โรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ สถานีและหลักเกณฑ์ของการสอบพลศึกษา 2564

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

โรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ สถานีและหลักเกณฑ์ของการสอบพลศึกษา 2564

สถานีของการสอบพลศึกษา ประกอบด้วยการทดสอบ จำนวน 8 สถานี ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องทำการทดสอบให้ครบทุกสถานี ตามที่กำหนด โดยมีสถานีและวิธีการทดสอบ ดังนี้

  1. นั่งงอตัว ให้ผู้รับการทดสอบอยู่ในท่าเริ่มต้น คือ นั่งเหยียดขาตรงชิดกันและให้ข้างเท้าด้านในชิดกันตั้งเท้าให้เป็นมุมฉาก ฝ่าเท้าทั้งสองสัมผัสกับกล่องตรงกลางไม้วัด เมื่อกรรมการสั่ง “เริ่ม” ให้ผู้รับการทดสอบโน้มตัวลงไปเหยียดแขนและปลายนิ้วมือให้ตึงเลื่อนไปข้างหน้าตามแนวไม้วัด จนไม่สามารถเลื่อนปลายนิ้วมือต่อไปได้และเข่าจะต้องเหยียดตรงตลอดเวลา ห้ามโยกตัวหรืองอตัวแรง ๆ การบันทึกให้ถือระยะที่ไกลที่สุดตามแนวไม้วัด
  2. ลุกนั่ง 30 วินาที ให้ผู้รับการทดสอบอยู่ท่าเริ่มต้น คือ นอนหงาย เข่าทั้งสองงอเป็นมุมฉาก เท้าทั้งสองห่างกันประมาณ 1 ฟุต มือทั้งสองให้นิ้วมือประสานกันอยู่ที่ท้ายทอย กางศอกให้แนบพื้นเบาะ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ จะนั่งคุกเข่าบริเวณปลายเท้า มือทั้งสองจับและกดที่ข้อเท้าของผู้เข้ารับการทดสอบ ให้เท้าติดพื้นเมื่อพร้อมแล้วกรรมการจะให้สัญญาณว่า “เริ่ม” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบยกลำตัวท่อนบนขึ้นสู่ท่านั่งพร้อมกับก้มศีรษะและรวบศอกทั้งสองข้างชิดกันเข้าอยู่ระหว่างช่องเข่าแล้วกลับนอนหงายลงพื้นให้อยู่ในท่าเริ่มต้นสัมผัสที่เบาะ ทำเช่นนี้ติดต่อกันให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุด ภายในเวลา 30 วินาที หากผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติผิดจากวิธีดังกล่าว กรรมการจะไม่นับจำนวนครั้งที่ทำผิดนั้น
  3. ยืนกระโดดไกล ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอยู่ในท่าเริ่มต้นโดยยืนบนกระดานเส้นเริ่ม ปลายเท้าทั้งสองชิดเส้นเริ่ม เมื่อพร้อมแล้วกรรมการจะสั่ง “เริ่ม” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบเหวี่ยงแขนทั้งสองไปด้านหลังก้มตัวย่อเข่าเหวี่ยงแขนทั้งสองไปข้างหน้าพร้อมกระโดด ให้ลาตัวและเท้าทั้งสองไปด้านหน้าให้ไกลที่สุด การวัดระยะการกระโดด จะถือจากเส้นเริ่มไปยังจุดที่ส้นเท้าสัมผัสพื้น หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสพื้นใกล้เส้นเริ่มมากที่สุด หากการทดสอบผิดจากที่กำหนด เช่น เหยียบเส้นเริ่ม ให้ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถทดสอบได้อีก 1 ครั้ง
  4. ดึงข้อ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอยู่ในท่าเริ่มต้นโดยจับราวเดี่ยวคว่่ำมือ มือห่างกันประมาณความกว้างเท่าช่วงไหล่ ปล่อยลำตัวห้อยลงเหยียดตรง เมื่อพร้อมแล้วกรรมการจะสั่ง “เริ่ม” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบดึงตัวขึ้นจนคางอยู่เหนือราว แล้วปล่อยตัวลงมาอยู่ในท่าเริ่มต้นและดึงขึ้นในลักษณะเดิมติดต่อกันให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุดห้ามแกว่งตัวหรือเตะเท้าช่วย หากหยุดพักระหว่างครั้งเกิน 5 วินาที หรือไม่สามารถดึงตัวขึ้นจนคางพ้นราวได้เกิน 2 ครั้งติดต่อกัน ถือว่าสิ้นสุดการทดสอบ
