คอร์สติวเพิ่มเกรด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

คอร์สติวเพิ่มเกรด มัธยมศึกษาปีที่ 3

สถาบันเอ็นจิเนียร์ติวเตอร์ เปิดคอร์สติวเพิ่มเกรด เรียนล่วงหน้า ติวสอบปลายภาค เริ่มต้นระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 ใน 3 รายวิชาหลัก กล่าวคือ คณิต, วิทย์ และภาษาอังกฤษ เพิ่มพื้นฐานและทักษะการทำข้อสอบในการเรียนที่โรงเรียนของน้องๆ เพื่อโอกาสทางการศึกษาในอนาคต เช่น เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาในสถาบันชั้นนำของจังหวัด, ภูมิภาค, หรือระดับประเทศ เราจึงได้เปิดคอร์สสำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจและอยากเพิ่มความสามารถของตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเนื้อหาหลักที่สอนอ้างอิงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะสอนปรับพื้นฐานในแต่ละเรื่อง มีแบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบให้ทดลองทำ และการสอบหลังเรียนเพื่อวัดและประเมินผลการเรียน

รายละเอียด

 1. ระยะเวลาในการเรียนโดยแต่ละรายวิชาโดยประมาณ 10 สัปดาห์ เรียนสัปดาห์ละ 3 วัน รวมเวลาทั้งหมด 70 ชั่วโมง
 2. เรียนช่วงหลังเลิกเรียน-หัวค่ำในวันธรรมดา และช่วงเวลาเช้า-บ่าย-เย็น ในวันเสาร์-อาทิตย์ (ตามตารางเรียน)
 3. สอนเนื้อหาในแต่ละรายวิชาก่อนที่น้องจะได้เรียนที่โรงเรียน ทำให้น้องเข้าใจเนื้อหาก่อนเพื่อนๆและเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้น
 4. สอนทำการบ้าน และติวข้อสอบปลายภาคเรียน เพื่อเพิ่มเกรด และนำไปต่อยอดได้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป
 5. มีแบบฝึกหัด และการสอบหลังจบคอร์ส เพื่อประเมินผลการเรียนในคอร์สนั้นๆ
 6. สอนโดยติวเตอร์ระดับแนวหน้าของเรา เรียนแบบพี่ติวให้น้อง สงสัยตรงไหนสอบถามได้ตลอด

รายวิชาที่เปิดสอน

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1

เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร

 • ภาคตัดกรวย
 • ปริมาตรทรงกรวย
 • สมบัติของพีระมิด – พีระมิดยอดตัด
 • สมบัติของพีระมิด – พื้นที่ผิวและปริมาตร
 • สมบัติของปริซึม – พื้นที่ผิวของปริซึม
 • สมบัติของปริซึม – ปริมาตรของปริซึม
 • เรขาคณิตพื้นฐาน
 • ปริมาตรและพื้นที่ผิว
 • การวัดและพื้นที่

เรื่อง กราฟ

 • คู่อันดับและกราฟ
 • กราฟ

เรื่อง ระบบเชิงเส้น

 • การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
 • สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 • สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

เรื่อง ความคล้าย

 • ความคล้าย

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2

เรื่อง อสมการ

 • อสมการ

เรื่อง ความน่าจะเป็น

 • ความน่าจะเป็น

เรื่อง สถิติ

 • สถิติ

เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 • อัตราส่วนตรีโกณมิติ

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1

เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

 • ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
 • แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
 • การเคลื่อนที่ ความเร่ง และผลของแรง
 • แรงพยุง
 • แรงเสียดทาน
 • โมเมนต์ของแรง
 • แรงพยุงและโมเมนต์ของแรง
 • แรงเสียดทาน แรงพยุง และโมเมนต์

เรื่อง งานและพลังงาน

 • งาน
 • กำลัง
 • งานและพลังงาน
 • พลังงานกล
 • พลังงานจลน์
 • พลังงานศักย์โน้มถ่วง
 • กฎการอนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง พลังงานไฟฟ้า

 • ไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
 • กฎของโอห์ม
 • วงจรไฟฟ้าในบ้าน
 • ตัวต้านทาน
 • ความต้านทานไฟฟ้า
 • ทรานซิสเตอร์
 • พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า
 • การต่อความต้านทาน
 • การต่อเซลล์ไฟฟ้า
 • สายดิน

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 2

เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ

 • ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง
 • ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
 • ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์
 • ดวงดาวในท้องฟ้า
 • เอกภพและระบบสุริยะ
 • ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
 • พัฒนาการของแบบจำลองระบบสุริยะ

เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า

 • การบอกตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า
 • กลุ่มดาว
 • กาแล็กซี

เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ

 • กล้องโทรทรรศน์
 • ดาวเทียม
 • ยานอวกาศ
 • เทคโนโลยีอวกาศ
 • เทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียม
 • ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ
 • ระบบสุริยะ เอกภพ และเทคโนโลยีอวกาศ
 • การใช้ชีวิตในอวกาศ

เรื่อง ระบบนิเวศ

 • ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • ระบบนิเวศ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
 • การหมุนเวียนของแร่ธาตุ
 • วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
 • การถ่ายทอดพลังงาน
 • การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ

เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

 • สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • ป่าไม้
 • สัตว์ป่า
 • มลพิษทางอากาศ
 • การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 • ทรัพยากรดิน
 • ทรัพยากรน้ำ
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

 • หน่วยพันธุกรรม หรือยีน (Gene) และดีเอ็นเอ (DNA)
 • พันธุศาสตร์
 • โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน
 • การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 • ความผิดปกติทางพันธุกรรม
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • พันธุวิศวกรรม

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 1

เรื่อง Present tenses review

 • Simple tense

เรื่อง Present perfect simple

 • Perfect Tense
 • Present Perfect Continuous Tense

เรื่อง Past perfect simple and past perfect continuous

 • Comparing Tense
 • Verb Infinitive
 • Past perfect Tense

เรื่อง V.ing forms

 • Question Tag 1
 • Question Tag 2

เรื่อง Conditionals review

 • If-clause Conditional

เรื่อง Wishes and regrets : I wish and if only

 • Direct-Indirect Speech

เรื่อง Modal passives

 • Active Voice / Passive voice
 • Passive Voice

เรื่อง Futures review

 • Continuous Tense
 • Perfect Tense
 • Comparing Tense
 • Future Continuous Tense
 • Future Perfect Tense

เนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 2

เรื่อง Present tenses review

 • การใช้ Articles and other determiners 1
 • การใช้ Article 2
 • การใช้ Article 3

เรื่อง Narrative tenses

 • Used to and would
 • Used to

เรื่อง Future review

 • will future simple
 • Simple Tense
 • Future continuous and future perfect
 • Continuous Tense
 • Present perfect
 • Perfect Tense

เรื่อง Conditionals

 • Wishes and regrets: I wish /if only

เรื่อง Verb followed by -ing and/or infinitive

 • Comparisons
 • Verb infinitives
 • Gerund

เรื่อง Relative clauses

 • V.ing
 • V.ed clauses

เรื่อง Modals of obligation/prohibition and advice

 • Future in the past

เรื่อง Passive forms

 • Modals verbs of speculation and expectation
 • must, have to, should, can, may, might, could

เรื่อง Reported speech review

 • Question tags

เรื่อง Intensifiers

 • Inversion
 • Reported speech
 • Reflexive Pronouns
 • Relative clauses

เรื่อง Conditional

 • The first conditional sentence
 • The second conditional sentence
 • Quantifiers (a lot, many, much, a few, a little, some, any)