คอร์สติวเพิ่มเกรด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

คอร์สติวเพิ่มเกรด ประถมศึกษาปีที่ 6

สถาบันเอ็นจิเนียร์ติวเตอร์ เปิดคอร์สติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ติวสอบปลายภาค เริ่มต้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 3 รายวิชาหลัก กล่าวคือ คณิต, วิทย์ และภาษาอังกฤษ เพิ่มพื้นฐานและทักษะการทำข้อสอบในการเรียนที่โรงเรียนของน้องๆ เพื่อโอกาสทางการศึกษาในอนาคต เช่น เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาในสถาบันชั้นนำของจังหวัด, ภูมิภาค, หรือระดับประเทศ เราจึงได้เปิดคอร์สสำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจและอยากเพิ่มความสามารถของตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเนื้อหาหลักที่สอนอ้างอิงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะสอนปรับพื้นฐานในแต่ละเรื่อง มีแบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบให้ทดลองทำ และการสอบหลังเรียนเพื่อวัดและประเมินผลการเรียน

รายละเอียด

 1. ระยะเวลาในการเรียนโดยแต่ละรายวิชาโดยประมาณ 10 สัปดาห์ เรียนสัปดาห์ละ 3 วัน รวมเวลาทั้งหมด 70 ชั่วโมง
 2. เรียนช่วงหลังเลิกเรียน-หัวค่ำในวันธรรมดา และช่วงเวลาเช้า-บ่าย-เย็น ในวันเสาร์-อาทิตย์ (ตามตารางเรียน)
 3. สอนเนื้อหาในแต่ละรายวิชาก่อนที่น้องจะได้เรียนที่โรงเรียน ทำให้น้องเข้าใจเนื้อหาก่อนเพื่อนๆและเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้น
 4. สอนทำการบ้าน และติวข้อสอบปลายภาคเรียน เพื่อเพิ่มเกรด และนำไปต่อยอดได้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป
 5. มีแบบฝึกหัด และการสอบหลังจบคอร์ส เพื่อประเมินผลการเรียนในคอร์สนั้นๆ
 6. สอนโดยติวเตอร์ระดับแนวหน้าของเรา เรียนแบบพี่ติวให้น้อง สงสัยตรงไหนสอบถามได้ตลอด

รายวิชาที่เปิดสอน

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป. 6 เทอม 1

เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร

 • จำนวนนับและสมบัติของจำนวนนับ
 • การบวก ลบ คูณ หารระคน
 • แบบรูป

เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ

 • ตัวประกอบและจำนวนนับ
 • ตัวหารร่วมมาก
 • ตัวคูณร่วมน้อย

เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร

 • เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ

เรื่อง เส้นขนาน

 • เส้นขนาน

เรื่อง สมการ

 • สมการ
 • โจทย์ปัญหาสมการ
 • สมการหลายตัวแปร
 • สมการและการแก้สมการ

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป. 6 เทอม 2

เรื่อง ทศนิยม

 • การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.6
 • ทศนิยม ป.6
 • ทบทวนการบวก ลบ คูณ หาร ของทศนิยม

เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม

 • สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม
 • พื้นที่รูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม

เรื่อง รูปวงกลม

 • พื้นที่และเส้นรอบรูปวงกลม

เรื่อง บทประยุกต์

 • อัตราส่วน ร้อยละ และเปอร์เซ็นต์
 • โจทย์ปัญหาการซื้อขาย กำไร ขาดทุน และดอกเบี้ย

เรื่อง รููปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 • รูปเรขาคณิต 2 มิติ
 • รูปเรขาคณิต 3 มิติ

เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็น

 • สถิติ
 • ความน่าจะเป็น

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เทอม 1

เรื่อง อาหารและสารอาหาร

 • อาหารและสารอาหาร
 • อาหารหลัก 5 หมู่
 • สารอาหาร
 • สารอาหารกับพลังงาน
 • หลักโภชนาการ

เรื่อง ร่างกายมนุษย์

 • ร่างกายของมนุษย์
 • ระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์
 • การเจริญเติบโตของมนุษย์
 • การเจริญเติบโตของร่างกาย
 • ระบบย่อยอาหาร
 • ระบบหายใจ
 • ระบบขับถ่าย
 • ระบบหมุนเวียนเลือด
 • การทำงานร่วมกันของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบหายใจ

เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 • นิเวศวิทยา
 • สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ
 • สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต
 • กลุ่มสิ่งมีชีวิต (กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ)
 • โซ่อาหาร
 • สายใยอาหาร
 • รูปแบบความสัมพ้นธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน

เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน

 • สสาร
 • สถานะและสมบัติของสาร
 • การเปลี่ยนแปลงของสาร
 • สารในชีวิตประจำวัน
 • อนุภาคในของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
 • การเปลี่ยนสถานะของสาร
 • การแยกสารละลาย
 • การแยกสารเนื้อผสม

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เทอม 2

เรื่อง วงจรไฟฟ้า

 • วงจรไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
 • ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า
 • การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
 • การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน
 • แม่เหล็กไฟฟ้า

เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง

 • ดิน หิน และการเปลี่ยนแปลง
 • ดิน หิน แร่ และการเปลี่ยนแปลง
 • หิน
 • ประเภทของหิน
 • องค์ประกอบของหิน
 • ประโยชน์ของหิน
 • กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน
 • ธรณีพิบัติภัย

เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ

 • ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ
 • ข้างขึ้นข้างแรม
 • พระจันทร์กับดวงจันทร์
 • ปรากฏการณ์สุริยุปราคา
 • สุริยุปราคา
 • จันทรุปราคา
 • ฤดู
 • ฤดูของประเทศไทย
 • ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ
 • ดาราศาสตร์

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ป. 6 เทอม 1

เรื่อง Grammar Usage

 • Nouns : Common/ Proper Nouns, Plurals Nouns)

เรื่อง คำศัพท์

 • คำนาม: hare, tortoise, runner, lane, hill, race, finish, line, winner, fire, smoke, bridge, river, python, gap, crocodile, pill, bill, health, fruit, gum
 • คำกริยา: hop, plod, meet, bow, race, stop, watch, wait, run off, walk by/along/on, clap, shout, cheer, march in, roll, cross, splash, put out
 • คำคุณศัพท์: fast(est), slow(est), easy, sure, narrow, kind, many, sick, healthy, better, rich, perfect, slim, smooth, every, dried, shredded
 • คำกริยาวิเศษณ์: politely, slowly, suddenly, once, twice, never, well, together, finely, quickly
 • คำสรรพนาม: everything, nothing

เรื่อง สำนวนภาษา

 • How do you do? How do you do?
 • Come and (watch) us.
 • One, two, three, go!
 • Thank you. You’re very kind.
 • Congratulations!
 • Beat the heat.
 • Stay cool.
 • Once upon a time,..
 • Dear God,…
 • to fall in love
 • to make a noise

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ป. 6 เทอม 2

เรื่อง You’re won a computer!

 • Passive Voice
 • The passive (future)
 • The passive (Present perfect)

เรื่อง Explorers for a day!

 • Relative pronouns: who, which
 • Reported pronouns: that
 • Relative Clause

เรื่อง It’s a mystery!

 • Past perfect
 • Past perfect negative sentences and questions
 • Tenses สำหรับ ป. 6

เรื่อง Survival!

 • Conditional (If-clause)
 • Third conditional (If clause)
 • Modal verbs: have to, must, should and ought to
 • Modal verbs

เรื่อง Around the world!

 • Reported speech -Direct Speech / Indirect Speech (all tenses)
 • Reflexive pronouns: myself, yourself, itself, himself, herself, ourselves and themselves

เรื่อง Space travel!

 • Reported speech (Direct Speech/Indirect Speech): Wh- questions where, why, what, who and when
 • Reported speech (Direct Speech/Indirect Speech): commands and requests told/asked
 • Reflexive pronouns: myself, yourself, itself, himself, herself, ourselves and themselves

เรื่อง Holiday time!

 • wish
 • Question tags 1
 • Question tags 2/li>
 • Quantities : a few / a little/ a lot of / some/any / much / many
 • How much / How many ……….?
 • Nouns : Countable / Uncountable Nouns
 • Pronouns : Reflexive Pronouns
 • Present Simple Tense
 • Present Simple Tense – Negative & Question
 • Present tense ตะลุยโจทย์
 • Present Continuous
 • Past Simple Tense
 • Future Simple Tense 1
 • Future Simple Tense 2
 • Future tense ตะลุยโจทย์
 • Asking and Giving (Directions, Polite Questions, Possible Answers)
 • Let’s / Can