วิชาที่สอบและคะแนนการสอบภาควิชาการ โรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพอากาศ 2565

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

วิชาที่สอบและคะแนนการสอบภาควิชาการ โรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพอากาศ 2565

[academia_heading title=”วิชาที่สอบและคะแนนการสอบภาควิชาการ โรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพอากาศ 2565″ el_class=”mg-bottom-40″]

การสอบวิชาการ (คะแนนรวม 700 คะแนน)

ปัญหาสอบครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) แบ่งเป็น 4 วิชา ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง

 1. วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 160 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์ผ่าน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และมีขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการออกปัญหาสอบฯ อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 : Reading Comprehension, Vocabulary, Grammar, Structure, Expression และ Conversation
 2. วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการออกปัญหาสอบฯ ดังนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 : สาระที่ 1 การอ่าน, สาระที่ 2 การเขียน, สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด, สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วยสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต ในสังคม, เศรษฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์ รวมทั้งความรู้รอบตัว ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน และศาสตร์พระราชา
 3. วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 220 คะแนน โดยมีขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการออกปัญหาสอบฯ ดังนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 : ในสาระวิชาวิทยาศาสตร์คำนวณ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 : การเคลื่อนที่แนวตรง, แรงและกฎการเคลื่อนที่, การเคลื่อนที่ในแบบต่าง ๆ, งานและพลังงาน, โมเมนตัมและการชน, โครงสร้างโลก, โลกและดาราศาสตร์เบื้องต้น, ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี, อะตอมและตารางธาตุ, พันธะเคมี, โมลและสูตรเคมี, สารละลาย, ปริมาณสัมพันธ์, ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาและธรณีประวัติ
 4. วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 220 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์ผ่าน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และมีขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการออกปัญหาสอบฯ ดังนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 : อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว, การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง, สมการกำลังสองตัวแปรเดียว, ความคล้าย, กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง, สถิติ, ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร, วงกลม ,พีระมิด กรวย และทรงกลม, ความน่าจะเป็น และอัตราส่วนตรีโกณมิติ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 : เซต, ตรรกศาสตร์, หลักการนับเบื้องต้น, ความน่าจะเป็น, จำนวนจริง, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, ฟังก์ชัน เอกซ์โพเนนเซียลและฟังก์ชันลอการิทึม และเรขาคณิตวิเคราะห์

คะแนนรวม 700 คะแนน เวลา 13.00 – 17.00 น.

ภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์
[academia_course_category tab_style=”text” category_default=”online-cadet” columns=”3″ item=”8″ category=”catc-course,online-cadet”]

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *