คอร์สสำนักงาน ก.พ. ภาค ก

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

[academia_course_category tab_style=”text” category_default=”ocsc-online” columns=”3″ item=”12″ category=”online-ocsc,ocsc-online”]

อาชีพ “ราชการ” เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลนำพาความเจริญสู่สังคม รวมถึงระเบียบในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

การสอบ กพ. คืออะไร เป็นคำถามที่คนจำนวนมากยังไม่ทราบและตั้งคำถามว่ามันคืออะไร แล้วมันสำคัญอย่างไร สอบแล้วจะสามารถนำผลสอบไปทำอะไรได้บ้าง วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะ

การสอบ ก.พ. คือ การคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาชีพที่แตกต่าง เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ เรียกได้ว่า เป็นตัวกลาง ระหว่างคนที่ต้องการทำงานราชการกับหน่วยงานราชการที่ขาดแคลนคนทำงาน นั่นเอง

[academia_heading title=”รายละเอียดการสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2565″ el_class=”mg-bottom-60″]

สำนนักงาน ก.พ. ภาค ก รอบ e- Exam 2565

ประกาศกำหนดการสอบสำนักงาน ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) ปี 2565

ประกาศกำหนดการสอบสำนักงาน ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) ปี 2565

สำนักงาน ก.พ. ภาค ก. รอบทั่วไป 2565

คลิก!!..เลือกหัวข้อที่สนใจ

ประกาศกำหนดการสอบสำนักงาน ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2565

ประกาศกำหนดการสอบสำนักงาน ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2565

สำนนักงาน ก.พ. ภาค ก.พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านส่วนของราชการแล้ว 2565

สำนักงาน ก.พ. ภาค ก รอบพิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านส่วนของราชการแล้ว

คะแนนรวม 200 คะแนน

ความสามารถในการวิเคราะห์
(ความสามารถทั่วไป+ภาษาไทย) 100 คะแนน

ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน

วิชา
คะแนนเต็ม
เกณฑ์ผ่าน
คะแนนผ่าน
1. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
50 คะแนน
60%
30 คะแนน
1.1หลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี
1.2 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1.3 วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
1.4 หน้าที่และความรับผิดในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ
2. ความสามารถในการวิเคราะห์
100 คะแนน
60%
60 คะแนน
2.1 ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ และ อุปมาปุปไมย)
2.2 ภาษาไทย
3. ภาษาอังกฤษ
50 คะแนน
50%
30 คะแนน
3.1 บทสนทนา
3.2 จับใจความสำคัญ
3.3 คำศัพท์และสำนวน
3.4 หลักไวยากรณ์

ตัวอย่างรูปบางส่วนคอร์สติวออนไลน์