ป้ายกำกับ: บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

บทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยม

ตัวกลางเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย (mean) ตัวกลางเลขคณิตหรือค่…
Read more

บทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสูตรการหาเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ

[academia_heading title="สูตรการหาเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ…
Read more

บทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ สอนเรื่อง สูตรการหาค่า sin – cos

การหาค่าตรีโกณมิติ(sin-cos-tan-cosec-sec-cot) ด้วยมือซ้…
Read more

บทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ สอนเรื่อง ความแตกต่างระหว่างสมการกับอสมการ

บทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ สอนเรื่อง ความแตกต่างระหว…
Read more

สอนหาดีเทอร์มิแนนต์ เมทริกซ์ 4×4 และ 3×3 ด้วยวิธีการโคแฟกเตอร์

[academia_heading title="สอนหาดีเทอร์มิแนนต์ เมทริกซ์ 4…
Read more
หลักการจำตารางค่าความจริง Truth Table

ตรรกศาสตร์ – การจำตารางค่าความจริง (Truth Table)

[academia_heading title="ตรรกศาสตร์ – การจำตารางค่าความ…
Read more