fbpx
0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

ติวสอบนักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา

คอร์สติวสอบนักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา 2562

คอร์สติวสอบนักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา 2562

รายวิชาที่ใช้สอบรอบแรก

 • คณิตศาสตร์และสถิติ
 • ฟิสิกส์
 • ภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 100 คะแนน

วิชาฟิสิกส์  100 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ  100 คะแนน

ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

วิชาคณิตศาสตร์

 • พีชคณิต
 • ความสัมพันธ์และฟังชั่น
 • ฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล
 • ฟังก์ชั่นลอการิทึม
 • ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ
 • เราขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

วิชาสถิติ

 • การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้น
 • ความน่าจะเป็น
 • อนุกรมเชิงเส้นอย่างง่าย
 • การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติเบื้องต้น

วิชาฟิสิกส์

 • กลศาสตร์
 • การเคลื่อนที่แบบ Simple harmonic
 • ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
 • คลื่นกล
 • แสง
 • เสียง
 • ความร้อนและอุณหภูมิผสม
 • ไฟฟ้าสถิต
 • ไฟฟ้ากระแส
 • แม่เหล็กไฟฟ้า

วิชาภาษาอังกฤษ

 • การอ่านบทความ
 • บทสนทนา
 • ไวยากรณ์
คอร์สติวสอบนักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา 2562

คอร์สติวสอบนักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา 2562

คอร์สติวสอบนักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา 2562
คอร์สติวสอบนักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา 2562