โรงเรียนเตรียมทหาร ส่วนของกองทัพเรือ การสอบรอบสอง 2565

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

โรงเรียนเตรียมทหาร ส่วนของกองทัพเรือ การสอบรอบสอง 2565

[academia_heading title=”โรงเรียนเตรียมทหาร ส่วนของกองทัพเรือการสอบรอบสอง 2565″ el_class=”mg-bottom-40″]

การสอบรอบสอง จะคัดเลือกผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการที่ได้ จัดเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดตามจำนวนที่ต้องการ เข้าทำการทดสอบทางสุขภาพจิต ทดสอบวิภาววิสัย ตรวจร่างกาย สอบพลศึกษา และสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความเหมาะสมและมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจสัญญาบัตรที่มีคุณภาพของกองทัพเรือและสำนักงานตารวจแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ผู้สมัครที่ไม่มาเข้าทำการสอบรอบสอง ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ โดยมีการสอบรอบสองดังนี้

  1. การทดสอบทางสุขภาพจิต เป็นการตรวจสภาพความสมบูรณ์และความเหมาะสมทางด้านจิตใจของผู้สมัคร
  2. การทดสอบวิภาววิสัย เป็นการทดสอบทางนามธรรม เกี่ยวกับการรู้สึกนึกคิด ลักษณะนิสัย คุณธรรม จริยธรรม ของแต่ละบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเป็นทหาร ตำรวจ โดยผู้สมัครต้องชำระเงินค่าทดสอบวิภาววิสัย จำนวน 50 บาท ในวันทดสอบวิภาววิสัยด้วย
  3. การตรวจร่างกาย ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย (รายละเอียดตามผนวก ก) ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ นอกจากการตรวจร่างกายแล้ว จะมีการ X – Ray ตรวจโลหิต และตรวจปัสสาวะด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าตรวจร่างกาย และการตรวจทางการแพทย์ จำนวน 1,430 บาท ในวันประกาศผลสอบภาควิชาการอย่างเป็นทางการและรับรายงานตัว ผลการตรวจร่างกาย ณ วันตรวจ ถือเอาความเห็นของคณะกรรมการแพทย์ที่กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้งเป็นเด็ดขาด โดยไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายจากที่อื่นๆ ในกรณีที่แพทย์ต้องการตรวจพิเศษนอกเหนือจากการตรวจร่างกาย และการตรวจทางการแพทย์ดังกล่าวแล้ว ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจจะต้องออกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  4. การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สมัคร โดยมีสถานีทดสอบจำนวน 8 สถานี และหลักเกณฑ์การสอบของแต่ละสถานี (รายละเอียดตามผนวก จ) ซึ่งมีคะแนนเต็มรวมในการสอบพลศึกษา 100 คะแนน ผลคะแนนการสอบพลศึกษาที่ได้จะนำไปรวมกับคะแนนที่ได้จากการสอบภาควิชาการซึ่งมีคะแนนเต็มรวม 700 คะแนน รวมเป็นคะแนนเต็มทั้งหมด 800 คะแนน แล้วจัดเรียงตามลำดับคะแนนใหม่เพื่อประกาศผลสอบรอบสุดท้ายต่อไป ทั้งนี้ ผู้สมัครที่เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ โดยสอบตกในสถานีใดสถานีหนึ่ง จะถือว่าสอบไม่ผ่านรอบสอง
  5. การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา เป็นการพิจารณาตรวจคุณลักษณะความเหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจสัญญาบัตรของผู้สมัคร ประกอบด้วย รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจว่องไว การแสดงออก น้ำเสียง การพูด สนทนา ความจำ ความคิด ปฏิภาณไหวพริบความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทัศนคติต่อการเป็นทหารอาชีพ และพร้อมปฏิบัติได้ทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีผลการสอบ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เท่านั้น

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์
[academia_course_category tab_style=”text” category_default=”online-cadet” columns=”3″ item=”8″ category=”catc-course,online-cadet”]

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *