0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

วิชาที่สอบและคะแนนการสอบภาควิชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร ส่วนของกองทัพเรือ 2564

วิชาที่สอบและคะแนนการสอบภาควิชาการ โรงเรียนเตรียมทหาร ส่วนของกองทัพเรือ 2564

วิชาที่สอบและคะแนนการสอบภาควิชาการ
โรงเรียนนายเรือ 2564

การสอบคัดเลือก

 • การสอบภาควิชาการ เป็นการทดสอบความรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานดีเพียงพอที่จะศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนนายเรือได้ต่อไป
 • วิชาที่สอบและคะแนนในการสอบภาควิชาการ จะทำการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา โดยมีขอบเขตเนื้อหารายวิชาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคะแนนเต็มรวม 700 คะแนน ดังนี้
  1. วิชาวิทยาศาสตร์ 220 คะแนน
  2. วิชาคณิตศาสตร์ 220 คะแนน (คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 40)
  3. วิชาภาษาอังกฤษ 160 คะแนน (คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 40)
  4. วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา 100 คะแนน
 • ในการสอบภาควิชาการ คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะเตรียมดินสอดำชนิด 2B และยางลบที่จะใช้ในการทำข้อสอบไว้ให้ผู้สมัครทุกคน โดยผู้สมัครไม่ต้องนำดินสอและยางลบของตนเองเข้าห้องสอบ และห้ามผู้สมัครนำเครื่องคำนวณ อุปกรณ์-เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋าทุกชนิด กระดาษจดข้อความ หรือกระดาษอื่นๆ และเอกสารทุกชนิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เข้าในห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้สมัครฝ่าฝืน และกรรมการคุมสอบตรวจพบการนำสิ่งต้องห้ามเข้าห้องสอบ จะถือว่าผู้นั้นกระทำการทุจริตในการสอบ นอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

คะแนนรวม 700 คะแนน เวลา 09.30 – 12.30 น.

วิทยาศาสตร์ 220 คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์ 220 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ 160 คะแนน

วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา 100 คะแนน

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.