คอร์สติวเพิ่มเกรด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

คอร์สติวเพิ่มเกรด มัธยมศึกษาปีที่ 2

สถาบันเอ็นจิเนียร์ติวเตอร์ เปิดคอร์สติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ติวสอบปลายภาค เริ่มต้นระดับชั้นมัธยมปีที่ 2 ใน 3 รายวิชาหลัก กล่าวคือ คณิต, วิทย์ และภาษาอังกฤษ เพิ่มพื้นฐานและทักษะการทำข้อสอบในการเรียนที่โรงเรียนของน้องๆ เพื่อโอกาสทางการศึกษาในอนาคต เช่น เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาในสถาบันชั้นนำของจังหวัด, ภูมิภาค, หรือระดับประเทศ เราจึงได้เปิดคอร์สสำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจและอยากเพิ่มความสามารถของตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเนื้อหาหลักที่สอนอ้างอิงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะสอนปรับพื้นฐานในแต่ละเรื่อง มีแบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบให้ทดลองทำ และการสอบหลังเรียนเพื่อวัดและประเมินผลการเรียน

รายละเอียด

 1. ระยะเวลาในการเรียนโดยแต่ละรายวิชาโดยประมาณ 10 สัปดาห์ เรียนสัปดาห์ละ 3 วัน รวมเวลาทั้งหมด 70 ชั่วโมง
 2. เรียนช่วงหลังเลิกเรียน-หัวค่ำในวันธรรมดา และช่วงเวลาเช้า-บ่าย-เย็น ในวันเสาร์-อาทิตย์ (ตามตารางเรียน)
 3. สอนเนื้อหาในแต่ละรายวิชาก่อนที่น้องจะได้เรียนที่โรงเรียน ทำให้น้องเข้าใจเนื้อหาก่อนเพื่อนๆและเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้น
 4. สอนทำการบ้าน และติวข้อสอบปลายภาคเรียน เพื่อเพิ่มเกรด และนำไปต่อยอดได้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป
 5. มีแบบฝึกหัด และการสอบหลังจบคอร์ส เพื่อประเมินผลการเรียนในคอร์สนั้นๆ
 6. สอนโดยติวเตอร์ระดับแนวหน้าของเรา เรียนแบบพี่ติวให้น้อง สงสัยตรงไหนสอบถามได้ตลอด

รายวิชาที่เปิดสอน

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1

เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ

 • อัตราส่วนและร้อยละ

เรื่อง การวัด

 • การวัด
 • พื้นที่ผิวและปริมาตร
 • การวัดและพื้นที่

เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม

 • แผนภูมิรูปวงกลม

เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต

 • การแปลงทางเรขาคณิต – การหมุน
 • การแปลงทางเรขาคณิต – การสะท้อน
 • การแปลงทางเรขาคณิต – การเลื่อน

เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ

 • สามหลี่ยมเท่ากันทุกประการ

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2

เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

 • ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

 • จำนวนจริง
 • จำนวนจริงและรากที่สอง

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 1

เรื่อง การจำแนกสาร

 • การแยกสาร
 • การแยกสารผสม
 • การกลั่นลำดับส่วน
 • สารประกอบและธาตุ
 • สารบริสุทธิ์
 • ตารางธาตุ
 • สสารและสมบัติของสาร – การแยกสาร

เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี

 • สมการเคมี
 • ปฏิกิริยาเคมีที่พบทั่วไป
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา
 • การเกิดปฏิกิริยาเคมี

เรื่อง ทรัพยากรธรณี

 • ดิน
 • กระบวนการเกิดดิน
 • ชั้นดิน
 • ส่วนประกอบของดิน
 • ชนิดของดิน
 • ปัญหาของดิน
 • หินและแร่
 • หินตะกอน
 • หินอัคนี
 • หินแปร
 • ลักษณะทางกายภาพของแร่
 • ชนิดของแร่
 • แร่ที่พบในประเทศไทย
 • หิน ดิน แร่
 • ปิโตรเลียม
 • ถ่านหิน
 • การแยกแก๊สธรรมชาติ (แก๊สธรรมชาติ)
 • การกลั่นลำดับส่วน
 • น้ำ
 • แหล่งน้ำ
 • การเกิดลำน้ำ
 • น้ำบาดาล
 • ธรณีพิบัติภัย

เรื่อง โลกของเรา

 • โครงสร้างโลก
 • ธรณีสัณฐาน
 • โลกและทรัพยากรธรรมชาติ
 • การผุพังอยู่กับที่
 • การกร่อน
 • การกัดเซาะ
 • การกระทำของน้ำใต้ดิน

เรื่อง แรงในชีวิตประจำวัน

 • แรงที่กระทำต่อวัตถุ
 • แรงและชนิดของแรง
 • ปริมาณเวกเตอร์ (ขนาดและทิศทางของแรง)
 • การหาแรงลัพธ์
 • แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
 • การเคลื่อนที่ของวัตถุ

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 2

เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต

 • อาหารกับการดำรงชีวิต
 • คาร์โบไฮเดรต
 • โปรตีน
 • ไขมัน
 • วิตามิน
 • แร่ธาตุ

เรื่อง ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์

 • ระบบย่อยอาหาร
 • ระบบย่อยอาหารของมนุษย์
 • ระบบทางเดินอาหารของสัตว์
 • ระบบหมุนเวียนโลหิต
 • ระบบหมุนเวียนเลือด
 • ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์
 • เลือด
 • ภูมิคุ้มกัน
 • ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน
 • การหายใจของคน
 • การหายใจของคน
 • ระบบหายใจ
 • ระบบหายใจของมนุษย์
 • ระบบขับถ่าย
 • ระบบขับถ่ายของเสีย
 • ระบบขับถ่ายของมนุษย์
 • ระบบประสาทของมนุษย์
 • พฤติกรรม
 • ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์
 • การสืบพันธุ์
 • ระบบสืบพันธุ์
 • ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์
 • ระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย
 • ระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง
 • การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์
 • การผสมเทียม

เรื่อง แสง

 • แสง
 • ส่วนประกอบของตา
 • กระจกและเลนส์
 • การสะท้อนของแสง
 • การหักเหของแสง
 • กล้องโทรทรรศน์
 • การมองเห็น
 • สีของวัตถุและการดูดกลืนแสง

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.2 เทอม 1

เรื่อง Present simple and expression of frequency

 • การใช้ Articles a, an, the 1
 • Articles a, an, the 2
 • Articles a, an, the 3
 • การใช้ THE

เรื่อง Present Continuous and Present Simple

 • Present Simple Tense
 • Present Continuous Tense

เรื่อง Past simple

 • Past Continuous Tense

เรื่อง Zero conditional ,should

 • If-Clause Conditional

เรื่อง Must and mustn’t, have to and don’t have to

 • Present perfect Tense

เรื่อง Present simple passive

 • Active & Passive Voices
 • Passive Voice ของทั้ง 12 Tense

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.2 เทอม 2

เรื่อง Present tenses review

 • Past tenses review
 • Past Continuous tense

เรื่อง Present perfect

 • The Future
 • Future Simple

เรื่อง Verb followed by -ing form or to+infinitive

 • Comparison of adverbs

เรื่อง First conditional with if/unless

 • Second conditional

เรื่อง Passives (past, present and future)

 • (In order)to… , so (that) …

เรื่อง Possibility and impossibility

 • Indirect questions

เรื่อง Used to

 • Past perfect simple

เรื่อง Reported speech

 • Reported question

เรื่อง Reported requests and commands

 • Reflexive pronouns ; each other

เรื่อง So and such…that

 • Ability