0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

คอร์สติวสอบกรมสรรพากร 2565

NewHot
86

LIVE STREAMING คอร์สติวกรมสรรพากร ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฎิบัติงาน 2565

4,500.00฿

คอร์สติวกรมสรรพากร ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฎิบัติงาน: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 10 วันต่อเนื่อง เรียนวันละ 2 ชั่วโมง เริ่มคอร์สวันจันทร์ที่ 19 ก.ย. 2565 ปิดคอร์ส วันพุธที่ 28 ก.ย. 2565 สามารถดูตารางเรียนได้ด้านล่าง รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 24 ชั่วโมง เรียนสดออนไลน์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา

กรมสรรพากร เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีจากฐานรายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศ ตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาล เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์

  1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ(คุณวุฒิ ป.ตรี) ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
  2. ตำแหน่งประเภททั่วไป(คุณวุฒิ ปวส.) ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,560 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

ระเบียบการรับสมัครสอบกรมสรรพากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2565

ปล. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภาค ก ดังนี้

1) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ และ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

2) ระดับประกาศนียบัตรวิชชีพชั้นสูง (ปวส) ขึ้นไป สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานกรมสรรพากรปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

วิชาที่ใช้สอบกรมสรรพากร ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฎิบัติงาน 2565

การให้คะแนนสอบแข่งขันดังนี้

Weight Score

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อสอบปรนัย จำนวน 100 ข้อ รวม 200 คะแนน)

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์รายบุคคล 100 คะแนน)

เกณฑ์การตัดสิน

ทั้งนี้ กรมสรรพากรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสมารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60และเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

  • การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียตามลำดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลำตับตามเลขประจำตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก

 

  • การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาสขึ้นบัญชี แยกเป็นบัญชีตามตำแหน่งที่รับสมัครตามข้อ 1 แต่ถ้ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตำแหน่งอย่างเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก