คอร์สติวเพิ่มเกรด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

คอร์สติวเพิ่มเกรด มัธยมศึกษาปีที่ 1

สถาบันเอ็นจิเนียร์ติวเตอร์ เปิดคอร์สติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ติวสอบปลายภาค เริ่มต้นระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 ใน 3 รายวิชาหลัก กล่าวคือ คณิต, วิทย์ และภาษาอังกฤษ เพิ่มพื้นฐานและทักษะการทำข้อสอบในการเรียนที่โรงเรียนของน้องๆ เพื่อโอกาสทางการศึกษาในอนาคต เช่น เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาในสถาบันชั้นนำของจังหวัด, ภูมิภาค, หรือระดับประเทศ เราจึงได้เปิดคอร์สสำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจและอยากเพิ่มความสามารถของตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเนื้อหาหลักที่สอนอ้างอิงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะสอนปรับพื้นฐานในแต่ละเรื่อง มีแบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบให้ทดลองทำ และการสอบหลังเรียนเพื่อวัดและประเมินผลการเรียน

รายละเอียด

 1. ระยะเวลาในการเรียนโดยแต่ละรายวิชาโดยประมาณ 10 สัปดาห์ เรียนสัปดาห์ละ 3 วัน รวมเวลาทั้งหมด 70 ชั่วโมง
 2. เรียนช่วงหลังเลิกเรียน-หัวค่ำในวันธรรมดา และช่วงเวลาเช้า-บ่าย-เย็น ในวันเสาร์-อาทิตย์ (ตามตารางเรียน)
 3. สอนเนื้อหาในแต่ละรายวิชาก่อนที่น้องจะได้เรียนที่โรงเรียน ทำให้น้องเข้าใจเนื้อหาก่อนเพื่อนๆและเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้น
 4. สอนทำการบ้าน และติวข้อสอบปลายภาคเรียน เพื่อเพิ่มเกรด และนำไปต่อยอดได้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป
 5. มีแบบฝึกหัด และการสอบหลังจบคอร์ส เพื่อประเมินผลการเรียนในคอร์สนั้นๆ
 6. สอนโดยติวเตอร์ระดับแนวหน้าของเรา เรียนแบบพี่ติวให้น้อง สงสัยตรงไหนสอบถามได้ตลอด

รายวิชาที่เปิดสอน

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1

เรื่อง ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย

 • การหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)

เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม

 • จำนวนและการดำเนินการ
 • สมบัติของจำนวนนับและจำนวนเต็ม/li>
 • ตัวประกอบและตัวประกอบร่วม
 • การแยกตัวประกอบและจำนวนตัวประกอบ
 • การแยกตัวประกอบ

เรื่อง เลขยกกำลัง

 • เลขยกกำลัง

เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต

 • เรขาคณิต 2 มิติ
 • ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2

เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน

 • เศษส่วนและทศนิยม

เรื่อง คู่อันดับและกราฟ

 • คู่อันดับและกราฟ 1
 • คู่อันดับและกราฟ 2 (พาราโบลา)

เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 • แบบรูปและความสัมพันธ์
 • แบบรูป
 • สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • ระบบสมการเชิงเส้น 1 (ตัวแปรเดียว)
 • ระบบสมการเชิงเส้น 2 (สองตัวแปร)

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 1

เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร

 • กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • วิธีการทางวิทยาศาสตร์
 • หน่วยเอสไอ
 • ลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์
 • เครื่องมือและอุปกรณ์ : ผู้ช่วยของนักวิทยาศาสตร์

เรื่อง สารรอบตัว

 • สถานะของสาร
 • สถานะของสสาร
 • สถานะของสสาร : แก๊ส
 • การเปลี่ยนสถานะของสาร
 • ความร้อน
 • การถ่ายโอนความร้อน
 • ผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร
 • การจัดกลุ่มตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค
 • การจำแนกสาร

เรื่อง สารละลาย

 • การละลายของสารในตัวทำละลาย
 • ความเข้มข้นของสารละลาย
 • การแพร่
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย

เรื่อง สารละลายกรดและเบส

 • สมบัติของสารละลายกรดและสารละลายเบส
 • สมบัติของกรด
 • สมบัติของเบส
 • อินดิเคเตอร์
 • ค่า pH ของสารละลาย
 • สมบัติความเป็นกรดเบสของสารละลาย
 • การตรวจวัดค่า pH ของสารละลายและการนำความรู้ไปใช้
 • สมบัติความเป็นกรดเบสของสารละลาย
 • ค่า pH ของสารละลายกรด-เบส
 • กรดและเบสในชีวิตประจำวัน
 • อันตรายจากกรดและเบส

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 2

เรื่อง บรรยากาศ

 • บรรยากาศ
 • ชั้นบรรยากาศ
 • รู้รอบโลก ตอน สำลีบนฟ้า
 • เมฆก้อนนั้นที่ฉันเฝ้ามอง (ชนิดของเมฆ)
 • ชีทสรุปวิทยาศาสตร์ ม. 1 บรรยากาศ
 • ปัจจัยที่มีผลต่ออุณหภูมิอากาศ

เรื่อง ลมฟ้าอากาศ

 • ลม ฟ้า อากาศ
 • การเกิดเมฆและฝน
 • พายุหมุนเขตร้อน
 • การเกิดลม
 • มรสุม
 • อุณหภูมิอากาศ
 • การพยากรณ์อากาศ
 • ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา
 • ปรากฏการณ์เรือนกระจก
 • มลพิษทางอากาศ

เรื่อง การเคลื่อนที่

 • การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • การเคลื่อนที่แนวตรง
 • ความรู้พื้นฐานฟิสิกส์ เรื่องกลศาสตร์
 • ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง

เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต

 • กล้องจุลทรรศน์
 • เซลล์
 • ส่วนประกอบของเซลล์พืช
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
 • เซลล์และการลำเลียงสารผ่านเซลล์
 • หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช
 • การแพร่
 • ออสโมซิส

เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช

 • การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
 • การคายน้ำของพืช
 • การสังเคราะห์ด้วยแสง
 • ส่วนประกอบของดอก
 • การสืบพันธุ์ของพืชแบบอาศัยเพศ
 • การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
 • การตอบสนองของพืช

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.1 เทอม 1

เรื่อง I/My/,You/your; Be

 • การแนะนำตัวเกี่ยวกับอาชีพเป็นภาษาอังกฤษ
 • อาชีพในภาษาอังกฤษ
 • Article : A, An, The
 • Pronoun
 • Possessive Pronoun

เรื่อง Can/Can’t

 • Present Simple Tense
 • กิจวัตรประจำวันในภาษาอังกฤษ

เรื่อง Present Simple

 • รวม Adverb ชนิดต่างๆ ในภาษาอังกฤษ
 • Adverb of frequency

เรื่อง Present Continuous

 • Present Continuous Tense
 • บทสนทนาภาษาอังกฤษ คุณกำลังทำอะไร

เรื่อง was/were

 • Past simple Tense
 • บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวในอดีต She was smart.

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.1 เทอม 2

เรื่อง Be and personal information

 • This/that/these/those, plurals, object pronouns

เรื่อง There is/there are

 • Have got

เรื่อง Present simple positive

 • Present simple
 • adverbs of frequency

เรื่อง Present simple negative

 • possessive ‘s whose and possessive pronouns

เรื่อง Present Continuous

 • Present Continuous
 • Present simple

เรื่อง A lot of, much, many, some and any

 • Like + v.ing

เรื่อง Adverbs of manner

 • Have to and don’t have to

เรื่อง Was/were ; ago

 • Past simple positive

เรื่อง Past simple negative

 • Past simple question and short answer

เรื่อง Comparative adjectives

 • Superlative adjectives

เรื่อง Going to

 • Will to predictions
 • Verb to Have
 • Verb – ing นั้น สำคัญไฉน
 • Like / To Be Like / Would Like
 • Let’s / Let / How About
 • Question Word (Wh – Questions)