คอร์สติวสอบกรมสรรพากร 2566

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

คอร์สกรมสรรพากร - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

กรมสรรพากร เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีจากฐานรายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศ ตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาล เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์

  1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ(คุณวุฒิ ป.ตรี) ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
  2. ตำแหน่งประเภททั่วไป(คุณวุฒิ ปวส.) ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,560 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

ปล. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภาค ก ดังนี้

1) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ และ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

2) ระดับประกาศนียบัตรวิชชีพชั้นสูง (ปวส) ขึ้นไป สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานกรมสรรพากรปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

วิชาที่ใช้สอบกรมสรรพากร ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฎิบัติงาน 2565

Weight Score

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อสอบปรนัย จำนวน 100 ข้อ รวม 200 คะแนน)

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์รายบุคคล 100 คะแนน)

  • การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียตามลำดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลำตับตามเลขประจำตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก

 

  • การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาสขึ้นบัญชี แยกเป็นบัญชีตามตำแหน่งที่รับสมัครตามข้อ 1 แต่ถ้ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตำแหน่งอย่างเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก