คอร์สติวเพิ่มเกรด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

คอร์สติวเพิ่มเกรด ประถมศึกษาปีที่ 5

สถาบันเอ็นจิเนียร์ติวเตอร์ เปิดคอร์สติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ติวสอบปลายภาค เริ่มต้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใน 3 รายวิชาหลัก กล่าวคือ คณิต, วิทย์ และภาษาอังกฤษ เพิ่มพื้นฐานและทักษะการทำข้อสอบในการเรียนที่โรงเรียนของน้องๆ เพื่อโอกาสทางการศึกษาในอนาคต เช่น เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาในสถาบันชั้นนำของจังหวัด, ภูมิภาค, หรือระดับประเทศ เราจึงได้เปิดคอร์สสำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจและอยากเพิ่มความสามารถของตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเนื้อหาหลักที่สอนอ้างอิงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะสอนปรับพื้นฐานในแต่ละเรื่อง มีแบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบให้ทดลองทำ และการสอบหลังเรียนเพื่อวัดและประเมินผลการเรียน

รายละเอียด

 1. ระยะเวลาในการเรียนโดยแต่ละรายวิชาโดยประมาณ 10 สัปดาห์ เรียนสัปดาห์ละ 3 วัน รวมเวลาทั้งหมด 70 ชั่วโมง
 2. เรียนช่วงหลังเลิกเรียน-หัวค่ำในวันธรรมดา และช่วงเวลาเช้า-บ่าย-เย็น ในวันเสาร์-อาทิตย์ (ตามตารางเรียน)
 3. สอนเนื้อหาในแต่ละรายวิชาก่อนที่น้องจะได้เรียนที่โรงเรียน ทำให้น้องเข้าใจเนื้อหาก่อนเพื่อนๆและเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้น
 4. สอนทำการบ้าน และติวข้อสอบปลายภาคเรียน เพื่อเพิ่มเกรด และนำไปต่อยอดได้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป
 5. มีแบบฝึกหัด และการสอบหลังจบคอร์ส เพื่อประเมินผลการเรียนในคอร์สนั้นๆ
 6. สอนโดยติวเตอร์ระดับแนวหน้าของเรา เรียนแบบพี่ติวให้น้อง สงสัยตรงไหนสอบถามได้ตลอด

รายวิชาที่เปิดสอน

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป. 5 เทอม 1

เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร

 • จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 : จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000
 • การบวก ลบ คูณ หารระคน
 • การบวก ลบ คูณ หาร

เรื่อง เศษส่วน

 • เศษส่วน
 • เศษส่วนคละ (interactive)
 • การเปรียบเทียบเศษส่วน 1 (interactive)
 • การเปรียบเทียบเศษส่วน 2 (interactive)
 • เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ
 • การบวกและการลบเศษส่วน (animation)
 • การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน

เรื่อง มุม

 • มุม

เรื่อง เส้นขนาน

 • เส้นขนาน
 • วิธีสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่กำหนดให้โดยใช้ไม้ฉาก

เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

 • สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
 • สถิติและความน่าจะเป็น

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป. 5 เทอม 2

เรื่อง ทศนิยม

 • ร้อยละ และ จุดทศนิยม

เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม

 • การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เรื่อง บทประยุกต์

 • บทประยุกต์ ป.5
 • เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ

เรื่อง รูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม

 • การวัดและการหาพื้นที่ ป.5

เรื่อง รูปวงกลม

เรื่อง รููปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 • เรขาคณิตสามมิติ ป.5
 • เรื่องปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เทอม 1

เรื่อง แรงเนื่องจากอากาศและน้ำ

 • แรงเนื่องจากอากาศและน้ำ
 • แรงเนื่องจากอากาศและน้ำ
 • แรงเนื่องจากอากาศและน้ำ
 • ความดันอากาศ
 • ความดันของเหลว
 • แรงพยุงของของเหลว
 • แรงลัพธ์
 • แรงเสียดทาน
 • ประโยชน์ของแรงเสียดทาน

เรื่อง เสียง

 • เสียง
 • เสียงกับการได้ยิน
 • แหล่งกำเนิดเสียง
 • การเคลื่อนที่ของเสียง
 • การได้ยินเสียง
 • เสียงสูงเสียงต่ำ
 • เสียงดังเสียงค่อย

เรื่อง ลมบก ลมทะเล และลมมรสุม

 • ลมบก ลมทะเล และลมมรสุม
 • การเกิดลม
 • ประเภทของลม

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เทอม 2

เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก

 • การสืบพันธุ์ของพืช
 • การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์พืช

เรื่อง การสืบพันธุ์ของสัตว์

 • การสืบพันธุ์ของสัตว์
 • การสืบพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์

เรื่อง วัฏจักรชีวิต

 • วัฏจักรชีวิต
 • ชีวิตของพืช
 • พืช โครงสร้าง วัฏจักรชีวิต

เรื่อง วัฏจักรน้ำ

 • น้ำ ฟ้า และดวงดาว
 • วัฏจักรของน้ำ
 • น้ำ

เรื่อง วัฏจักรการปรากฎของดาว

 • ดวงดาวและระบบสุริยะ
 • ดาวและกลุ่มดาว

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ป. 5 เทอม 1

เรื่อง Grammar Usage

 • Capital Letters
 • Punctuation
 • Questions Words : Who, What, Where, When, Why, How
 • Modal Verbs : can, would, must, have to
 • Subject Pronoun : I, You, We, They, He, She, It
 • Adverb Clause: because
 • Comparison : -er, -est, more, most

เรื่อง คำศัพท์
คำนาม

 • สัตว์: lion, fox, elephant, zebra, rabbit, giraffe, cheetah, owl, squirrel
 • อวัยวะ: nose, eye, mouth, tail, hand, foot, head
 • ส่วนของบ้าน: window, door, wall, roof, floor
 • ห้องในบ้าน: dining room, bedroom, living room, kitchen
 • สิ่งของในบ้าน: sofa, picture, pan, TV, candle, comb
 • อาหาร: egg, chicken, crab, fish sauce, sugar, yoghurt, honey, milk, chocolate powder, cabbage, coriander leaves, omelette, spring onion, beef
 • เครื่องดื่ม: milk, iced chocolate
 • คำนามอื่นๆ: family, animal, king, door, forest, name, buddy, note, basket, flower, present, clothes, dish, bed, rubbish, plants, carpet, laundry, frog, fence, net

คำคุณศัพท์

 • คำคุณศัพท์: dangerous, safe
 • สี: white, brown, blue, black
 • ลักษณะ: tall, thin, big, small, sharp, long, curly
 • ความรู้สึก: happy, sad, nice, afraid

คำกริยา

 • คำกริยา: wash, help, make, iron, take, cook, mop, water, vacuum, feed, wear, visit
 • กริยาช่อง 2 (Regular Verbs): asked, called, happened, cried, looked, opened, passed, walked, lived
 • กริยาช่อง 2 (Irregular Verbs): came, went, said, became, woke, thought, saw, ran
 • การปรุงอาหาร: mix, cook, crack, mince, chop, stir, pour, slice, shake
  Two-Word Verbs: put in/on, take off, pour in (to), pull out
 • อื่น ๆ: recipe, circle, stop, breakfast, chair, bed

สำนวน

 • สำนวน : Just for you. What a beautiful day!
 • งานบ้าน: make the bed, iron/wash the clothes, cook breakfast/dinner, water the plants, do the laundry, mop the floor
 • อุบัติเหตุ: burn your (hand), break your (leg/arm), cut your (finger), hit your (head)

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ป. 5 เทอม 2

เรื่อง Call an ambulance!

 • Reported speech
 • said/told
 • Reported speech: time markers

เรื่อง Let’s eat healthity

 • First conditional
 • First conditional questions

เรื่อง The big match

 • Modal verb: may,might and could
 • have to/had to statements and questions

เรื่อง Ancient buildings

 • Indefinite pronoun
 • Question

เรื่อง A message for the future

 • The passive (present simple)
 • Passive and active

เรื่อง Be a part of history!

 • The passive (past simple)
 • Passive questions
 • Quantities : a few / a little / a lot of / many /much / some/ any
  There is / There are
 • How much / How many ……….?
 • Nouns : Countable / Uncountable Nouns
 • Present Simple Tense 1
 • Present Simple Tense 2
 • Past Simple Tense 1
 • Past Simple Tense 2
 • Future Simple Tense
 • Object Pronoun : me you them, us, it, him, her
 • Preposition of places
 • Asking and Answering Yes / No Questions
 • Wh – Questions