โรงเรียนเตรียมทหาร ส่วนของกองทัพเรือ การสอบรอบสอง 2564

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

โรงเรียนเตรียมทหาร ส่วนของกองทัพเรือ การสอบรอบสอง 2564

[academia_heading title=”โรงเรียนเตรียมทหาร ส่วนของกองทัพเรือ
การสอบรอบสอง 2564″ el_class=”mg-bottom-40″]

การสอบรอบสอง จะคัดเลือกผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการที่ได้ จัดเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดตามจำนวนที่ต้องการ เข้าทำการทดสอบทางสุขภาพจิต ทดสอบวิภาววิสัย ตรวจร่างกาย สอบพลศึกษา และสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมและมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจสัญญาบัตรที่มีคุณภาพของกองทัพเรือและสำนักงานตารวจแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ผู้สมัครที่ไม่มาเข้าทำการสอบรอบสอง ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ โดยมีการสอบรอบสองดังนี้

  1. การทดสอบทางสุขภาพจิต เป็นการตรวจสภาพความสมบูรณ์และความเหมาะสมทางด้านจิตใจของผู้สมัคร
  2. การทดสอบวิภาววิสัย เป็นการทดสอบทางนามธรรม เกี่ยวกับการรู้สึกนึกคิด ลักษณะนิสัย คุณธรรม จริยธรรม ของแต่ละบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเป็นทหาร ตำรวจ โดยผู้สมัครต้องชำระเงินค่าทดสอบวิภาววิสัย จำนวน 50 บาท ในวันทดสอบวิภาววิสัยด้วย
  3. การตรวจร่างกาย ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย (รายละเอียดตามผนวก ก) ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ นอกจากการตรวจร่างกายแล้ว จะมีการ X – Ray ตรวจโลหิต และตรวจปัสสาวะด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าตรวจร่างกาย และการตรวจทางการแพทย์ จำนวน 1,430 บาท ในวันประกาศผลสอบภาควิชาการอย่างเป็นทางการและรับรายงานตัว ผลการตรวจร่างกาย ณ วันตรวจ ถือเอาความเห็นของคณะกรรมการแพทย์ที่กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้งเป็นเด็ดขาด โดยไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายจากที่อื่นๆ ในกรณีที่แพทย์ต้องการตรวจพิเศษนอกเหนือจากการตรวจร่างกาย และการตรวจทางการแพทย์ดังกล่าวแล้ว ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจจะต้องออกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  4. การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สมัคร โดยมีสถานีทดสอบจำนวน 8 สถานี และหลักเกณฑ์การสอบของแต่ละสถานี (รายละเอียดตามผนวก จ) ซึ่งมีคะแนนเต็มรวมในการสอบพลศึกษา 100 คะแนน ผลคะแนนการสอบพลศึกษาที่ได้จะนำไปรวมกับคะแนนที่ได้จากการสอบภาควิชาการซึ่งมีคะแนนเต็มรวม 700 คะแนน รวมเป็นคะแนนเต็มทั้งหมด 800 คะแนน แล้วจัดเรียงตามลำดับคะแนนใหม่เพื่อประกาศผลสอบรอบสุดท้ายต่อไป ทั้งนี้ ผู้สมัครที่เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ โดยสอบตกในสถานีใดสถานีหนึ่ง จะถือว่าสอบไม่ผ่านรอบสอง
  5. การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา เป็นการพิจารณาตรวจคุณลักษณะความเหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจสัญญาบัตรของผู้สมัคร ประกอบด้วย รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจว่องไว การแสดงออก น้ำเสียง การพูด สนทนา ความจำ ความคิด ปฏิภาณไหวพริบความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทัศนคติต่อการเป็นทหารอาชีพ และพร้อมปฏิบัติได้ทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีผลการสอบ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เท่านั้น

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *