เปิดสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) อนุมัติ 96 อัตรา ปี 2563

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

เปิดสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) อนุมัติ 96 อัตรา ปี 2563

เปิดสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) อนุมัติ 96 อัตรา ปี 2563

คุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ

 1. มัธยมศึกษาตอนปลาย [ ม.6 ]
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ ปวช. ]
 3. กศน. หรือเทียบเท่า
 4. ไม่จำกัดเกรด และแผนการเรียน
 5. ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายสมัครไม่ได้ !!
 6. ผู้ที่มีคุณวุฒิอื่น เช่น ป.ตรี/โท/เอก หรือ ปวส. ต้องเอาวุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่ามาสมัคร

อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ที่รับสมัคร ตม.

 • ผู้หญิง อายุ 18-35 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร [ รอประกาศอีกครั้ง ] สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย [ BMI ] ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ
 • ผู้ชาย อายุ 18-35 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร [ รอประกาศอีกครั้ง ] สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย [ BMI ] ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ

วิชาที่ใช้สอบ

ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
 1. ความสามารถทั่วไป [ คณิตศาสตร์ ] 15 ข้อ
 2. ภาษาไทย 15 ข้อ
 3. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 50 ข้อ
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 15 ข้อ
 5. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ
 6. ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
 7. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณของตำรวจ 10 ข้อ
 8. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน 10 ข้อ

 

ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ทั้หง 2 ส่วน คือ ต้องได้คะแนนวิชาส่วนที่ 1 [ ตามข้อ 1 และข้อ 2 ] รวมกันไม่น้อยกว่า 60% และต้องได้คะแนนวิชาส่วนที่ 2 [ ตามข้อ 3 ถึงข้อ 8 ] รวมกันไม่น้อยกว่า 60% จึงจะถือว่าสอบผ่าน
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. – 11 ก.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

บทความโดย

EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *