วิชาที่สอบและคะแนนการสอบภาควิชาการ โรงเรียนเตรียมทหารส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2564

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

วิชาที่สอบและคะแนนการสอบภาควิชาการ โรงเรียนเตรียมทหารส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2564

[academia_heading title=”วิชาที่สอบและคะแนนการสอบภาควิชาการ โรงเรียนเตรียมทหารส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2564″ el_class=”mg-bottom-40″]

วิธีการคัดเลือก
การสอบคัดเลือกจะดำเนินการเป็น 2 รอบ ดังนี้

 1.  การสอบภาควิชาการ (ข้อเขียน) มีรายละเอียด ดังนี้
  1.1) การสอบข้อเขียนมีคะแนนเต็ม 700 คะแนน ขอบเขตที่สอบตามเนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียด ดังนี้
  1.1.1) วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
  1.1.2) วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
  1.1.3) วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 คะแนน
  1.1.4) วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา คะแนนเต็ม 150 คะแนน

คะแนนรวม 700 คะแนน เวลา 13.00 – 17.00 น.

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

วิชาณิตศาสตร์ ใช้เนื้อหาดังนี้
1) เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2) เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในร้ายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) เนื้อหาดังต่อไปนี้

 1. เชต
 2. ตรรกศาสตร์
 3. จำนวนจริง
 4. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 5. ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
 6. เรขาคณิตวิเคราะห์
 7. หลักการนับเบื้องต้น
 8. ความน่าจะเป็น

วิชาวิทยาศาสตร์ ใช้เนื้อหาดังนี้
1) เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2) วิชาฟิสิกส์ เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน และฟิสิกส์เพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) เนื้อหาดังต่อไปนี้

 1. โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1
 2. โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2
 3. ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
 4. การเคลื่อนที่แนวตรง
 5. แรงและกฎการเคลื่อนที่
 6. สมดุลกล
 7. งานและพลังงาน
 8. โมเมนตัมและการชน
 9. การเคลื่อนที่แนวโค้ง

3) วิชาเคมี เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.4) เนื้อหาดังต่อไปนี้

 1. ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
 2. อะตอมและสมบัติของธาตุ
 3. พันธะเคมี
 4. โมลและสูตรเคมี
 5. สารละลาย
 6. ปริมาณสัมพันธ์

4) วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา) เนื้อหาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) เนื้อหาดังต่อไปนี้

 1. การศึกษาชีววิทยา
 2. เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
 3. เซลล์และการทำงานของเซลล์
 4. โครโมโซมและสารพันธุกรรม
 5. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 6. เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
 7. วิวัฒนาการ

วิชาภาษาอังกฤษ ใช้เนื้อหา ดังนี้
1) เนื้อหาครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2) เนื้อหาครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)


วิชาภาษาไทย ใช้เนื้อหา ดังนี้
1) เนื้อหาครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2) เนื้อหาครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)


วิชาสังคมศึกษา ใช้เนื้อหา ดังนี้
1) เนื้อหาระดับมัธยมศึกษาตอนตัน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเนื้อหาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
2) เนื้อหาการออกข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ดังนี้

 1. หน้าที่พลเมือง
 2. ประวัติศาสตร์
 3. ภูมิศาสตร์
 4. เศรษฐศาสตร์
 5. ศาสนา

2.  การทดสอบวิภาววิสัย เป็นการวัดด้านนามธรรม วัดความรู้สึกนึกคิด ลักษณะนิสัย คุณธรรม จริยธรรมของแต่ละบุคคล เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมในการเป็นทหาร์ ตำรวจอาชีพ โดยศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ศทบ.ยศ.ทอ.) เป็นหน่วยทดสอบ ค่าทดสอบวิภาววิสัย จำนวน 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) หรือเป็นไปตามที่ศูนย์ทดสอบ
บุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ตทบ.ยส.ทอ.) เป็นผู้กำหนด ผู้รับการทดสอบจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *