คอร์สการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ) 2566

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

คอร์สการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ)

มีคนเคยกล่าวว่า “การไฟฟ้า” คือรัฐวิสาหกิจเบอร์หนึ่ง ของประเทศไทย แล้วจะดีแค่ไหน ถ้าคุณได้เป็นส่วนหนึงขององค์กรณ์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยแบบนี้ ความมั่นคง สวัสดิการ ที่นี้ไม่เป็นรองที่ไหนแน่นอน!!

กฟผ. มีหน้าที่ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน โดยผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ใช้พลังงานไฟฟ้ารายอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งประเทศใกล้เคียง และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ส่งเสริมกิจการของ กฟผ. โดยมีนโยบายหลักคือการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงเชื่อถือได้ และราคาเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย บุคคลตามแนบท้ายประกาศ
  • ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  • สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา และมีคุณสมบัติที่กำหนดตามแนบท้ายประกาศ
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกินเกณซ์ ดังต่อไปนี้ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์
ระดับคุณวุฒิอายุ
ปวส.ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
ปริญาตรีไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
ปริญญาโท ปริญญาเอกไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
  • ผู้สมัครเพศชายต้องมีสถานภาพพ้นภาระทางการทหารแล้วเท่านั้น
  • ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิปริญญา ต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ ดังนี้

การสอบภาษาอังกฤษผลคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด
TOEIC (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
TOEFL (IBT) (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
IELTS (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
CU-TEP (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน)ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

การสอบข้อเขียน และเกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

ระดับคุณวุฒิวิชาที่ทดสอบ
ปริญญา (ทดสอบ 1 วิชา)1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
1.1) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ตามตำแหน่งงาน
1.2) ทักษะ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
ปวช./ปวส. (ทดสอบ 2 วิชา)1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
1.1) ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ตามตำแหน่งงาน
1.2) ทักษะ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
2. วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาที่ทดสอบเกณฑ์ผ่านการสอบข้อเขียน
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปคะแนนไม่น้อยกว่า T-score 50
วิชาภาษาอังกฤษคะแนนไม่น้อยกว่า T-score 40

คุณวุฒิปริญญา

เวลาที่ใช้สอบ ( 9.00 – 11.30 น )

ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) 80 คะแนน

ทักษะ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 20 คะแนน

คุณวุฒิ ปวช./ปวส.

เวลาที่ใช้สอบ ( 9.00 – 12.00 น )

ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) 80 คะแนน

ทักษะ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 20 คะแนน

ภาษาอังกฤษ 20 คะแนน