ว จะแปลได้ว่า ตามนโยบายล่าสุดของเรา ผู้โดยสารแต่ละคนจะได้รับอนุญาติให้ถือกระเป๋ามือใบนึงขึ้นเครื่องโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ประธานในประโยคคือ ผู้โดยสารแต่ละคน ซึ่งผู้โดยสารเหล่านั้น ไม่สามารถอนุญาติตัวเอง (ประธานกระทำตัวเองไม่ได้) ให้ถือกระเป๋าขึ้นมาได้ ต้องเป็นตามกฏของสายการบินจึงทำให้ประโยคนี้ปรับเป็น Passive Voice ทันที ช้อยส์ข้อ A และ B จึงถูกตัดออกไป เหลือ C และ D ที่เป็น Passive Voice ของ Present Simple tense และ Present Perfect tense คำตอบที่ถูกที่สุดคือ C เพราะไม่มีอะไรบ่งบอกลึกไปกว่ำนั้นว่าควรเป็น Present Perfect Tense


Each passenger’s name_________ with his or her cabin number.
a. is list
b. is listed
c. listing
d. is listing

ตอบข้อ b เมื่อแปลประโยคออกมาแล้ว จะแปลได้ว่า ชื่อของผู้โดยสารแต่ละคนจะถูกจัดไว้กับเบอร์ที่นั่งบนเครื่องบิน ประธานในประโยคคือชื่อของผู้โดยสาร ซึ่งในทีนี้ประธานไม่ได้จัดชื่อตัวเองกับเบอร์ที่นั่ง แต่มีคนทำให้ ประโยคจึงถูกปรับเป็น Passive Voice ทันที โครงสร้างของ Passive Voice คือ Be + V.3 จึงทำให้เหลือช้อยส์อยู่ข้อเดียวก็คือ ข้อ B ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด


The books in this library ______ alphabetically under the author’s name.
a. file
b. files
c. are filled
d. are filing

ตอบข้อ C เมื่อแปลประโยคออกมาแล้ว จะแปลได้ว่า หนังสือหลายเล่มในห้องสมุดถูกใส่ตามตัวอักษรภายใต้ชื่อของผู้เขียน ประธานคือ หนังสือหลายเล่ม หนังสือจะถูกกจัดตามตัวอักษรได้ต้องมีคนจัดให้ จัดด้วยตัวเองไม่ได้ ประโยคจึงถูกจัดเข้า Passive Voice ทันที โครงสร้างของ Passive Voice คือ Be + V.3 จึงทำให้เหลือช้อยส์อยู่ข้อเดียวก็คือ ข้อ C ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด

Past Simple Tense Tense

อดีต โครงสร้างทุกตัวต้องเป็นอดีต
Was were + v 3 เช่น
• My car was stolen yesterday.
• The chocolate bars in my fridge were eaten last week.


ตัวอย่างข้อสอบ

CU-TEP test
The first zoological garden in the United states___________ in Philadelphia in 1874.
a. had established
b. have established
c. was established
d. is established

ตอบข้อ C เมื่อแปลประโยคออกมาแล้ว จะแปลได้ว่า สวนสัตว์แห่งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกจัดตั้งขึ้นในเมืองฟิลาเดเฟีย ปี 1874 ประธานคือสวนสัตว์ จะถูกจัดตั้งขึ้นมาก็ต้องมีคนตั้งให้ ประโยคจึงถูกจัดเข้า Passive Voice ทันที โครงสร้างของ Passive Voice คือ Be + V.3 จึงทำให้เหลือช้อยส์อยู่ข้อเดียวก็คือ ข้อ C และ D ในประโยคมี พ.ศ. 1874 ซึ่งเป็นปีที่ถูกสร้างขึ้นมา และกลายเป็นอดีตไปแล้ว จึงทำให้ต้องใช้ Passive Voice แบบ Past simple Tense ช้อยส์ C จึงเป็นคำตอบที่ถูกที่สุด


ข้อสอบ TOEIC
The victims in the road accident________ to the emergency room of the nearest hospital.
a. have taken
b. had taken
c. were taking
d. were taken

ตอบข้อ D เมื่อแปลประโยคออกมาแล้ว จะแปลได้ว่า เหยื่อหลายคนจากอุบัติเหตุบนท้องถนนถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุด ประธานในประโยคคือ เหยื่อหลายคน ซึ่งพาตัวเองไปโรงพยาบาลไม่ได้อยู่แล้วต้องมีคนพาไป ประโยคจึงถูกจัดเข้า Passive Voice ทันที โครงสร้างของ Passive Voice คือ Be + V.3 จึงทำให้เหลือช้อยส์อยู่ข้อเดียวก็คือ ข้อ D ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด


The company had scarcely gotten back on its feet when it was_____ completely by the fire.
a. ravage
b. ravaging
c. ravaged
d. ravage

ตอบข้อ C เมื่อแปลประโยคออกมาแล้ว จะแปลได้ว่า บริษัทแทบจะไม่สามารถกลับมาหยัดยืนด้วยตัวเองได้เมื่อบริษัทโดนไฟไหม้ไปทั้งหมด ประธานในประโยคคือ บริษัท ไฟเป็นคนเผาไหม้หรือพูดได้ว่าเป็นคนกระทำบริษัท ประโยคจึงถูกจัดเข้า Passive Voice ทันที โครงสร้างของ Passive Voice คือ Be + V.3 .ในประโยคให้ was มาแล้ว เราหาแค่กริยาช่องสามอย่างเดียว จึงทำให้เหลือช้อยส์อยู่ข้อเดียวก็คือ ข้อ C ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด

Present Continuous Tense

คีย์หลักของ Tense คือ –ing เพราะฉะนั้นโครงสร้างของ Passive Voice ต้องเป็น –ing เหมือนกัน
Is am are (v.to.be) + being + v.3 เช่น
•  The bus is being painted by the painter.
•  Lots of food are being prepared by the chef in the hotel.
•  I am being stalked by the stranger in my neighborhood.


ตัวอย่างข้อสอบ

The sales report______ at the moment. I’ll have it ready for you by the end of the week.
a. is prepared
b. prepares
c. is being prepared
d. has been prepared

ตอบข้อ C เมื่อแปลประโยคออกมาแล้ว จะแปลได้ว่า รายงานการขายกำลังถูกจัดเตรียมอยู่ ณ ตอนนี้ ฉันจะส่งให้คุณภายในวันศุกร์นี้ ประธานคือ รายงานการขาย ซึ่งจะต้องถูกจัดเตรียมด้วยใครสักคน ประโยคจึงถูกจัดเข้า Passive Voice ทันที โครงสร้างของ Passive Voice คือ Be + V.3 จึงทำให้เหลือช้อยส์ ข้อ C และ ข้อ D at the moment คือสัญลักษณ์ของ Present Continuous Tense จึงทำให้ต้องทำ Passive Voice เป็น Present Continuous Tense ช้อยส์ข้อ C เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด


The accounting system is currently being__________
a. installed
b. installing
c. installs
d. install

ตอบข้อ A เมื่อแปลประโยคออกมาแล้ว จะแปลได้ว่า ระบบบัญชีกำลังถูกติดตั้งอยู่ในขณะนี้ ประธานของประโยคคือ ระบบบัญชี ระบบบัญชีจะต้องถูกติดตั้งด้วยใครสักคน ประโยคจึงถูกจัดเข้า Passive Voice ทันที โครงสร้างของ Passive Voice คือ Be + V.3 . ในทีนี้ประโยคให้ is กับ being มาแล้ว หำแค่กริยาช่องที่สามอย่างเดียว จึงทำให้เหลือช้อยส์อยู่ข้อเดียวก็คือ ข้อ A ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด


Furniture_________ by the carpenter.
a. made
b. is being made
c. make
d. has made

ตอบข้อ B เมื่อแปลประโยคออกมาแล้ว จะแปลได้ว่า เฟอร์นิเจอร์ถูกสร้างขึ้นมาด้วยช่างไม้ ประธานของประโยคคือ เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะสร้างขึ้นมำเองไม่ได้ จึงทำให้ประโยคถูกจัดเข้า Passive Voice ทันที โครงสร้างของ Passive Voice คือ Be + V.3 จึงทำให้เหลือช้อยส์อยู่ข้อเดียวก็คือ ข้อ B ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด

Present Perfect Tense

คีย์หลักของ Tense คือ Have Has โครงสร้างของ Passive Voice ต้องมี Have Has
Have Has (V.to.have) + been + v. 3 เช่น
•  Our city has been attacked by a monster for a month.
•  My dad and mom have been sick for one day.


ตัวอย่างข้อสอบ

ข้อสอบ TU-GET
The Industry Ministry ____________ to come up with a better plan for reforming the troubled sugar industry before being allowed to borrow more money to prop up prices
a. has been told
b. has told
c. have being told
d. has be told

ตอบข้อ A เมื่อแปลประโยคออกมาแล้ว จะแปลได้ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมถูกบอกให้สร้างแผนที่ดีกว่านี้สำหรับการปฏิรูปอุตสาหกรรมน้ำตาลที่เป็นปัญหาอยู่ก่อนจะอนุญาตให้ยืมเงินมาเกร็งราคา ประธานของประโยคคือกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถูกใครสักคนบอกให้ปรับเปลี่ยนแผน จึงทำให้ประโยคถูกจัดเข้า Passive Voice ทันที โครงสร้างของ Passive Voice คือ Be + V.3 จึงทำให้เหลือช้อยส์ข้อ A และ C กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเอกพจน์ ช้อยส์ข้อ A จึงเป็นคำตอบที่ถูกที่สุด


Mr. Smith has____________ as a senior partner in the law firm of Madison.
a. elected
b. electing
c. been elected
d. being elected

ตอบข้อ C เมื่อแปลประโยคออกมาแล้ว จะแปลได้ว่า นายสมิธถูกเลือกให้เป็นหุ้นส่วนกฏหมายอาวุโสสำหรับที่ปรึกษาทางกฏหมายของเมืองเมดิสัน ประธานของประโยคคือ นายสมิธ ซึ่งนายสมิธได้ถูกเลือก ไม่ใช่เลือกตัวเอง ให้เป็น หุ้นส่วนกฏหมายอาวุโส จึงทำให้ประโยคถูกจัดเข้า Passive Voice ทันที โครงสร้างของ Passive Voice คือ Be + V.3 ประโยคให้ Has มาแล้ว จึงทำให้เราได้รู้ว่ามันคือ Passive Voice แบบ Present Perfect Tense โครงสร้างคือ have / has + been + V.3 จึงทำให้เหลือช้อยส์อยู้ข้อเดียวก็คือ ข้อ C ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด


Nobody has_________ cheated by her
a. be
b. been
c. being
d. is

ตอบข้อ B เมื่อแปลประโยคออกมาแล้ว จะแปลได้ว่า ไม่มีใครถูกนอกใจจากเธอ ประธานคือ ไม่มีใคร ซึ่ง ไม่มีใคร ไม่สามารถนอกใจตัวเองได้ แบบ นางสาวเอจะนอกใจนางสาวเอหรือตัวเองไม่ได้ จึงทำให้ประโยคถูกจัดเข้า Passive Voice ทันที โครงสร้างของ Passive Voice คือ Be + V.3 ในประโยค เขาให้ Has มาแล้ว จึงทำให้เราได้รู้ว่ามันคือ Passive Voice แบบ Present Perfect Tense โครงสร้างคือ have / has + been + V.3 ทำให้เหลือช้อยส์อยู่ข้อเดียวก็คือ ข้อ B ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด

Future Simple Tense

คีย์หลักคือ will โครงสร้างของ Passive Voice ต้องมี Will
Will + be + v.3 เช่น
•  New song from One Direction will be released at the end of the year.
•  The café will be built next month.


ตัวอย่างข้อสอบ

ข้อสอบ TOEIC
The backup system_____ turned on next time.
a. will
b. should
c. can
d. will be

ตอบข้อ D เมื่อแปลประโยคออกมาแล้ว จะแปลได้ว่า ระบบสำรองข้อมูลจะถูกเปิดใช้ในครั้งต่อไป ประธานคือ ระบบสำรองข้อมูล ซึ่งเปิดใช้ได้จะต้องมีใครสักคนเปิดให้ จึงทำให้ประโยคถูกจัดเข้า Passive Voice ทันที โครงสร้างของ Passive Voice คือ Be + V.3 จึงทำให้เหลือช้อยส์อยู่ข้อเดียวก็คือ ข้อ D ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด อีกหนึ่งข้อสังเกตคือ will should can ต้องตามด้วย V.1 เท่านั้น ในทีนี้ turned คือ V.3 จึงทำให้ข้อ D ถูก เพราะมี Be มาคั่นกลาง


___________________ by the manager tomorrow ?
a. Will the contract be signed
b. The contract be will sign
c. The contract be will signed
d. The contract will be signed

ตอบข้อ A เมื่อแปลประโยคออกมาแล้ว จะแปลได้ว่า สัญญาจะถูกเซ็นโดยผู้จัดการพรุ่งนี้ไหม ประธานของประโยคคือสัญญา ซึ่งจะต้องถูกเซ็น โดยผู้จัดการ จึงทำให้ประโยคถูกจัดเข้า Passive Voice ทันที โครงสร้างของ Passive Voice คือ Be + V.3 โครงสร้างคำถามของ Future Simple Tense แบบ Passive Voice คือ Will + subj + be + v.3 จึงทำให้เหลือช้อยส์อยู่ข้อเดียวก็คือ ข้อ A ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด


The winner_________ announced until the results have been double-checked.
a. would
b. will be announced
c. will
d. will not be announced

ตอบข้อ D ผู้ชนะจะไม่ถูกประกาศชื่อจนกว่าผลที่ออกมาจะถูกนำไปตรวจสอบอีกครั้ง ประธานของประโยคคือ ผู้ชนะ ซึ่งจะประกาศด้วยตัวเองไม่ได้ เพราะ ไม่รู้ผลเหมือนกัน ประโยคจึงถูกจัดเข้า Passive Voice ทันที โครงสร้างของ Passive Voice คือ Be + V.3 จึงทำให้เหลือช้อยส์ ข้อ D และ B ทีนี้ประโยคในส่วนที่เหลือกล่าวว่า ผลจะต้องตรวจสอบอีกครั้ง แสดงว่า เราจะไม่รู้ชื่อผู้ชนะจนกว่าผลที่ออกมาจะถูกตรวจสอบอีกครั้ง จึงทำให้ช้อยส์ข้อ D เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด

บทความโดย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *