0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

คอร์สนักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา 2565

กรมอุตุนิยมวิทยา จะดำเนินการรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนกรมอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เงื่อนไขการบรรจุ

 • ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ในวันบรรจุเข้ารับราชการ
 • เมื่อศึกษาจบหลักสูตร และกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกใบประกาศนียบัตรให้แล้ว ถ้าหากกรมอุตุนิยมวิทยามีตำแหน่งเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ระดับปฏิบัติงานว่าง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค กรมอุตุนิยมวิทยาจะพิจารณาดำเนินการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งเจ้าหนักงานอุตุนิยมวิทยาระดับปฏิบัติงาน ตามอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. กำหนด (เงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท) ค่าครองชีพตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยเรียงตามลำดับคะแนนผู้สำเร็จการศึกษาจากคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะโต้แย้งหรือเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
 • เมื่อได้รับการบรรจุเข้ารับข้าราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาระดับปฏิบัติงานแล้ว จะต้องปฏิบัติงานตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนของความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ที่มีการเข้าเวรปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รายวิชาที่เปิดสอน

เริ่มสอบตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

คณิตศาสตร์และสถิติ

ฟิสิกส์

ภาษาอังกฤษ

เกรณ์การตัดสิน

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
 2. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตามข้อ 7.1 จะต้องมีคะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 3. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้มีคะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนรวมข้อเขียนมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และถ้ายังได้คะแนนรวมข้อเขียนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า