  5. วิ่งเก็บของ เป็นการวิ่งทดสอบบนทางเรียบระยะทาง 10 เมตร หลังเส้นเริ่มต้นและปลายทางจะมี วงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. และจะมีท่อนไม้ 2 ท่อน (ขนาด 5 x 5 x 10 ซม.) วางขนาน ห่างกัน 10 ซม. กลางวงกลมปลายทาง ท่าเริ่มต้นให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนเท้าข้างใดข้างหนึ่งอยู่หลังเส้นเริ่ม เมื่อพร้อมแล้วกรรมการสั่ง “เริ่ม” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งไปหยิบท่อนไม้ในวงกลมปลายทาง 1 ท่อนแล้ววิ่งกลับตัวเอาไม้มาวางในวงกลมหลังเส้นเริ่ม แล้ววิ่งกลับไปหยิบท่อนไม้อีกท่อนหนึ่ง แล้วกลับตัวมายังเส้นเริ่ม และวิ่งผ่านเลยเส้นเริ่มไปโดยไม่ต้องวางท่อนไม้ท่อนที่ 2 ระหว่างการทดสอบ ห้ามโยนท่อนไม้ท่อนแรกเข้าวงกลม และหากวางไม้ไม่ตรงวงกลมจะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ หรือเมื่อทำการทดสอบเกิดการหกล้ม จะให้ผู้เข้ารับการทดสอบทำการทดสอบได้อีก 1 ครั้ง แต่จะบันทึกเวลาและคิดคะแนนในครั้งหลัง
  6. วิ่ง 50 เมตร ท่าเริ่มต้นให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนเท้าใดเท้าหนึ่งอยู่หลังเส้นเริ่ม เมื่อผู้ปล่อยตัวสั่ง “เข้าที่” และเมื่อได้ยินสัญญาณปล่อยตัว “เสียงนกหวีดสั้น” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งไปยังเส้นชัยให้เร็วที่สุดการคิดคะแนนจะคิดตามเวลาที่ผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคนทำได้ดีที่สุด
  7. วิ่ง 1000 เมตร ท่าเริ่มต้นให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนเท้าใดเท้าหนึ่งหลังเส้นเริ่ม เมื่อผู้ปล่อยตัวสั่ง “เข้าที่” และเมื่อได้รับสัญญาณปล่อยตัว “เสียงนกหวีดสั้น” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งไปตามเส้นทางที่กำหนดจนถึงเส้นชัย การคิดคะแนนจะคิดตามเวลาที่ผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคนทำได้ดีที่สุด
  8. ว่ายน้ำ 50 เมตร ท่าเริ่มต้นให้ผู้เข้ารับการทดสอบยืนบนแท่นปล่อยตัว หรือเกาะที่ขอบสระด้านเส้นเริ่ม เมื่อผู้ปล่อยตัวสั่ง “เข้าที่” และเมื่อได้ยินสัญญาณปล่อยตัว “เสียงนกหวีดสั้น” ให้ผู้เข้ารับการทดสอบพุ่งตัวลงน้าหรือถีบตัวออกจากขอบสระเส้นเริ่ม แล้วว่ายน้าโดยเร็วในท่าใดก็ได้ไปยังเส้นชัยแตะขอบสระอีกด้านหนึ่ง การคิดคะแนนจะคิดตามเวลาที่ผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคนทำได้ดีที่สุด

การคิดคะแนนในการสอบพลศึกษาและการตัดสินผลการสอบคัดเลือก

การให้คะแนนในการทดสอบพลศึกษาแต่ละสถานี มีเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ทำได้ระยะทางที่ทำได้ หรือเวลาที่ทำได้ ผู้สมัครที่เข้ารับการทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำสุดของทุกๆ สถานี หากไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำสุด โดยตกในสถานีใดสถานีหนึ่ง จะถือว่าสอบไม่ผ่านรอบสอง


ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพเรือ 2564

ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพเรือ 2564


ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพเรือ 2564

ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพเรือ 2564


ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพเรือ 2564


ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพเรือ 2564

ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพเรือ 2564

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *