วิชาที่สอบและคะแนนการสอบภาควิชาการ โรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพอากาศ 2564

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

วิชาที่สอบและคะแนนการสอบภาควิชาการ โรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพอากาศ 2564

[academia_heading title=”วิชาที่สอบและคะแนนการสอบภาควิชาการ โรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพอากาศ 2564″ el_class=”mg-bottom-40″]

การสอบวิชาการ (คะแนนรวม 700 คะแนน)

ปัญหาสอบครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) แบ่งเป็น 4 วิชา ใช้เวลาสอบ 4 ชั่วโมง

 1. วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 160 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์ผ่าน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และมีขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการออกปัญหาสอบ อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 : Grammar, Vocabulary, Expression, Conversation และ Reading Comprehension
 2. วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการออกปัญหาสอบฯ ดังนี้
  – กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 : สาระที่ 1 การอ่าน, สาระที่ 2 การเขียน, สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด, สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
  – กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วยสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์ รวมทั้งความรู้รอบตัว ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน และศาสตร์พระราชา
 3. วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 220 คะแนน โดยมีขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการออกปัญหาสอบฯ ดังนี้
  – กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 : เน้นวิทยาศาสตร์คำนวณ
  – กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 : การเคลื่อนที่แนวตรง, แรงและกฎการเคลื่อนที่, การเคลื่อนที่ในแบบต่าง ๆ, งานและพลังงาน, โมเมนตัมและการชน, สภาพสมดุล, โครงสร้างโลก, โลกและดาราศาสตร์เบื้องต้น, ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี, อะตอมและตารางธาตุ, พันธะเคมี, โมลและสูตรเคมี, สารละลาย และปริมาณสัมพันธ์
 4. วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 220 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์ผ่าน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และมีขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการออกปัญหาสอบฯ ดังนี้
  – กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 : พื้นที่ผิวและปริมาตร, กราฟ, ระบบสมการเชิงเส้น, ความคล้าย, กรณฑ์ที่สอง, การแยกตัวประกอบของพหุนาม, สมการกาลังสอง, พาราโบลา, อสมการ, ความน่าจะเป็น, สถิติ, ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์, การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม, ระบบสมการ, วงกลม, และเศษส่วนของพหุนาม
  – กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 : เซต, ตรรกศาสตร์,หลักการนับเบื้องต้น, ความน่าจะเป็น, จำนวนจริง, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียลและฟังก์ชันลอการิทึม และเรขาคณิตวิเคราะห์

คะแนนรวม 700 คะแนน เวลา 13.00 – 17.00 น.

ภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *